Zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia i komputerów wraz z dostawą
6 października 2011

Ludwin: Zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia i komputerów wraz z dostawą w ramach projektu pt. Indywidualizacja nauczania KL I-III, realizowanego przez Szkoły Podstawowe z terenu Gminy Ludwin Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Numer ogłoszenia: 311470 – 2011; data zamieszczenia: 29.09.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ludwin , Ludwin 51, 21-075 Ludwin, woj. lubelskie, tel. 0-81 7570901, faks 0-81 7570028.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ludwin.powiatleczysnki.pl
Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia i komputerów wraz z dostawą w ramach projektu pt. Indywidualizacja nauczania KL I-III, realizowanego przez Szkoły Podstawowe z terenu Gminy Ludwin Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia i komputerów wraz z dostawą w ramach projektu pt.Indywidualizacja nauczania KL I-III, realizowanego przez Szkoły Podstawowe z terenu Gminy Ludwin, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z wyspecyfikowaniem rodzaju i ilości asortymentów stanowiących przedmiot dostawy zawarto w załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji. Wszystkie materiały powinny być fabrycznie nowe, tzn. że żadna część składająca się na dany materiał nie może być wcześniej używana, oraz winny posiadać niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa. Dopuszcza się składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedno lub więcej zadań zamówienia. Każde zadanie wchodzące w skład zamówienia musi być wycenione przez Wykonawcę. Jeden wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie wymienione niżej zadania: Zadanie I – Zakup pomocy dydaktycznych Sz.P. w Ludwinie 1) Pakiet pomocy dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć dodatkowych dla dzieci z dysleksją pt. Ćwiczenia w czytaniu i pisaniu Zespół Szkół Nr 1 Sz. P. Ludwin 2) Pakiet pomocy dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć dodatkowych matematyczno-przyrodniczych wychodzących poza podstawę programową pt. Mali odkrywcy Zespół Szkół Nr 1 Sz. P. Ludwin 3) Pakiet pomocy dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć dodatkowych rozwijających umiejętności – teatrzyk Milusińscy Zespół Szkół Nr 1 Sz. P. Ludwin 4) Pakiet pomocy dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć dodatkowych gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy pt. Ćwiczmy razem Zespół Szkół Nr 1 Sz. P. Ludwin 5) Zakup wyposażenia niezbędny do przeprowadzenia zajęć dodatkowych dla dzieci z dysleksją pt. Ćwiczenia w czytaniu i pisaniu oraz zajęć rozwijających umiejętności – teatrzyk Milusińscy Zespół Szkół Nr 1 Sz. P. Ludwin, (realizacja-2011/2012r.) Zadanie II – Zakup pomocy dydaktycznych Sz.P. w Zezulinie 1) Pakiet pomocy dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć dodatkowych dla dzieci z dysleksją pt. Ćwiczenia w czytaniu i pisaniu Sz. P. Zezulin 2) Pakiet pomocy dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć dodatkowych matematyczno-przyrodniczych wychodzących poza podstawę programową pt. Mali odkrywcy Sz. P. Zezulin 3) Pakiet pomocy dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć dodatkowych gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy pt. Ćwiczmy razem Sz. P. Zezulin 4) Pakiet pomocy dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć dodatkowych dla dzieci z zaburzeniami wymowy pt. Ćwiczę wymowę Sz. P. Zezulin 5) Zakup wyposażenia niezbędnego do przeprowadzenia zajęć dodatkowych dla dzieci z dysleksją pt. Ćwiczenia w czytaniu i pisaniu Sz. P. Zezulin 6) Zakup komputera niezbędnego do przeprowadzenia zajęć dodatkowych dla dzieci z dysleksją pt. Ćwiczenia w czytaniu i pisaniu Sz. P. Zezulin Zadanie III – Zakup pomocy dydaktycznych Sz.P. w Dratowie 1) Pakiet pomocy dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć dodatkowych dla dzieci z dysleksją pt. Ćwiczenia w czytaniu i pisaniu Sz. P. Dratów 2) Pakiet pomocy dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć dodatkowych matematyczno-przyrodniczych wychodzących poza podstawę programową pt. Mali odkrywcy Sz. P. Dratów 3) Pakiet pomocy dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć dodatkowych gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy pt. Ćwiczmy razem Sz. P. Dratów 4) Pakiet pomocy dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć dodatkowych dla dzieci z zaburzeniami wymowy pt. Ćwiczę wymowę Sz. P. Dratów 5) Zakup komputera niezbędnego do przeprowadzenia zajęć dodatkowych dla dzieci z dysleksją pt. Ćwiczenia w czytaniu i pisaniu Sz. P. Dratów (realizacja-2011/2012r) Zadanie IV – Zakup pomocy dydaktycznych Sz.P. w Piasecznie 1) Pakiet pomocy dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć dodatkowych dla dzieci z dysleksją pt. Ćwiczenia w czytaniu i pisaniu Sz. P. Piaseczno 2) Pakiet pomocy dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć dodatkowych matematyczno-przyrodniczych wychodzących poza podstawę programową pt. Mali odkrywcy Sz. P. Piaseczno 3) Pakiet pomocy dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć dodatkowych dla dzieci z zaburzeniami wymowy pt. Ćwiczę wymowę Sz. P. Piaseczno 4) Zakup wyposażenia niezbędnego do przeprowadzenia zajęć dodatkowych dla dzieci z dysleksją pt. Ćwiczenia w czytaniu i pisaniu Sz. P. Piaseczno. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego (innego niż podany z nazwy przez Zamawiającego w załączniku nr 1 do SIWZ) pod warunkiem, iż oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 30.21.33.00-8, 39.16.00.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.01.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert – albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ludwin.powiatleczynski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Ludwinie 21-075 Ludwin Ludwin51.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.10.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Ludwinie 21-075 Ludwin Ludwin51.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt pt. Indywidualizacja nauczania KL I-III realizowany przez Szkoły Podstawowe z terenu Gminy Ludwin jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zadanie I.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie I – Zakup pomocy dydaktycznych Sz.P. w Ludwinie 1) Pakiet pomocy dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć dodatkowych dla dzieci z dysleksją pt. Ćwiczenia w czytaniu i pisaniu Zespół Szkół Nr 1 Sz. P. Ludwin 2) Pakiet pomocy dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć dodatkowych matematyczno-przyrodniczych wychodzących poza podstawę programową pt. Mali odkrywcy Zespół Szkół Nr 1 Sz. P. Ludwin 3) Pakiet pomocy dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć dodatkowych rozwijających umiejętności – teatrzyk Milusińscy Zespół Szkół Nr 1 Sz. P. Ludwin 4) Pakiet pomocy dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć dodatkowych gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy pt. Ćwiczmy razem Zespół Szkół Nr 1 Sz. P. Ludwin 5) Zakup wyposażenia niezbędny do przeprowadzenia zajęć dodatkowych dla dzieci z dysleksją pt. Ćwiczenia w czytaniu i pisaniu oraz zajęć rozwijających umiejętności – teatrzyk Milusińscy Zespół Szkół Nr 1 Sz. P. Ludwin, (realizacja-2011/2012r.).

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.01.2012.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zadanie 2.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie II – Zakup pomocy dydaktycznych Sz.P. w Zezulinie 1) Pakiet pomocy dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć dodatkowych dla dzieci z dysleksją pt. Ćwiczenia w czytaniu i pisaniu Sz. P. Zezulin 2) Pakiet pomocy dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć dodatkowych matematyczno-przyrodniczych wychodzących poza podstawę programową pt. Mali odkrywcy Sz. P. Zezulin 3) Pakiet pomocy dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć dodatkowych gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy pt. Ćwiczmy razem Sz. P. Zezulin 4) Pakiet pomocy dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć dodatkowych dla dzieci z zaburzeniami wymowy pt. Ćwiczę wymowę Sz. P. Zezulin 5) Zakup wyposażenia niezbędnego do przeprowadzenia zajęć dodatkowych dla dzieci z dysleksją pt. Ćwiczenia w czytaniu i pisaniu Sz. P. Zezulin 6) Zakup komputera niezbędnego do przeprowadzenia zajęć dodatkowych dla dzieci z dysleksją pt. Ćwiczenia w czytaniu i pisaniu Sz. P. Zezulin.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zadanie 3.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: – Zakup pomocy dydaktycznych Sz.P. w Dratowie 1) Pakiet pomocy dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć dodatkowych dla dzieci z dysleksją pt. Ćwiczenia w czytaniu i pisaniu Sz. P. Dratów 2) Pakiet pomocy dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć dodatkowych matematyczno-przyrodniczych wychodzących poza podstawę programową pt. Mali odkrywcy Sz. P. Dratów 3) Pakiet pomocy dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć dodatkowych gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy pt. Ćwiczmy razem Sz. P. Dratów 4) Pakiet pomocy dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć dodatkowych dla dzieci z zaburzeniami wymowy pt. Ćwiczę wymowę Sz. P. Dratów 5) Zakup komputera niezbędnego do przeprowadzenia zajęć dodatkowych dla dzieci z dysleksją pt. Ćwiczenia w czytaniu i pisaniu Sz. P. Dratów (realizacja-2011/2012r).

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.01.2012.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Zadanie 4.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie IV – Zakup pomocy dydaktycznych Sz.P. w Piasecznie 1) Pakiet pomocy dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć dodatkowych dla dzieci z dysleksją pt. Ćwiczenia w czytaniu i pisaniu Sz. P. Piaseczno 2) Pakiet pomocy dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć dodatkowych matematyczno-przyrodniczych wychodzących poza podstawę programową pt. Mali odkrywcy Sz. P. Piaseczno 3) Pakiet pomocy dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć dodatkowych dla dzieci z zaburzeniami wymowy pt. Ćwiczę wymowę Sz. P. Piaseczno 4) Zakup wyposażenia niezbędnego do przeprowadzenia zajęć dodatkowych dla dzieci z dysleksją pt. Ćwiczenia w czytaniu i pisaniu Sz. P. Piaseczno..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

siwz 29-09-2011r.
siwz 29-09-2011r.

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!