Wykonanie usługi usuwania wyrobów zawierających azbest pochodzących z terenu Gminy Ludwin
17 kwietnia 2013

Numer ogłoszenia: 142102 – 2013; data zamieszczenia: 11.04.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ludwin , Ludwin 51, 21-075 Ludwin, woj. lubelskie, tel. 0-81 7570901, faks 0-81 7570028.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ludwin.powiatleczynski.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie usługi usuwania wyrobów zawierających azbest pochodzących z terenu Gminy Ludwin.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest wykonanie usługi usuwania wyrobów zawierających azbest pochodzący z terenu Gminy Ludwin, stanowiących własność osób fizycznych. 2. Zakres zamówienia obejmuje 2 zadania: Zadanie nr 1 – 1) demontaż pokryć dachowych z płyt zawierających azbest, z budynków przeznaczonych na cele mieszkaniowe stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Ludwin, 2) zabezpieczenie powstałych odpadów azbestowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, 3) załadunek, 4) transport, 5) utylizacja odpadów na składowisku odpadów niebezpiecznych w ilości 100 Mg. Zadanie nr 2 – 1) zabezpieczenie zgodnie z przepisami płyt azbestowych, 2) załadunek, 3) transport, 4) utylizacja odpadów na składowisku odpadów niebezpiecznych, zalegających/składowanych na nieruchomościach osób fizycznych zlokalizowanych na terenie Gminy Ludwin 150 Mg. Ilość odpadów w ramach niniejszego zamówienia publicznego zależy od wniosków złożonych przez osoby fizyczne, na potrzeby przetargu przyjęto wielkość 250 Mg. Określona ilość jest wyłącznie szacunkowa i służy tylko do wyliczenia ceny oferty i porównania złożonych ofert. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia w okresie obowiązywania umowy mniejszej ilości Mg niż przewidywana. Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z: Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz.21), Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25 poz.150 z późń. zm.), Ustawą z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 3, poz.20 z późń. zm.), Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 227, poz. 1367 z późń. zm.), Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005r.w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. Nr 216, poz. 1824), Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2006 r. nr 30, poz. 213). 3. Miejsce realizacji zamówienia – nieruchomości położone na terenie Gminy Ludwin. 4. Wykonawca będzie otrzymywał od Zamawiającego telefoniczne zgłoszenia nr nieruchomości przeznaczonych do demontażu azbestu, a następnie skontaktuje się z każdym właścicielem nieruchomości w celu uzgodnienia terminu wykonania usługi. 1) ważenie musi odbywać się na miejscu demontażu, potwierdzone protokołem przez właściciela nieruchomości., 2) Wykonawca będzie zgłaszał demontaż azbestu Zamawiającemu (e-mail, dzień, godzina), 3) wystawianie faktur kwartalnie (pierwsza faktura może być wystawiona najwcześniej 1 lipca), 4) karta przekazania na składowisko musi być równa kartom cząstkowym (niedopuszczalne jest łączenie kart zbiorczych z innych Gmin), 5) Wykonawca przedstawi Zamawiającemu zestawienie zbiorcze-podsumowanie: dane wnioskodawcy, adres, ilość, data demontażu, kwota, 6) 1 m kw. należy przeliczyć na 0,013 Mg/m kw., 7) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zlecenia w ciągu max. 5 dni od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego. Przedmiot zamówień uzupełniających tożsamy z przedmiotem zamówienia podstawowego
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.65.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.10.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca wykaże posiadanie: a) aktualnego zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, b) ważnej decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, c) złoży oświadczenie o posiadaniu podpisanej umowy ze składowiskiem odpadów na składowanie odpadów niebezpiecznych. Po wyborze najkorzystniejszej oferty do dnia podpisania umowy wybrany wykonawca przedłoży potwierdzenie podpisania umowy (również może być kserokopia umowy)

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca wykaże się wykonaniem prac w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, min. 2 usługi usuwania wyrobów zawierających azbest, o wartości co najmniej 50.000 zł każda wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca przedstawi wykaz sprzętu do ważenia, załadunku i transportu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest. Wymagane jest posiadanie co najmniej 1 samochodu do transportu, 1 sprzętu do załadunku oraz 1 legalizowanego urządzenia umożliwiającego określenie wagi opadów zawierających azbest na terenie nieruchomości, potwierdzonych informacją o podstawie ich dysponowania

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca przedstawi wykaz dysponowania min. 4 osobami, które będą uczestniczyły w realizacji zamówienia. Osoby te muszą posiadać przeszkolenie w zakresie pracy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz posiadać uprawnienia przewidziane w wykonaniu zamówienia

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca wykaże posiadanie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej 50.000 zł

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3.2)

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana umowy może nastąpić w sytuacji, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i może dotyczyć m.in.: zmniejszenia ilości wyrobów zawierających azbest przeznaczonych do ich usunięcia, w przypadku złożenia przez mieszkańców Gminy Ludwin niewystarczającej ilości wniosków

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ludwin.powiatleczynski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Ludwin, 21-075 Ludwin 51, pokój nr 13 (budynek agronomówki).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.04.2013 godzina 13:00, miejsce: Urząd Gminy Ludwin, 21-075 Ludwin 51, pokój nr 5 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

siwz-11.04.2013

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!