Wykonanie Studium Wykonalności inwestycji kluczowej w Gminie Ludwin – Poprawa atrakcyjności terenów turystycznych nad jeziorem Piaseczno i Łukcze
19 listopada 2015

Numer ogłoszenia: 308876 – 2015; data zamieszczenia: 17.11.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Ludwin: Wykonanie Studium Wykonalności inwestycji kluczowej w Gminie Ludwin – Poprawa atrakcyjności terenów turystycznych nad jeziorem Piaseczno i Łukcze poprzez ustawienie altan oraz kontenerów sanitarnych, przyłączy elektrycznych, przyłączy kanalizacyjnych oraz wody poprzez wykonanie niezbędnych spinek gminnych sieci wodociągowych zabezpieczających ciągłą dostawę wody do kontenerów w weekendy sezonu turystycznego

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ludwin , Ludwin 51, 21-075 Ludwin, woj. lubelskie, tel. 0-81 7570901, faks 0-81 7570028.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ludwin.powiatleczynski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie Studium Wykonalności inwestycji kluczowej w Gminie Ludwin – Poprawa atrakcyjności terenów turystycznych nad jeziorem Piaseczno i Łukcze poprzez ustawienie altan oraz kontenerów sanitarnych, przyłączy elektrycznych, przyłączy kanalizacyjnych oraz wody poprzez wykonanie niezbędnych spinek gminnych sieci wodociągowych zabezpieczających ciągłą dostawę wody do kontenerów w weekendy sezonu turystycznego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie Studium Wykonalności inwestycji kluczowej w Gminie Ludwin – Poprawa atrakcyjności terenów turystycznych nad jeziorem Piaseczno i Łukcze poprzez ustawienie altan oraz kontenerów sanitarnych, przyłączy elektrycznych, przyłączy kanalizacyjnych oraz wody poprzez wykonanie niezbędnych spinek gminnych sieci wodociągowych zabezpieczających ciągłą dostawę wody do kontenerów w weekendy sezonu turystycznego w ramach projektu pn. Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w obszarze funkcjonalnym szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim. Wykonanie planów infrastruktury turystycznej nad jeziorem Piaseczno i Łukcze. 1) Projekt infrastruktury nad jeziorem Łukcze, w miejscowości Rogóźno, na działkach nr 649/2 i 649/3 (od strony dawnego ośrodka WSK). 2) Projekt infrastruktury nad jeziorem Piaseczno, w miejscowości Rozpłucie Pierwsze, na działkach nr 95/4 (obok ośrodka Uniwersytetu Przyrodniczego) i działce nr 95/4 (od strony Kaniwoli). 3) Projekt spinki gminnej sieci wodociągowej w miejscowościach Rogóźno i Zezulin Drugi niezbędnej do sprawnego i ciągłego dostarczania zaopatrzenia w wodę do infrastruktury turystycznej. Zamawiający oczekuje, że Studium Wykonalności dla projektu będzie: spójne z opracowanym Programem Funkcjonalno-Użytkowym i zawierać będzie co najmniej: 1) Tytuł przedsięwzięcia. 2) Opis projektu: lokalizacja, rzeczowy zakres przedsięwzięcia i aspekty techniczne oraz bieżący stan zaawansowania i przygotowania prac, opis technologii, opis sposobu zarządzania projektem i etapów jego realizacji. 3) Zgodność projektu z polityką środowiskową państwa i regionu. 4) Opis istniejącej infrastruktury technicznej oraz systemu organizacyjnego inwestora. 5) Analiza uwarunkowań prawnych i rynkowych. 6) Ostateczny zakres przedsięwzięcia: zakres inwestycji, opis braków i potrzeb dla istniejącej infrastruktury technicznej i organizacyjnej. 7) Analiza opcji technicznych i różnych wariantów przedsięwzięcia, alternatywne rozwiązania lokalizacyjne i technologiczne. 8) Analiza oddziaływania na środowisko. 9) Plan wdrożenia i funkcjonowania projektu w tym harmonogram finansowania i realizacji. 10) Analiza finansowo-ekonomiczna: analiza sytuacji finansowej inwestora za ostanie 3 lata; założenia makroekonomiczne do prognoz finansowych; prognoza rachunku zysków i strat, bilansu, przepływów pieniężnych, kosztów całkowitych projektu; źródła finansowania inwestycji i wskaźniki efektywności; analiza kosztów i korzyści, ryzyka i wrażliwości. 11) Uzasadnienie wyboru konkretnej technologii na potrzeby inwestycji, opartej na porównaniu preferowanej technologii z innymi rozwiązaniami dostępnymi na rynku. Porównanie należy przeprowadzić biorąc pod uwagę kryteria takie jak: parametry techniczne, nakłady inwestycyjne czy koszt eksploatacji. 12) Analiza ryzyka i wrażliwości projektu. Należy tutaj określić jak zmieni się sytuacja inwestora w przypadku zmiany czynników ryzyka (np. zmiana poziomu dotacji, wzrost kosztów substratu, zmiana kursu złotówki). Oprócz identyfikacji czynników ryzyka należy również określić prawdopodobieństwo ich wystąpienia. 13) Szczegółowe opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego, czyli założenia dotyczące tego w jakim terminie jaki etap inwestycji będzie realizowany. 14) Streszczenie Studium Wykonalności.

II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7, 71.24.10.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 29.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże należyte wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej usługi polegającej na wykonaniu Studium Wykonalności

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 – Cena – 95
2 – Termin płatności faktur – 5

IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Istotne dla stron postanowienia zawarte zostały w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w sposób następujący: 1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy: a) w przypadku wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności; b) wystąpienia sytuacji gdy wykonanie zamówienia w pierwotnym terminie nie leży w interesie zamawiającego (o okres umożliwiający osiągnięcie uzasadnionego interesu zamawiającego); c) nieuzyskania przez Wykonawcę od właściwych organów dokumentów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, pomimo dołożonej należytej staranności; d) w przypadku działania siły wyższej, za które uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w sposób należyty w określonym umownie terminie; e) z powodu zmian prawa o charakterze bezwzględnie obowiązującym: – powodujących konieczność wydłużenia procesu projektowania (dodatkowe czynności prawne i faktyczne nakazane prawem nie występujące w dacie zawarcia umowy chyba, że ww. zmiany prawa winny być znane stronom w sytuacji odłożonego ich wejścia w życie); f) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia; g) w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmiany terminu realizacji projektu, wytycznych lub zaleceń Instytucji, która przyznała środki na współfinansowanie zamówienia na wykonanie usługi. 2. Warunki dokonywania zmian: a) inicjowanie zmian na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego; b) wprowadzenie zmiany pozwoli na prawidłową realizacją przedmiotu umowy; c) dokonanie zmiany za zgodą Zamawiającego; d) forma pisemna w postaci aneksu do umowy pod rygorem nieważności umowy z wyłączeniem okoliczności wymienionych w rozdziale.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ludwin.powiatleczynski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Ludwinie, Ludwin 51, 21-075 Ludwin, pokój nr 12.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.11.2015 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy w Ludwinie, Ludwin 51, 21-075 Ludwin, pokój nr 5 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Współfinansowane z funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

załącznik nr 6
załącznik nr 6
załącznik nr 6

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!