OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (2): „Biblioteka bramą Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego” – rozbudowa Gminnej Biblioteki Publicznej im. Andrzeja Łuczeńczyka w Ludwinie
18 listopada 2016

Ogłoszenie nr 346807 – 2016 z dnia 2016-11-18 r.

Ludwin:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 338090 – 2016
Data: 07/11/2016
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gminna Biblioteka Publiczna im. Andrzeja Łuczeńczyka w Ludwinie, Krajowy numer identyfikacyjny 4311958330, ul. Ludwin 52, 21-075 Ludwin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. +48817570087, e-mail [email protected], faks 81 757 00 28.
Adres strony internetowej (url): www.ludwin.powiatleczynski.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 5.1
W ogłoszeniu jest: – wykaz robót budowlanych opisanych w punkcie XIII.1.2) SIWZ wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; – wykaz osób posiadających uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie budowy dróg wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, a także informacją o podstawie zatrudnienia, – polisę od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia opisaną w punkcie XIII.1.3) SIWZ
W ogłoszeniu powinno być: – wykaz robót budowlanych opisanych w punkcie XIII.1.2) SIWZ wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; – wykaz osób posiadających uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie: specjalności konstrukcyjno-budowlanej – minimum jedna osoba posiadająca kwalifikacje zawodowe, specjalności sanitarnej – minimum jedna osoba posiadająca kwalifikacje zawodowe, w specjalności elektrycznej – minimum jedna osoba posiadająca kwalifikacje zawodowe wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, a także informacją o podstawie zatrudnienia, – polisę od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia opisaną w punkcie XIII.1.3) SIWZ

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2
W ogłoszeniu jest: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium 120.000,00 PLN (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych). 2. Wadium winno być wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 23 LISTOPADA 2016 r. do godz. 1100. 3. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego • Bank Spółdzielczy w Cycowie, Oddział w Ludwinie • Nr rachunku : 55 8191 1055 2007 7000 0096 0004 z dopiskiem na blankiecie przelewu ” wadium na zabezpieczenie oferty przetargowej – „Rozbudowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Ludwinie” Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. 4. Wadium może być wniesione również w jednej lub kilku innych formach jak: 1) gwarancjach bankowych; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r., poz. 359). 5. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona. 6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem następnych ustępów. 7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
W ogłoszeniu powinno być: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium 120.000,00 PLN (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych). 2. Wadium winno być wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 25 LISTOPADA 2016 r. do godz. 13:00. 3. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego • Bank Spółdzielczy w Cycowie, Oddział w Ludwinie • Nr rachunku : 55 8191 1055 2007 7000 0096 0004 z dopiskiem na blankiecie przelewu ” wadium na zabezpieczenie oferty przetargowej – „Rozbudowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Ludwinie” Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. 4. Wadium może być wniesione również w jednej lub kilku innych formach jak: 1) gwarancjach bankowych; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r., poz. 359). 5. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona. 6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem następnych ustępów. 7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 23/11/2016, godzina: 13:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 25/11/2016, godzina: 13:00,

[b]Zamawiający umieszcza na stronie internetowej poprawioną treść SIWZ, wzór umowy oraz załączniki.
Nowy termin składania ofert został wyznaczony na dzień 25.11.2016 r. godz. 13.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.11.2016 r. o godz. 13.15.[/b]

fot. 6
fot. 6
fot. 6
fot. 6
fot. 6

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!