wykonanie usługi usuwania wyrobów zawierających azbest pochodzących z terenu Gminy Ludwin
28 marca 2011

Numer ogłoszenia: 90147 – 2011; data zamieszczenia: 21.03.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ludwin , Ludwin 51, 21-075 Ludwin, woj. lubelskie, tel. 0-81 7570901, faks 0-81 7570028.

* Adres strony internetowej zamawiającego: www.ludwin.powiatleczynski.pl
* Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie usługi usuwania wyrobów zawierających azbest pochodzących z terenu Gminy Ludwin.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest wykonanie usługi usuwania wyrobów zawierających azbest pochodzących z posesji osób fizycznych położonych na terenie Gminy Ludwin 2. Zakres zamówienia obejmuje 2 zadania: Zadanie nr 1 – demontaż pokrycia dachów z płyt zawierających azbest, z budynków przeznaczonych na cele mieszkaniowe znajdujących się na posesjach osób fizycznych na terenie Gminy Ludwin, zabezpieczenie powstałych odpadów azbestowych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz załadunek, transport i utylizacja odpadów na składowisku odpadów niebezpiecznych w ilości 40 Mg. Zadanie nr 2 – zabezpieczenie zgodnie z przepisami płyt azbestowych, załadunek, transport i utylizacja odpadów na składowisku odpadów niebezpiecznych, zalegających/składowanych na nieruchomościach osób fizycznych zlokalizowanych na terenie Gminy Ludwin 10 Mg. Ilość odpadów w ramach niniejszego zamówienia publicznego zależy od wniosków złożonych przez mieszkańców, na potrzeby przetargu przyjęto wielkość 50 Mg. Określona ilość jest wyłącznie szacunkowa i służy tylko do wyliczenia ceny oferty i porównania złożonych ofert. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia w okresie obowiązywania umowy mniejszej ilości Mg niż przewidywana. Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z: Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach ( tekst jednolity: Dz.U. z 2010r. Nr 185 poz.1243 z późń. zm.), Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U. z 2008 r. Nr 25 poz.150 z późń. zm.), Ustawą z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest ( tekst jednolity: Dz.U. Nr 3, poz.20 z późń.zm.), Ustawą z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199, poz. 1671 z późń. zm.), Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005r.w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. Nr 216, poz. 1824), Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. Nr 71, poz. 649z późn. zm), Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2006 r. Nr 30, poz. 213) 3. Miejsce realizacji zamówienia – nieruchomości położone na terenie Gminy Ludwin 4. Wykonawca będzie otrzymywał od Zamawiającego telefoniczne zgłoszenia nr nieruchomości przeznaczonych do demontażu azbestu, a następnie skontaktuje się z każdym właścicielem nieruchomości w celu uzgodnienia terminu wykonania usługi. 1) ważenie musi odbywać się na miejscu demontażu, potwierdzone protokołem przez właściciela nieruchomości. 2) wystawiona faktur kwartalnie (pierwsza faktura może być wystawiona najwcześniej 1 lipca) 3) karta przekazania na składowisko musi być równa kartom cząstkowym (niedopuszczanie jest łączenie kart zbiorczych z innych Gmin) 4) wykonawca zobowiązuje się do wykonania zlecenia w ciągu max. 7 dni od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego. W przypadku nie wywiązania się ze zobowiązania z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 10% wartości danego zlecenia za każdy dzień zwłoki. W przypadku zwłoki trwającej ponad 14 dni umowa zostanie rozwiązana..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

* Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
* Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego. Przedmiot zamówień uzupełniających tożsamy z przedmiotem zamówienia podstawowego.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.65.00.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.11.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

* Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

*

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Wykonawca wykaże posiadanie : a) aktualnego zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, b) ważnej decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, c) złożyć oświadczenie o posiadaniu podpisanej umowy ze składowiskiem odpadów na składowanie odpadów niebezpiecznych. Po wyborze najkorzystniejszej oferty do dnia podpisania umowy wybrany wykonawca przedłoży zaświadczenie podpisania umowy ( również może być kserokopia umowy)
*

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Wykonawca wykaże się wykonaniem prac w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, , min. 1 usługa usuwania wyrobów zawierających azbest, o wartości co najmniej 30.000 zł wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie
*

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie
*

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.
*

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Wykonawca wykaże posiadanie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej 30.000 zł

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

*

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
o koncesję, zezwolenie lub licencję
o wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
o opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
*

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
o oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
*

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
o nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
o nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
o nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
*

III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert – albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1)aktualne zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych, zawierających azbest, 2) ważną decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian: Zmiana umowy może nastąpić w sytuacji, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i może dotyczyć m.in. : zmniejszenia ilości wyrobów zawierających azbest przeznaczonych do ich usunięcia, w przypadku złożenia przez mieszkańców Gminy Ludwin niewystarczającej ilości wniosków.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ludwin.powiatleczynski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Ludwinie Ludwin 51 21-75 Ludwin.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.03.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Ludwinie Ludwin 51 21-75 Ludwin pok nr5.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

SIWZ 21-03-2011
SIWZ 21-03-2011

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!