XXXI Sesja Rady Gminy w Ludwinie
27 grudnia 2017

Informuję, że w dniu 29 grudnia 2017 r. (piątek) o godz. 13 ºº w lokalu Urzędu Gminy w Ludwinie odbędzie się XXXI Sesja Rady Gminy w Ludwinie z porządkiem obrad podanym poniżej.

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXX Sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta z pracy Urzędu Gminy między Sesjami.
5. Informacja Przewodniczących Stałych Komisji z pracy Komisji.
6. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok,
b) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok,
c) w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności przez osoby bezdomne za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych,
d) w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się
o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oracz opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Ludwin.
e) w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
f) w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 r.
7. Interpelacje i zapytania Radnych.
8. Zamknięcie obrad Sesji.

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!