Wykonanie przekroczenie kanału Wieprz – Krzna i doprowadzalnika Dratów-Mytycze kanałem rurowym metodą przewiertu horyzontalnego(HDD) we wsiach Ludwin, Dratów i Dąbrowa gm. Ludwin pow. łęczyński woj. Lubelskie
29 maja 2012

Numer ogłoszenia: 355138 – 2009; data zamieszczenia: 12.10.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ludwin , Ludwin 51, 21-075 Ludwin, woj. lubelskie, tel. 0-81 7570901, faks 0-81 7570028.

* Adres strony internetowej zamawiającego: www.ludwin.powiatleczynski.pl
* Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie przekroczenie kanału Wieprz – Krzna i doprowadzalnika Dratów-Mytycze kanałem rurowym metodą przewiertu horyzontalnego(HDD) we wsiach Ludwin, Dratów i Dąbrowa gm. Ludwin pow. łęczyński woj. Lubelskie..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest przekroczenie kanału Wieprz – Krzna i doprowadzalnika Dratów-Mytycze kanałem rurowym metodą przewiertu horyzontalnego(HDD) Rozwiązania projektowe Zaprojektowano przekroczenie przeszkód wodnych jednym ciągiem syfonem z rury PE 100 SDR 11 łączonych ze sobą metodą zgrzewania 160/14,6 długości 70,5 m w km 40+490 KW-K i długości 26m w km 1+160 doprowadzalnika Dratów – Mytycze oraz PE 110/10 długości 51,5m w km 41+916 KW-K. Parametry syfonów rurowych przedstawiają się następująco: Doprowadzalnik Dratów-Mytycze -rura PE -średnica zewnętrzna 160mm -grubość ścianki rury 14,6mm -długość przewiertu w linii prostej 26m -rzędna wejścia167,70 -rzędna wyjścia 166,80 -głębokość wejścia i wyjścia l,3m od terenu -głębokość pod dnem przeszkód wodnych l,78m Kanał Wieprz-Krzna w km 40+490 -rura PE -średnica zewnętrzna 160mm -grubość ścianki rury 14,6mm -długość przewiertu w linii prostej 70,5m -rzędna wejścia 166,90 -rzędna wyjścia 166,60 -głębokość wejścia i wyjścia 1,3m od terenu -głębokość pod dnem przeszkód wodnych 2,30m Kanał Wieprz-Krzna w km 41+916 -rura PE -średnica zewnętrzna 110mm -grubość ścianki rury 10,0mm -długość przewiertu w linii prostej 51,5m -rzędna wejścia 168,40 -rzędna wyjścia 168,50 -głębokość wejścia i wyjścia l,3m od terenu -głębokość pod dnem przeszkód wodnych 2,32m Do realizacji syfonów użyć rur o wysokich parametrach wytrzymałościowych na rozciąganie z uwagi na konieczną dużą siłę uciągu sprzętu, wymaganego do przeciągania rurociągów pod dnem przeszkód wodnych.Czynności związane z wykonaniem przekroczenia przeszkód wodnych należy prowadzić wg niżej podanej kolejności: -montaż – zgrzewanie pasa rur przeznaczonego do ułożenia (przeciągnięcia pod dnem) należy rozpocząć w odległości 10m za punktem wyjścia przewiertu; -poddanie wykonanego odcinka oględzinom i kontrola jakości połączeń zgrzewanych, -przedmuchaniu i próbie hydraulicznej; -wykonanie otworu horyzontalnego dla rur o średnicy zewnętrznej 160 i 110mm systemem z przenośnikiem ślimakowym lub systemem płuczkowym. -instalacja rurociągu w otworze -zabezpieczenie rurociągu O wyborze systemu wykonania przewiertu zadecyduje wykonawca. Minimalny teren dla tymczasowego stanowiska po stronie wiertnicy wynosi 20 x 30 m. Lokalizacja punktów wejścia (strona lewa) przy kanale W-K zapewnia możliwość dojazdu ciężkiej maszyny i możliwość czasowego zajęcia powierzchni pod wiertnicę i obiekty pomocnicze. Lokalizacja punktów wyjścia wynika z konieczności zapewnienia miejsca na montaż rurociągu w pełnej długości rury w rozwinięciu. Punkt wejścia przy doprowadzalniku Dratów -Mytycze zlokalizowano po prawej stronie. Autor projektu pozostawia sprawę wyboru lokalizacji punktów wejścia i wyjścia do decyzji wykonawcy, dopuszcza możliwość takiej zamiany. Technologia wykonania przewiertu systemem płuczkowym polega na wydobyciu urobku przy użyciu zamkniętego obiegu cieczy. Z reguły jako medium transportujące stosowana jest woda. Przy wierceniu w gruntach sypkich konieczne jest zastosowanie tiksotropowych cieczy np. bentonitu w celu uniknięcia niekontrolowanej erozji gruntu. Technologia wykonania przewiertu metodą HDD polega na wykonaniu w pierwszym etapie otworu pilotowego według zaprojektowanej krzywej. Za wiertłem wewnątrz rury pilotowej umieszczone jest urządzenie sterujące, które w sposób ciągły kontroluje i rejestruje rzędne położenia wiertła, sporządzając wykres wiercenia. W trakcie robót możliwe jest korygowanie kierunku drążenia. Wiercenie odbywa się w środowisku płuczki tiksotropowej. Dla osiągnięcia zalecanej przez metodę HDD średnicy otworu D, konieczne jest poszerzenie otworu poprzez kilkakrotne rozwiercanie. Instalacja rurociągu w otworze odbywa się za pomocą specjalnej głowicy z urządzeniem centrującym. Konstrukcja i kształt urządzenia centrującego umożliwia wprowadzenie rurociągu bez naruszenia struktury wywierconego otworu. Rurociąg do przeciągania dla łatwiejszej manipulacji układany jest na specjalnych rolkach o rozstawie 5 m. Dla sporządzenia niezbędnej w procesie wiercenia płuczki wiertniczej konieczny jest pobór nieznacznej ilości wody z kanału. Nie przewiduje się natomiast zrzutu ścieków do kanału. Ścieki zostaną wywiezione do oczyszczalni w Ludwinie. Kąty wejścia i wyjścia : Według ogólnych wytycznych kąty wejścia i wyjścia powinny mieścić się w granicach 10° – 20°. Ze względów praktycznych wielkości kąta powyżej 15° stosowane są wyjątkowo. Wyżej wymienione dane należy traktować jako orientacyjne do uściślenia przez wykonawcę w toku realizacji robót. Głębokość przykrycia rurociągu: Biorąc pod uwagę warunki terenowe tj. porost grubych drzew, przekrój poprzeczny koryta kanału proponuje się przyjąć min. przykrycie instalacji pod istniejącym dnem kanału – min. 2,0 m. Większe zagłębienie kanalizacji jest bardziej bezpieczne w czasie eksploatacji instalacji, lecz może okazać się trudne do wykonania z uwagi na układ geologiczny. Administrator kanału Wieprz-Krzna i Doprowadzalnika zezwala na wykonanie przekroczenia kanału na głębokości min. 1,5 m, dopuszcza głębsze posadowienie. Plac budowy i drogi dojazdowe: Place w rejonie punktu wejścia – przewidziany jest na ustawienie wiertnicy z urządzeniami pomocniczymi oraz zbiornikiem na płuczkę. Do czasowego wyłączenia z użytkowania przewiduje się teren o wymiarach 20 x 30 m. Plac w rejonie punktu wyjścia – powinien mieć wymiar ok. 15 x 30m. Ponadto w celu umożliwienia montażu rurociągu w postaci jednolitego, ciągłego odcinka należy zarezerwować pas o szerokości ok. 10 m i długości równej długości rurociągu, powiększonej o zapas ok. 10 m. Okres wyłączenia czasowego ocenia się na 1 tydzień. Wejście ze sprzętem na plac budowy należy uzgodnić z właścicielem gruntu. Drogi dojazdowe – zapewnia się dojazd głównie po istniejących drogach asfaltowych z koniecznością wjazdu na grunty orne i na skwery przydomowe. Po zakończeniu robót teren należy uporządkować i przywrócić do stanu pierwotnego. Roboty odwodnieniowe: Warunki terenowe nie wymagają odwodnienia wykopów pod punkty wejścia i wyjścia. Oznakowanie tras przebiegu rurociągów: Trasę przebiegu rurociągów kanalizacyjnych pod dnem przeszkód wodnych (KW-K i Doprowadzalnik Dratów – Mytycze) należy trwale oznakować, zgodnie z normą BN-74/3233-17 oraz BN -78/8984-18. Przewidziano zastosowanie słupków oznaczeniowych betonowych typu 50 po obu stronach wykonanych przejść przez przeszkody wodne. Zawiadomienia: Wykonawca przejścia kanalizacji pod dnem kanału Wieprz-Krzna i Doprowadzalnikiem powiadomi Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie ul. Karłowicza 4 z 7-dniowym wyprzedzeniem o terminie rozpoczęcia i odbioru robót oraz przekaże geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wykonanych przejść. Teren zostanie uporządkowany i przywrócony do stanu pierwotnego. Czynności i roboty towarzyszące wchodzące w skład zamówienia. 1)Przeprowadzenie wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót, 2)Geodezyjne wyznaczenie w terenie, a po wybudowaniu geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza przedmiotu zamówienia, 3)Zapewnienie obsługi geodezyjnej – pomiary realizacyjne w trakcie realizacji robót. 4)Wykonanie wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, zagospodarowania placu budowy, utrzymania zaplecza budowy i innych niezbędnych do wykonania zadania. 5)Realizacja robót z uwzględnieniem uwag i zaleceń zawartych w opiniach i uzgodnieniach: – zapewnienia podczas prowadzonych robót właściwego przepływu wody w kanale i doprowadzalniku, – prowadzenia robót w sposób zapewniający bezpieczeństwo dla ludzi i mienia, – naprawiania wszelkich ewentualnych szkód związanych z wykonywanymi robotami, – doprowadzenia do należytego stanu technicznego dna i skarp kanału i doprowadzalnika, na odcinku prowadzonych robót, po ich zakończeniu, – oznakowania trasy przejścia siecią kanalizacji sanitarnej (na brzegach kanału i doprowadzalnika) słupkami, – wykonania robót pod nadzorem przedstawiciela Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Grupy Terenowej w Lubartowie, – wykonania inwentaryzacji powykonawczej z podaniem rzeczywistych rzędnych posadowienia rurociągów oraz przekazania jej do Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Grupy Terenowej w Lubartowie, 6)przygotowania dokumentacji powykonawczej w pełnym zakresie technicznym i kosztorysowym.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.10-9.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 3 000,00zł

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

* Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków: 1) Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; lub którzy przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. – warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę jeżeli: a)w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał co najmniej 2 zakończone roboty budowlane odpowiadających swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia. Za roboty odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia zamawiający uważa roboty polegające na wykonaniu przewiertu metodą horyzontalną. Za roboty odpowiadające wartością przedmiotowi zamówienia zamawiający uważa roboty o wartości brutto równej i przekraczającej kwotę 150 000,00 zł. Zamawiający wymaga, aby wartość pojedynczego wykonanego zamówienia była wartością zamówienia realizowanego na 1 obiekcie budowlanym (nie dopuszcza się sumowania wartości obiektów o niższych wartościach wykonywanych dla jednego inwestora). Wykonawca załączy dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane z należytą starannością, b) dysponuje lub będzie dysponował wiertnicą do wykonywania przewiertów horyzontalnych 3) Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę jeżeli: a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (odpowiedzialność deliktowa) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 150.000.00 zł. 4) Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 2. z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy: 1) nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1 do 4. 2) podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. 3) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji. 4) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania. 5) nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych. 3. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli: 1) jest niezgodną z ustawą 2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych. 3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 6) zawiera błędy w obliczeniu ceny 7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych 8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, 4. ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą 5. ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego – spełnia/niespełna..
* Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 1) formularz ofertowy wraz załącznikami – wypełniony i podpisany przez wykonawcę 2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne – wypełnione i podpisane przez wykonawcę 2.W celu potwierdzenia: spełnienia warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Prawa zamówień; potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia należy złożyć następujące dokumenty 1) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2)aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających, że wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 3)aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 4)Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie odpowiadających swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia. Sporządzony wykaz musi zawierać co najmniej 2 zakończone roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia. Za roboty odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia zamawiający uważa roboty polegające na wykonaniu przewiertu metodą horyzontalną. Za roboty odpowiadające wartością przedmiotowi zamówienia zamawiający uważa roboty o wartości brutto równej i przekraczającej kwotę 150 000,00 zł. Zamawiający wymaga, aby wartość pojedynczego wskazanego w wykazie zamówienia była wartością zamówienia realizowanego na 1 obiekcie budowlanym (nie dopuszcza się sumowania wartości obiektów o niższych wartościach wykonywanych dla jednego inwestora). Do wykazu załączyć należy dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane z należytą starannością. Wskazane jest sporządzenie wykazu wg wzoru określonego w załączniku do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 5)Wykaz sprzętu, w tym jako konieczna – wiertnica do wykonywania przewiertów horyzontalnych. W przypadku wpisania w wykazie o którym mowa sprzętu, którym wykonawca będzie dysponował należy załączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia takiego sprzętu. Wskazane jest sporządzenie wykazu wg wzoru określonego w do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 6)polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie niższą niż 150 000,00 zł. 7)Oświadczenie, które należy załączyć do oferty: oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia wynikające z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych i nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 8) Dowód wpłaty wadium. 3.W przypadku jeżeli ofertę składa konsorcjum dokumenty wymienione w pkt .VI. ust. 2 pkt. 1-3 składa każdy z członków konsorcjum. Dokumenty wymienione w pkt .VI. ust. 2 pkt. 4-8 mogą być przedstawione przez jednego z członków konsorcjum lub wspólnie. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wskazanych w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych składają wszyscy członkowie konsorcjum wspólnie lub pełnomocnik konsorcjum w imieniu wszystkich jego członków; Oświadczenia o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wskazanego w art. 22 ust. 1 pkt 4 i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych składa odrębnie każdy członek konsorcjum. 4. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt.VI. składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej: 1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku dla ustanowionego pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 6. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów 1) wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem za zgodność z oryginałem. 2) dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ludwin.powiatleczynski.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Ludwinie 21-075 Ludwin Ludwin 51.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.11.2009 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Ludwinie 21-075 Ludwin Ludwin 51 pok nr 5.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

Z-ca Wójta

/-/ Sławomir Czubacki

Zał nr 1 do operatu wodnoprawnego
Zał nr 1 do operatu wodnoprawnego
Zał nr 1 do operatu wodnoprawnego
Zał nr 1 do operatu wodnoprawnego
Zał nr 1 do operatu wodnoprawnego
Zał nr 1 do operatu wodnoprawnego
Zał nr 1 do operatu wodnoprawnego
Zał nr 1 do operatu wodnoprawnego
Zał nr 1 do operatu wodnoprawnego
Zał nr 1 do operatu wodnoprawnego
Zał nr 1 do operatu wodnoprawnego
Zał nr 1 do operatu wodnoprawnego
Zał nr 1 do operatu wodnoprawnego
Zał nr 1 do operatu wodnoprawnego
Zał nr 1 do operatu wodnoprawnego

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!