Zaproszenie do składania ofert w konkursie ofert na realizację zadań publicznych gminy w 2011r.
16 lutego 2011

Załącznik
do Zarządzenia Nr 13/11
z dnia 20 stycznia 2011 r.

WÓJT GMINY LUDWIN

Na podstawie art.13 w związku z art.11 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.Nr 96 ,poz. 873,z późn. zm.)

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT
na realizację w 2011 r. zadań gminy przez organizacje pozarządowe i podmioty określone w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

I. Rodzaje zadań, termin i warunki realizacji zadań:
Konkurs ofert dotyczy następujących zadań :
1. W dziale wspieranie i upowszechniania kultura fizyczna wspierane będą
zadania :
1) Organizacja imprez masowych :
a) Liga Halowa Piłki Nożnej o puchar Wójta Gminy Ludwin – 2.400 zł / w roku 2010- 2.400zł/
b) X Ludwiński Bieg „O uśmiech wiosny”
wysokość środków zaplanowanych na realizację zadania – 1.600 zł
/w roku 2010 -1.600 zł/
c) XI Kryterium Kolarskie „O grono Jarzębiny”
wysokość środków zaplanowanych na realizację zadania – 1.600 zł
/w roku 2010 -1.600 zł/
d) 3 X R -Turniej Rodzinny
wysokość środków zaplanowanych na realizację zadania – 1.600 zł.
/ w roku 2010 -1.600 zł/

2) Organizacja szkoleń młodzieży w wybranych dyscyplin
sportowych, udział w rozgrywkach sportowych ,organizacja zawodów
sportowych, obozów sportowych – 30.000 zł /w roku 2010 – 24.000 zł/

3) Zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się w miejscach
wyznaczonych oraz uprawiających sporty wodne – 1.200 zł / w roku 2010 -0 zł/

2. W dziale nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania wspierane
będzie zadanie:
1) Edukacja publiczna-przyrodnicza, ekologiczna dzieci i młodzieży – 2.000 zł
/ w roku 2010 -0 zł/

Termin realizacji w/w zadań : 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r.

II .Termin złożenia ofert oraz warunki przystąpienia do konkursu:

1. Ze zgłoszonych ofert na realizację powyższych zadań zostaną wybrane oferty najkorzystniejsze, w trybie otwartego konkursu ofert przeprowadzonego w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wybranym podmiotom zostanie udzielona dotacja z budżetu gminy po podpisaniu umowy.
2. Oferty mogą składać organizacje pozarządowe, kościelne i wyznaniowe osoby prawne i jednostki organizacyjne -prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie powyżej wymienionych zadań na terenie gminy.
3. Ofertę należy złożyć na formularzu zawartym w Załączniku Nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umów o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdań z wykonania tego zadania (Dz.U.z 2011r. 6, poz.25)
4. Ofertę należy składać w terminie do dnia 18 lutego w Urzędzie Gminy
5. w Ludwinie -sekretariat pokój nr 5 do godz.10ºº

III. Kryteria wyboru ofert:
Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Ludwin biorąc pod uwagę następujące kryteria:

1) merytoryczne – zasięg i miejsce wykonywania zadania, cykliczność proponowanego
projektu, jego zbieżność z celami zadania. (oceniane w skali: 0 – 5),
2) społeczne (beneficjenci) – dostępność realizowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców,
przewidywana liczba odbiorców, zapotrzebowanie społeczne na usługi świadczone w
ramach projektu (oceniane w skali: 0 – 5),
3) finansowe – koszty realizacji planowanego zadania, ocena kosztów kalkulacji zadania pod
kątem ich celowości, oszczędności i efektywności wykonania oraz udział środków
własnych oraz z innych źródeł finansowania – zakładani partnerzy
(oceniane w skali: 0-5),
4) organizacyjne – posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe, lokalowe, sprzętowe,
doświadczenie w realizacji powyższych zadań (oceniane w skali: 0 – 5),
5) analiza prawidłowości i terminowości rozliczenia zadań w ubiegłych latach (oceniane
w skali: 0 – 5).
6) dostępność informacji o realizacji zadania ( informacja w mediach, prasie,
telebimy, plakaty)

Wymagana minimalna liczba punktów uprawniająca oferentów do otrzymania dotacji wynosi 20.

Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie nie przekraczającym 1 miesiąc od upływu terminu składania ofert.

Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Wójt w drodze zarządzenia, po zapoznaniu się
z opinią Komisji Konkursowej. Zarządzenie Wójta jest ostateczne.

IV. Skład Komisji oraz regulamin jej pracy ustala Wójt w formie zarządzenia.

Wójt zastrzega możliwość nie rozstrzygnięcia konkursu.

Warunkiem zawarcia umowy jest w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana – korekta kosztorysu projektu.

Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie przed datą rozpoczęcia realizacji zadania umowy z zachowaniem formy pisemnej według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umów o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdań z wykonania tego zadania (Dz.U.z 2011r. 6, poz.25)

Realizacja zadań zgłoszonych do konkursu ofert powinna rozpocząć się w terminie ustalonym w umowie i zakończyć się z dniem 31 grudnia 2011 r.

Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 grudnia 2010r.. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umów o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdań z wykonania tego zadania (Dz.U.z 2011r. 6, poz.25)

Otwarty konkurs ofert zostanie przeprowadzony w dniu 18 lutego 2011 r. o godz.10 30 w Urzędzie Gminy w Ludwinie, pok.10. Konkurs ma charakter jawny.
Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod numerem telefonu (081) 7570901

oferta
oferta

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!