XIV Sesja Rady Gminy w Ludwinie
26 maja 2020

  Informuję, że w dniu 28 maja 2020 r. (czwartek) o godz. 10:00 w lokalu Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Ludwinie odbędzie się XIV Sesja Rady Gminy
w Ludwinie VIII kadencji z porządkiem obrad podanym poniżej.

Obrady będą transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XIII Sesji Rady Gminy.
 5. Informacja Wójta z pracy Urzędu Gminy między Sesjami.
 6. Informacja Przewodniczących Stałych Komisji z pracy Komisji.
 1. Debata nad raportem o stanie Gminy Ludwin za 2019 r.
  1. głosy radnych,
  2. głosy mieszkańców
  3. uchwała w sprawie udzielenia wójtowi gminy Ludwin wotum zaufania
 2. Przedstawienie:

– sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 r.,

– sprawozdania finansowego,

– opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu,

– informacji o stanie mienia,

– dyskusja,

– stanowiska Komisji Rewizyjnej

– opinii RIO dotycząca wniosku Komisji Rewizyjnej

 1. a) uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz
  ze sprawozdaniem Wójta Gminy Ludwin z wykonania budżetu za 2019 r.
 2. b) uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ludwin z tytułu

wykonania budżetu za 2019 rok.

 1. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
  2. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 r.
 2. Przedstawienie sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy gminy
  z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku za 2019 rok.
 3. Wolne wnioski i informacje.
 4. Zamknięcie obrad Sesji.

 

Przewodniczący Rady

Wojciech Szymański

 

XIV Sesja

 

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!