Zaproszenie do złożenia ofert na utylizację azbestu
2 marca 2009

Ludwin, dnia 24. 02. 2009 r.

ZAPROSZENIE

Do złożenia oferty
Zamówienie o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartość kwoty 14 000 euro.

IE. 7660/1/09

Stosownie do art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., nr 223 poz. 1655 z póź. zm.) oraz art. 35 ust. Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249 poz. 2104 z póź. zm.) , Wójt Gminy Ludwin zaprasza do złożenia oferty na:

„Usuniecie odpadów zawierających azbest z budynków położonych na terenie gminy Ludwin” – 23 Mg, pochodzących od indywidualnych gospodarstw, inwestycja podzielona na zadania:

1. Kompleksowy demontaż (opakowanie i oznakowanie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami), załadunek, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest, stosowany jako pokrycie dachowe lub elewacje obiektów budowlanych na odpowiednie składowisko odpadów niebezpiecznych – 20 Mg;

2. Załadunek (opakowanie i oznakowanie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami), transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest na odpowiednie składowisko odpadów niebezpiecznych – 3 Mg.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia do 15. 11. 2009 r.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia lub zwiększenia zakresu rzeczowego.

Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zadania określa załączony projekt umowy.

Pisemną ofertę, wg załączonego wzoru zawierającą cenę netto i brutto należy przesłać na adres: Gmina Ludwin, 21-075 Ludwin 51, dopiskiem „OFERTA NA AZBEST – nie otwierać do dnia 16. 03. 2009 r.” w nieprzekraczalnym terminie do godz. 10.00 w dniu 16. 03. 2009 r.

Osoba do kontaktu: Mariusz Zakostowicz;
tel. (081) 7570903;
e-mail: [email protected]

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!