Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
20 marca 2019

        Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn zm.) – Wójt Gminy Ludwin podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy tj. część działki oznaczona w ewidencji gruntów wsi Rozpłucie Pierwsze nr 69 o pow. 0,8100 ha
(z wyłączeniem powierzchni gruntów zadrzewionych i rowu tj. 0,28 ha).

Dla nieruchomości tej jest prowadzona Księga Wieczysta w Sądzie Rejonowym Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku V Wydział Ksiąg Wieczystych nr LU1I/00136077/0.

Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Jeziora Piaseczno  położona jest w podstrefie funkcjonalnej obudowy biologicznej jeziora o symbolu B III z utrzymaniem istniejącego przeznaczenia terenów upraw polowych i leśnych  o symbolu 24RP i będzie wykorzystywana do celów produkcji rolnej.

Działka położona jest przy drodze gminnej w sąsiedztwie pól uprawnych i zabudowy zagrodowej.

Ustala się termin wnoszenia opłat z tytułu dzierżawy do dnia 31 sierpnia każdego roku.

Opłaty te będą aktualizowane corocznie z uwzględnieniem stopnia inflacji.

Ustala się termin zagospodarowania nieruchomości na dzień jej wydzierżawienia.

Roczny czynsz dzierżawny wynosi 550,00 zł.

Nieruchomość ta została przeznaczona do dzierżawy w drodze przetargu ustnego    nieograniczonego na okres 4-ch lat.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości wywieszając go na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej tj. Dziennik Wschodni. Ponadto ogłoszenie opublikowano na stronach internetowych Urzędu Gminy Ludwin.

 

 

Ludwin, dnia 18.03.2019 r.

 

 

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!