ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO W 2022 ROKU
31 stycznia 2022

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT
• w terminie od 1 lutego 2022 r. do 28 lutego 2022 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r.,/lub,i
• w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2022 r.
W przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła, do wniosku o zwrot podatku akcyzowego dołącza się również dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku .
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2022 r. wynosi:
110,00 zł x ilość ha użytków rolnych
oraz
40,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła
Pieniądze wypłacane będą w terminach:
1 – 29 kwietnia 2022 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
3 – 31 października 2022 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie
Szczegółowa procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2022 roku przedstawia się następująco:
1. W 2022 r. producent rolny może składać do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy) wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej do wysokości kwoty zwrotu określonej na 2022 r., w dwóch terminach, tj.
– od 1 lutego 2022 r. do 28 lutego 2022 r. producent składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r.,
– od 1 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. producent składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r.
2. Za producenta rolnego uznaje się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.
3. Za gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zakrzewione lub zadrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.
4. W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, co do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę (zgoda będzie wyrażana we wniosku i nie dotyczy współmałżonków).
5. W przypadku, gdy producent rolny podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego do wniosku, o którym mowa w pkt 1 załącza się odpis z tego rejestru.
6. Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zostanie ogłoszony w drodze rozporządzenia w Dzienniku Ustaw i będzie również dostępny na stronach internetowych urzędów gmin, urzędów wojewódzkich, ośrodków doradztwa rolniczego oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl), a także udostępniony w urzędach gmin do kopiowania.
7. Faktura powinna spełniać wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Finansów
z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (DZ. U. Nr 95, poz. 798). Możliwe jest dołączenie do wniosku kopii faktur, jednakże muszą one zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika urzędu gminy lub miasta.
8. Kwotę zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej, wynikającej z faktur VAT oraz stawki zwrotu
do 1 litra określonej w drodze rozporządzenia przez Radę Ministrów (na 2022 r. ustalona została w wysokości 1 zł do 1 litra oleju) z tym, że kwota zwrotu podatku nie może być wyższa niż kwota stanowiąca iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego, liczby 110 i powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego 2022 r. oraz liczby 40 i ilości JDP będących
w posiadaniu producenta rolnego ( ustalanego na podstawie ewidencji prowadzonej przez ARiMR). Przy ustalaniu ww. limitu nie uwzględnia się gruntów gospodarstw rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.
9. Wójt, burmistrz (lub prezydent miasta) wydaje decyzję ustalającą wysokość zwrotu podatku akcyzowego w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.
10. Wypłata kwoty zwrotu producentom rolnym nastąpi w terminie od 1 kwietnia 2022 r. do 29 kwietnia 2022 r. na wnioski złożone w pierwszym terminie i od 3 października 2022 r. do 31 października 2022 r. na wnioski złożone w drugim terminie – gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta albo przelewem na rachunek bankowy producenta rolnego podany we wniosku.

Wzór_wniosku_akcyza_2021 (1)
ośw. dzierżawa.II (1)
ZESTAWIENIE f-r II (1)

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!