Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
20 marca 2019

        Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) – Wójt Gminy Ludwin podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży tj. działka oznaczona w ewidencji gruntów wsi Kaniwola nr 795/2 o pow. 0,0500 ha.

Dla nieruchomości tej jest prowadzona Księga Wieczysta w Sądzie Rejonowym Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku V Wydział Ksiąg Wieczystych nr LU1I/00179459/5.

Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Jeziora Piaseczno położona jest w terenie oznaczonym symbolem  42 ML/U/RL – położona w podstrefie funkcjonalnej osadnictwa o symbolu A III i A II oraz obudowy biologicznej jeziora o symbolu B III na terenach zabudowy letniskowej i upraw polowych z przeznaczeniem na tereny zabudowy letniskowej, usług i lasu.

Działka jest w kształcie czworokąta, obecnie jest ogrodzona, zagospodarowania,  na działce znajduje się drewniany dom letniskowy. Oddalona jest od jeziora Piaseczno około 400m.

Cena nieruchomości wynosi 10 700,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy siedemset złotych 00/100).

Nieruchomość ta została przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w trybie art. 37 ust. 2 pkt. 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami na rzecz użytkowników wieczystych.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości wywieszając go na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, a informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do prasy tj. Dziennik Wschodni. Ponadto ogłoszenie opublikowano na stronach internetowych Urzędu Gminy Ludwin.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 w/w ustawy mogą składać wniosek o nabycie w terminie nie krótszym niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

 

 

Ludwin, dnia  18.03.2019 r.

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!