Wyjaśnienie treści SIWZ
19 lutego 2015

Znak sprawy: Za.271.2.2015

dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę wodociągu w m-sc Zezulin Pierwszy, Kocia Góra, Stary Radzic.

Na podstawie art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający informuje, co następuje:
w związku z tym, iż istnieje rozbieżność w datach podanych w SIWZ w zakresie robót wykonanych w okresie ostatnich „5 lat” i w Załączniku VI Wykaz wykonanych robót będącym załącznikiem do tejże SIWZ, zapis „3 lata” należy potraktować jako oczywistą omyłkę pisarską.
Zgodnie z § 1. ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231), zamawiający może żądać:
wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
W przedmiotowym zamówieniu publicznym zamawiający żąda wykazu robót wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat i taki warunek został umieszczony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a także w ogłoszeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Zamawiający nie przewiduje przesunięcia terminu składania ofert.

Wójt Gminy Ludwin
Andrzej Chabros

Ludwin, dn. 19.02.2015 r.

załączniki.5.02.d
załączniki.5.02.d

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!