ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na realizację zadania II i II oraz UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA na zadanie I
21 marca 2014

Znak sprawy: Za.271.1.2014

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
na realizację zadania II i II
oraz
UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
na zadanie I

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa materiałów do przeprowadzenia robót naprawczo-konserwacyjnych nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Ludwin w 2014 roku oraz świadczenie usług ciągnikiem kołowym ze skrapiarką

1. Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Zadanie 2. Usługi Transportowe – Marek Wójcik, Stary Radzic 54, 21-075 Ludwin.
Cena oferty: 83.025,00 zł, liczba punktów: 10,0.
W prowadzonym postępowaniu w Zadaniu 2 złożono 1 ofertę:
Usługi Transportowe – Marek Wójcik, Stary Radzic 54, 21-075 Ludwin.
Cena oferty: 83.025,00 zł, liczba punktów: 10,0.

Zadanie 3. Tola Robert Nowicki, Zezulin Niższy 51, 21-075 Ludwin.
Cena oferty: 24.108,00 zł, liczba punktów: 10,0.
W prowadzonym postępowaniu w Zadaniu 2 złożono 1 ofertę:
Tola Robert Nowicki, Zezulin Niższy 51, 21-075 Ludwin.
Cena oferty: 24.108,00 zł, liczba punktów: 10,0.

Uzasadnienie wyboru: wybrane oferty spełniają wszystkie wymagania określone przez zamawiającego w SIWZ oraz uzyskały najwyższe ilości punktów przyznanych zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w SIWZ.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

Postępowanie dotyczące Zadania nr 1 zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) – Zgodnie z dyspozycją ww. przepisu postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się jeżeli zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie.
Zgodnie z art. 91 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Zamawiający wezwał Wykonawców: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A., ul. Krańcowa 7, 21-100 Lubartów i Bitunova Sp. z o.o. Biuro Bierawa, ul. Gliwicka 9, 47-240 Bierawa do złożenia w terminie do dnia 18.03.2014 r. godz. 11:00. ofert dodatkowych w zakresie Zadania nr1. Wykonawcy na realizację zamówienia w tym zadaniu zaoferowali taką samą cenę brutto 81.130,80 zł.
W wyznaczonym terminie wpłynęły oferty dodatkowe opiewające także na tę samą kwotę tj. 78.621,60 zł. Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na ww. podstawie prawnej.
W prowadzonym powstępowaniu w Zadaniu nr 1 złożono 3 oferty:
1. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A., ul. Krańcowa 7, 21-100 Lubartów,
2. Bitunova Sp. z o.o. Biuro Bierawa, ul. Gliwicka 9, 47-240 Bierawa,
3. Trakt S.A. Górki Szczukowskie 1 k/Kielc, 26-065 Piekoszów
Cena oferty: 88.953,60 zł
Kwota przeznaczona na Zadanie nr 1 – 70.812,00 zł netto.

2. Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
3. Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden wykonawca.
4. Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4 w związku z art. 94, ust. 2, pkt 1, lit a – Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionymi wykonawcami może nastąpić niezwłocznie po dopełnieniu wszelkich formalności.

Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy nie przysługuje odwołanie.
Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:
1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu lub
2) zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,
na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej” (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

Wójt Gminy Ludwin
Andrzej Chabros

zawiadom.

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!