Wnioski o dodatek węglowy
17 sierpnia 2022

Wójt Gminy Ludwin informuje, że wnioski o dodatek węglowy są przyjmowane w Gminnej Bibliotece Publicznej im. Andrzeja Łuczeńczyka, od poniedziałku do piątku  w godz. 9.00-15.00.

 

Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać pod nr telefonu 81 75-70-337  lub osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w  Ludwinie.

Zgodnie z treścią ustawy dodatek węglowy przysługuje: Osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy

z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).

Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Dodatek węglowy wynosi jednorazowo: 3000 zł zarówno dla gospodarstwa domowego jednoosobowego jak i gospodarstwa wieloosobowego;

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

    1. osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo

    2. osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477).

Wniosek o przyznanie dodatku węglowego można składać do dnia 30.11.2022 r.

Wniosek należy złożyć w wersji papierowej lub przesłać do gminy drogą elektroniczną ( wówczas wniosek powinien być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony z wykorzystaniem profilu zaufanego)

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30.11.2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Wniosek do pobrania:

Jak_wypełnić_wniosek_o_dodatek_węglowy

Wniosek_o_dodatek_węglowy.doc

Wniosek_o_dodatek_węglowy.docx

 

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!