Udzielenie długoterminowego kredytu w kwocie 800 000,00 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy w 2009r
21 września 2009

Numer ogłoszenia: 322256 – 2009; data zamieszczenia: 17.09.2009

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ludwin , Ludwin 51, 21-075 Ludwin, woj. lubelskie, tel. 0-81 7570901, faks 0-81 7570028.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie długoterminowego kredytu w kwocie 800 000,00 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy w 2009r.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest udzielenie długoterminowego kredytu w kwocie 800 000,00 zł. (słownie osiemset tysięcy złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy w 2009r. w tym: 1) na budowę sieci kanalizacji sanitarnej do Ośrodka Wypoczynkowego n/j Piaseczno 320 000,00zł 2) na pomoc finansową dla Powiatu Łęczyńskiego na dofinansowanie realizacji programu Bogdanka – przebudowa dróg powiatowych Nr 2013L i 1716 L wraz z przebudową skrzyżowania w m. Nadrybie poprzez budowę ronda 400 000,00zł. 3) na zakup samochodu strażackiego 80 000,00zł. 2. Wykonawca przygotowując ofertę musi: 1) uwzględnić wszystkie koszty związane z uzyskaniem kredytu 2) uwzględnić wszystkie koszty związane ze spłatą kredytu i podać w ofercie całkowity koszt jego spłaty za przewidywany okres kredytowania 3)uwzględnić oprocentowanie kredytu wg średniej arytmetycznej stawki WIBOR 1 M za miesiąc poprzedni (tj. sierpień 2009r.) plus marża bankowa. 4) Zamawiający przewiduje okres karencji i następujący terminarz spłaty kredytu a) spłata kredytu wraz z odsetkami w ratach kwartalnych, b) płatność I raty wraz z odsetkami – 30 stycznia 2012r. c) odsetki od kredytu w okresie karencji tj. od chwili wypłaty pierwszej transzy kredytu do czasu spłaty pierwszej raty będą płatne kwartalnie do dnia 30 każdego miesiąca rozpoczynającego kwartał Pozostałe wg harmonogramu spłat przygotowanego przez Bank. Terminy spłaty rat kredytu Kwota spłaty kapitału w zł 30 stycznia 2012 100 000,00 30 kwietnia 2012 100 000,00 30 lipca 2012 100 000,00 30 października 2012 100 000,00 30 stycznia 2013 100 000,00 30 kwietnia 2013 100 000,00 30 lipca 2013 100 000,00 30 października 2013 100 000,00 3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do skorzystania tylko z części przyznanego kredytu. W/w sytuacji zamawiający nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów z powodu nie wykorzystania przyznanych środków finansowych. 4) w przypadku, gdy termin spłaty kredytu lub odsetek, przypadnie w dzień wolny od pracy, to Zamawiający ureguluje wymaganą ratę w pierwszy dzień roboczy po wyznaczonej dacie spłaty. 5)Wykonawcy powinni przyjąć do obliczenia ceny udzielenia kredytu, rzeczywista liczbę dni występującą w danym roku (365/366) aby umożliwić Zamawiającemu porównanie ofert. 6)zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. 7)spłata odsetek w okresie karencji w spłacie kapitału, będzie odbywać się zgodnie ze specyfikacją do dnia 30 każdego miesiąca rozpoczynającego kwartał 30.01, 30.04., 30.07., 30.10., a po upływie karencji w terminach spłat rat kapitałowych..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

* Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków: 1) Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; lub którzy przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 3) Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 2. z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy: 1) nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4. 2) podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. 3) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji. 4) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania. 5) nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych. 3. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli: 1) jest niezgodną z ustawą 2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych. 3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 6) zawiera błędy w obliczeniu ceny 7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych 8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, 4. ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą 5. ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego – spełnia/niespełna..
* Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 1) formularz ofertowy – wypełniony i podpisany przez wykonawcę 2) oświadczenie – wypełnione i podpisane przez wykonawcę 2.W celu potwierdzenia: spełnienia warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Prawa zamówień; potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia należy złożyć następujące dokumenty 1) oświadczenie o spełnieniu przez wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp- wypełniony załącznik nr 2 do SIWZ 3. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt.VI. składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej: 1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku dla ustanowionego pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 5. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów 1) Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem za zgodność z oryginałem. 2) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ludwin.powiatleczynski.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Ludwinie Ludwin 51 Ludwin 21-075.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.09.2009 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Ludwinie Ludwin 51 Ludwin 21-075 pok. nr 5.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

Z-ca Wójta

/-/ Sławomir Czubacki

Uchwała Rady Gminy
Uchwała Rady Gminy
Uchwała Rady Gminy
Uchwała Rady Gminy
Uchwała Rady Gminy
Uchwała Rady Gminy
Uchwała Rady Gminy
Uchwała Rady Gminy

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!