Ogłoszenie w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej.
2 marca 2009

OGŁOSZENIE
w sprawie przetargu ustnego nieograniczonego dotyczącego sprzedaży nieruchomości gruntowej.

Stosownie do art. 37 i 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami /tekstjednolity w Dz.U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603 z późno zm/ , § 3 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207 poz. 2108/
– Wójt Gminy Ludwin ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki oznaczonej w ewidencji gruntów wsi Piaseczno nr 85 o pow.
0,1900 ha.
Dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy w Lublinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr LU 11/142148/4.
W planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Ludwin działka ta położona jest w terenie o symbolu MR przeznaczona pod zabudowę zagrodową. Dopuszcza się realizacje na terenach MR w granicach obrysu jednostki funkcjonalnej określonej rysunkiem planu:
– zabudowy letniskowej (według warunków jak dla terenów ML),
– zabudowy mieszkaniowej niskiej (według warunków jak dla terenów MN),
– usług komercyjnych w obiektach wolnostojących (według warunków jak dla
terenów UC).
Działka zlokalizowana jest wśród terenów zabudowy zagrodowej, położona przy drodze powiatowej, asfaltowej biegnącej wzdłuż miejscowości Piaseczno.
~ Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 26 000,00 zł.- + 22 % podatek V A T /słownie: dwadzieścia sześć tysięcy + 22% podatek V AT/.
Nieruchomość ta jest wolna od obciążeń.
Przetarg odbędzie się w dniu 09 kwietnia 2009r. (czwartek) o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy – sala nr 10.
Wadium w gotówce w wysokości 10% ceny wywoławczej należy uiścić najpóźniej na trzy dni przed dniem otwarcia przetargu / tj. do dnia 03.04.09r.l na rzecz Gminy Ludwin na, konto BS Cyców O/Ludwin nr 52819110552001 000000420006.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Organizator przetargu zawiadamia osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu,
organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone
wadium nie podlega zwrotowi.
Ludwin dn. 26.02.2009r.

[i]
Zastępca Wójta
/-/Sławomir Czubacki [/i]

OGŁOSZENIE w sprawie przetargu ustnego nieograniczonego dotyczącego sprzedaży nieruchomości gruntowej.

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!