Nabór uczestników do ministerialnego Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego– edycja 2024
19 marca 2024

Nabór uczestników do ministerialnego Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego– edycja 2024

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ludwinie ogłasza nabór uczestników do ministerialnego Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. Program realizowany jest przy wsparciu finansowym ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

Program zapewnia wsparcie osobom z Gminy Ludwin, będącym członkami rodziny                       lub opiekunami, zamieszkującym we wspólnym gospodarstwie domowym i sprawującym całodobową opiekę nad:

dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub

osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne);

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 jest realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ludwinie w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Osoby chętne do udziału w wyżej wymienionym Programie proszone są o wypełnienie Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 oraz dołączenie do niej następujących dokumentów:

kserokopii orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia traktowanego       na równi zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej            i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2021r. poz. 573 z późn. zm.)        lub w przypadku dzieci – orzeczenia o niepełnosprawności;

podpisanej klauzuli informacyjnej RODO w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”              dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Usługi opieki wytchnieniowej mogą być świadczone, przez osoby niebędące członkami rodziny osoby z niepełnosprawnością, opiekunami osoby z niepełnosprawnością lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z osobą z niepełnosprawnością, które:

1) posiadają dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie: asystent osoby niepełnosprawnej, pielęgniarka, siostra PCK, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, fizjoterapeuta lub

2) posiadają co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, np. doświadczenie zawodowe, doświadczenie w udzielaniu wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu, lub

3) zostaną wskazane przez uczestnika Programu w Karcie zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Na potrzeby realizacji Programu za członków rodziny osoby z niepełnosprawnością uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, zięcia, synową, macochę, ojczyma      oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z osobą niepełnosprawną.

W przypadku, gdy usługi opieki wytchnieniowej będą świadczone dla członków rodziny               lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności, w odniesieniu do osób, które mają świadczyć usługi opieki wytchnieniowej, wymagane są także:

1) zaświadczenie o niekaralności;

2) informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru;

3) pisemna akceptacja osoby, która ma świadczyć usługę opieki wytchnieniowej ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

Kartę zgłoszenia do Programu (z wymaganymi załącznikami) należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ludwinie, Ludwin- Kolonia 24, 21-075 Ludwin lub przesłać pocztą. Nabór będzie prowadzony do momentu wykorzystania środków przeznaczonych do realizacji Programu.

Całkowity koszt realizacji Programu 42.840,00 zł.

Klauzula rodo MRiPS- zał. nr 12

Opieka wytchnieniowa edycja 2024 r. – program

klauzaula-rodo- OPS

Pisemna akceptacja osoby

Karta realizacji usług -zał. nr 8

Karta zgłoszenia do programu – zał. nr 7

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!