Żywność w ramach realizacji Programu Pomocy Żywnościowej na lata 2021-2027 Podprogram 2023
30 października 2023

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ludwinie informuje, że osoby zainteresowane otrzymaniem  żywności w ramach realizacji Programu Pomocy Żywnościowej na lata 2021-2027 Podprogram 2023 mogą zgłaszać się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Ludwinie, Ludwin-Kolonia 24, w terminie od 2.11.2023 r. do 31.12.2023 r., celem ustalenia uprawnień do otrzymania wsparcia żywnościowego. Zainteresowane osoby będą wpisane na listę osób uprawnionych do otrzymania wsparcia, po dokonaniu weryfikacji powodów udzielenia pomocy wynikających z ustawy o pomocy społecznej tj. ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych oraz dochodu stanowiącego źródło utrzymania osoby/rodziny. Wysokość posiadanego dochodu oraz sytuację osoby/rodziny należy dokumentować aktualnymi dokumentami, a w szczególności w zależności od sytuacji osobistej należy przedłożyć:

odcinek, decyzję w sprawie wysokości pobranej renty bądź emerytury w miesiącu poprzedzającym zgłoszenie się do Ośrodka Pomocy Społecznej  ,
zaświadczenie o wysokości „netto” wynagrodzenia uzyskanego z tytułu wykonywania pracy zarobkowej w miesiącu poprzedzającym zgłoszenie się do Ośrodka Pomocy Społecznej ,
aktualny nakaz płatniczy-podatkowy,
dowód opłacenia składki KRUS za III kwartał 2023r.,
dowód ponoszenia/otrzymywania alimentów,
decyzję o przyznaniu dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego,
decyzję o przyznaniu zasiłku dla bezrobotnych,
orzeczenie o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie komisji lekarskiej,
inne dokumenty stanowiące o posiadanych dochodach czy powodach do udzielenia pomocy.

Informujemy, że kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania pomocy żywnościowej aktualnie wynosi:

– dla osoby samotnie gospodarującej – do 1823,60 zł.,

dla osoby w rodzinie – do 1 410 zł.

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!