Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do Ośrodka Wypoczynkowego n/j Piaseczno- etap I.
16 października 2009

Ludwin 16.10.2009

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ludwin , Ludwin 51, 21-075 Ludwin, woj. lubelskie, tel. 0-81 7570901, faks 0-81 7570028.

* Adres strony internetowej zamawiającego: www.ludwin.powiatleczynski.pl
* Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do Ośrodka Wypoczynkowego n/j Piaseczno- etap I.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do Ośrodka Wypoczynkowego nad j. Piaseczno- etap I Od włączenia do istniejącej sieci PE 160 na działce 422 poprzez węzły SZ 28 – SZ 40 do działek obsługiwanych przez studnie rewizyjne S 71 do S 119 Przewody podciśnieniowe z rur PE 80, SDR13,6, PN10 łączonych przez zgrzewanie doczołowe. o średnicach: PE 160 mm L= 619,0 m PE 110 mm L= 150,0 m PE 90 mm L= 92,0 m ŁĄCZNIE: L= 861,0 m Uzbrojenie sieci kanalizacji podciśnieniowej: -zasuwy sekcyjne Typu E kołnierzowe z obudową teleskopową typ 04 i skrzynką uliczną do zasuw DN I50 – 1 szt. DN I00 – 1 szt. -studzienki zbiorczo-zaworowe żelbetowe o wym. 1,0×1,0mx2,05m: 11 szt. l,0xl,0mx2,55m: 2 szt. wyposażone we właz żeliwny ryglowy DN 1OOmm. Studzienki powinny odpowiadać normie PN-92 B-10729. Dodatkowo (ze względów eksploatacyjnych) wyposażono 2 studnie zbiorczo-zaworowe w zasuwki indywidualne dz 90mm montowane przed zaworem podciśnieniowym dz 90, uzbrojenie studzienek ; zawory podciśnieniowe dz 90 – 14kpl Przewody grawitacyjne Sieć grawitacyjną zaprojektowano z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC S (typ ciężki): PVC 0200 x 5,9mm i 0160 x 4,7mm. Ø 200 PVC, L= 494,0 m Ø 160 PVC, L= 537,0 m – studzienki połączeniowe PP DN 425 mm – 121 kpl składające się z: -kinety dla rur 0160mm i 20Omm, – rury karbowanej (trzon studzienki) fi 4OOmm, – przykrycia- włazy drogowe typu ciężkiego w jezdniach i typu lekkiego na posesjach prywatnych.. Wszystkie elementy są łączone za pomocą specjalnych uszczelek zapewniających szczelność studzienek. Również rury kanalizacyjne są łączone ze studzienką w podobny sposób. Przyłącza – przykanaliki kanalizacji sanitarnej Przykanaliki wykonać należy z rur kanalizacyjnych z PVC N (typ uniwersalny): PVC dz 160×4,0mm Ø 160 PVC, L= 108,0 m – studzienki PP typu dz 315mm, 12 kpi. Składające się z: -kinety dla rur 0160mm i 20Omm, -rury karbowanej (trzon studzienki) fi 3OOmm -przykrycia- włazy drogowe typu ciężkiego w jezdniach i typu lekkiego na posesjach prywatnych.. Wszystkie elementy są łączone za pomocą specjalnych uszczelek zapewniających szczelność studzienek. Również rury kanalizacyjne są łączone ze studzienką w podobny sposób. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów własnych. 2. Czynności i roboty towarzyszące wchodzące w skład zamówienia. 1)Przeprowadzenie wszelkich badań i prób, analiz laboratoryjnych związanych z oceną jakości materiałów oraz robót, 2)Geodezyjne wyznaczenie w terenie, a po wybudowaniu geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza poszczególnych części składowych określonych w projekcie budowlano-technicznym inwestycji. 3)Zapewnienie obsługi geodezyjnej – pomiary realizacyjne w trakcie realizacji robót. 4)Wykonanie wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, zagospodarowania placu budowy, utrzymania zaplecza budowy i innych niezbędnych do wykonania zadania. 5)Ręczne wykonanie robót ziemnych w rejonie istniejących urządzeń podziemnych. 6)Realizacja robót z uwzględnieniem uwag i zaleceń zawartych w opinii Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej oraz wynikających z uzgodnień projektu budowlano- technicznego. 7) Szczelne szalowanie wykopów w pobliżu istniejących słupów napowietrznych een. 8) Zgłoszenie do dysponentów urządzeń podziemnych skrzyżowań sieci kanalizacyjnej oraz przykanalików przed zasypaniem w celu dokonania odbioru. 9)przygotowania dokumentacji powykonawczej w pełnym zakresie technicznym i kosztorysowym. 10)Przygotowania dokumentacji wykonanego obiektu do zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia użytkowania zgodnie z wymogami Ustawy Prawo Budowlane. 11)Organizacja i zapewnienie: – dostawy, magazynowania, zabezpieczenia, ubezpieczenia materiałów i urządzeń do wykonania przedmiotu zamówienia. – utrzymania, zabezpieczenia Tereny Budowy, zaplecza, ochrony, ochrony p.poż, zabezpieczenia BHP, utrzymania tablic ostrzegawczych, informacyjnych itp. 12)Zapewnienie: – odpowiedniego sprzętu i maszyn oraz ich utrzymanie i zasilanie, – dostaw mediów dla potrzeb wykonania robót objętych umową i utrzymania zaplecza budowy.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.10-9.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10 000,00zł Wadium może być wnoszone w formach 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.4)). Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić na konto zamawiającego z dopiskiem Budowa kanalizacji sanitarnej j.Piaseczno/2009. Numer Konta Bankowego Bank Spółdzielczy Cyców oddział Ludwin POLUPLPRPL 36819110552001000000420003 Wadium musi być wniesione nie później niż w terminie składania ofert. Kserokopię dowodu wpłaty wadium lub dokument potwierdzający jego wniesienie w innej formie niż pieniądz należy dołączyć do oferty. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku Zamawiającego.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

* Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków: 1) Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; lub którzy przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. – warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę jeżeli: a)w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał co najmniej 2 zakończone roboty budowlane odpowiadających swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia. Za roboty odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia zamawiający uważa roboty polegające na budowie sieci kanalizacji podciśnieniowej. Za roboty odpowiadające wartością przedmiotowi zamówienia zamawiający uważa roboty o łącznej wartości brutto równej lub przekraczającej kwotę 1 250 000,00 zł. ( dopuszczalna możliwość zsumowania 2 robót) Zamawiający wymaga, aby wartość pojedynczego wykonanego zamówienia była wartością zamówienia realizowanego na 1 obiekcie budowlanym (nie dopuszcza się sumowania wartości obiektów o niższych wartościach wykonywanych dla jednego inwestora). Wykonawca załączy dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane z należytą starannością, b) zapewni udział przy realizacji robót kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych i należącego do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, 3) Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę jeżeli: a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (odpowiedzialność deliktowa) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 500.000.00 zł. b) nie zalega ze składkami na Ubezpieczenia Społeczne c) nie zalega z podatkami 4) Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 2. z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy: 1) nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1 do 4. 2) podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. 3) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji. 4) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania. 5) nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych. 3. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli: 1) jest niezgodną z ustawą 2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych. 3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 6) zawiera błędy w obliczeniu ceny 7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych 8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, 4. ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą 5. ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego – spełnia -niespełna..
* Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 1) formularz ofertowy wraz załącznikami – wypełniony i podpisany przez wykonawcę 2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne – wypełnione i podpisane przez wykonawcę 2.W celu potwierdzenia: spełnienia warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Prawa zamówień; potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia należy złożyć następujące dokumenty 1) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2)aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających, że wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 3)aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 4) )w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał co najmniej 2 zakończone roboty budowlane odpowiadających swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia. Za roboty odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia zamawiający uważa roboty polegające na budowie sieci kanalizacji podciśnieniowej. Za roboty odpowiadające wartością przedmiotowi zamówienia zamawiający uważa roboty o łącznej wartości brutto równej lub przekraczającej kwotę 1 250 000,00 zł. ( dopuszczalna możliwość zsumowania 2 robót) Zamawiający wymaga, aby wartość pojedynczego wykonanego zamówienia była wartością zamówienia realizowanego na 1 obiekcie budowlanym (nie dopuszcza się sumowania wartości obiektów o niższych wartościach wykonywanych dla jednego inwestora). Do wykazu załączyć należy dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane z należytą starannością. Wskazane jest sporządzenie wykazu wg wzoru określonego w załączniku do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 5)wykaz osób, w szczególności wskazanie kierownika robót, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami o ich kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu i wykształceniu niezbędnym do wykonania zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nie czynności. W przypadku wpisania w wykazie o którym mowa osób którymi wykonawca będzie dysponował należy załączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia. Wskazane jest sporządzenie wykazu wg wzoru określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 6) dokument stwierdzający posiadanie uprawnień budowlanych przez osobę wskazaną jako kierownik budowy do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz aktualne zaświadczenie, że kierownik budowy jest członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, 7)polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie niższą niż 500 000,00 zł. 8)Oświadczenie, które należy załączyć do oferty: oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia wynikające z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych i nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 9) Dowód wpłaty wadium. 3.W przypadku jeżeli ofertę składa konsorcjum dokumenty wymienione w pkt .VI. ust. 2 pkt. 1-3 składa każdy z członków konsorcjum. Dokumenty wymienione w pkt .VI. ust. 2 pkt. 4-8 mogą być przedstawione przez jednego z członków konsorcjum lub wspólnie. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wskazanych w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych składają wszyscy członkowie konsorcjum wspólnie lub pełnomocnik konsorcjum w imieniu wszystkich jego członków; Oświadczenia o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wskazanego w art. 22 ust. 1 pkt 4 i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych składa odrębnie każdy członek konsorcjum. 4. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt.VI. składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej: 1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku dla ustanowionego pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 6. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów 1) wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem za zgodność z oryginałem. 2) dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ludwin.powiatleczynski.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Ludwinie 21-075 Ludwin Ludwin 51.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.11.2009 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Ludwinie 21-075 Ludwin Ludwin 51 pok. nr 5.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

Z-ca Wójta

/-/ Sławomir Czubacki

Zał 0 do opisu technicznego-sieci-Kaniwola
Zał 0 do opisu technicznego-sieci-Kaniwola
Zał 0 do opisu technicznego-sieci-Kaniwola
Zał 0 do opisu technicznego-sieci-Kaniwola
Zał 0 do opisu technicznego-sieci-Kaniwola
Zał 0 do opisu technicznego-sieci-Kaniwola
Zał 0 do opisu technicznego-sieci-Kaniwola
Zał 0 do opisu technicznego-sieci-Kaniwola
Zał 0 do opisu technicznego-sieci-Kaniwola
Zał 0 do opisu technicznego-sieci-Kaniwola
Zał 0 do opisu technicznego-sieci-Kaniwola

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!