Zakończenie projektu pt. „Persona- reaktywacja”
22 grudnia 2010

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ludwinie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, w 2010 r. zakończył realizację projektu pt. „Persona- reaktywacja” w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”.
Jego wartość wynosiła w 2010 r. 77 904,24zł z czego dofinansowanie z dotacji rozwojowej stanowiło 69 724,23 zł.
Projekt był adresowany do dziewięciu osób (sześć kobiet i trzech mężczyzn)- mieszkańców gminy Ludwin, korzystających z pomocy społecznej, w tym siedem osób było zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łęcznej jako osoby bezrobotne oraz dwie osoby pracujące w rolnictwie.
Celem ogólnym projektu było ułatwienie dostępu do aktywnych form integracji społecznej i zawodowej klientom Ośrodka Pomocy Społecznej w Ludwinie.
Celami szczegółowymi było: rozwój form aktywnej integracji, zwiększenie lub zdobycie kwalifikacji zawodowych, zwiększenie motywacji do działania, podniesienie samooceny i wiary we własne siły oraz nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy.
Beneficjenci projektu zdobyli nowe kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w warsztatach pt. „Kompetencje społeczne i doradztwo zawodowe”. Ponadto brali udział w wybranych przez siebie kursach i szkoleniach zawodowych- „Operator ładowarki”, „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej”, ” Kucharz małej gastronomii”, „Spawacz” oraz „Fryzjer”.
Każdy z uczestników projektu uczestniczył w 2- godzinnych konsultacjach indywidualnych z psychologiem, 1-godzinnych konsultacjach indywidualnych z doradcą zawodowym i w 1-godzinnych konsultacjach indywidualnych ze specjalistą do spraw pomocy społecznej.
Beneficjenci, oprócz w/w wsparcia otrzymali zwrot kosztów dojazdu, materiały szkoleniowe oraz wyżywienie.
Uczestnictwo w projekcie było całkowicie bezpłatne, a beneficjenci byli dodatkowo objęci wsparciem finansowym udzielonym ze środków Ośrodka Pomocy Społecznej w Ludwinie.

Koordynator Projektu
Wanda Podczas

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 PRIORYTET VII PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ, DZIAŁANIE; 7.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI;
PODDZIAŁANIE 7.1.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI PRZEZ OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ