Pytanie i wyjaśnienie – ubezpieczenie
19 sierpnia 2013

Znak sprawy: Za.271.15.2013

dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Ludwin wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego zamieszczone w Biuletynie Zmówień Publicznych pod numerem 325678 – 2013 z dnia 12.08.2013 r.

Pytania:
1. Wartość zgłoszonych roszczeń, wypłat i rezerw w 3 ostatnich latach dotyczy OC zarządcy drogi
– liczba zgłoszonych roszczeń, wypłat i rezerw w poszczególnych latach
– w jakiej ilości i wielkości odnotowane szkody związane były ze złą jakością dróg
– liczba zgłoszonych roszczeń, wypłat i rezerw w poszczególnych latach
1a. Czy jest to pierwszy przetarg, jeżeli nie to co było przyczyną, że poprzednie nie zostały rozstrzygnięte?
2. Czy zaproponowany w SIWZ program ubezpieczenia obowiązywał w latach ubiegłych, jeżeli nie to co i kiedy się zmieniło?
3. Czy jest możliwe wprowadzenie udziału własnego w szkodach z tytułu zarządcy drogi?
– Czy jest możliwe wprowadzenie limitu odpowiedzialności za szkody z dróg?
– Czy jest możliwe wprowadzenie klauzuli wyłączającej odpowiedzialność ubezpieczyciela w przypadku stwierdzenia braku reakcji zarządcy po trzech dniach od zgłoszenia zagrożenia
4. Zgodnie z wewnętrznymi przepisami
– Jak często dokonywane są objazdy kontrolujące stan nawierzchni i innych elementów wpływających na bezpieczeństwo użytkowników dróg
– Maksymalnego czasu reakcji na zgłaszane zagrożenia ( między innymi chodzi o zabezpieczenie dziur i ustawienia znaków)
– Sposobu reakcji na zgłaszane zagrożenia ( między innymi chodzi o zabezpieczenie dziur i stawienia znaków).
5. W przypadku gdy bieżące usuwanie zagrożeń na zarządzanych drogach jest zalecane podmiotom zewnętrznym jakie są to podmioty , gdzie posiadają zawarte umowy OC zarządcy drogi.
6. Czy jest możliwe wprowadzenie podli mitu na OC podwykonawców.
Odpowiedzi:
1. Wg informacji uzyskanych od Ubezpieczyciela zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ, w okresie od 2010 r. do 11.04.2013 r. nie zostały zgłoszone żadne roszczenia, ani wypłacone odszkodowania dotyczące OC zarządcy drogi.
1a. Pytanie nie dotyczy treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia
12.08.2013r znak sprawy: Za.271.15.2013 i nie ma wpływu na sporządzenie oferty. Informacja o którą się zwrócono nie jest treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy – Prawo zamówień Publicznych (Dz.U. z dnia 2010r Nr 113, poz.759, z późn. zm.).
2. Pytanie nie dotyczy treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 12.08.2013r. znak sprawy Za.271.15.2013 i nie ma wpływu na sporządzenie oferty. Informacja o którą się zwrócono nie jest treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy – Prawo zamówień Publicznych (Dz.U. z dnia 2010r Nr 113, poz.759, z późn. zm.).
3. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie udziału własnego w szkodach z tytułu zarządcy drogi.
– Zgodnie z załącznikiem nr.1 do SIWZ rozdz. IV limit odpowiedzialności za szkody z dróg 200 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe
– Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie klauzuli wyłączającej odpowiedzialność ubezpieczyciela w przypadku stwierdzenia braku reakcji zarządcy po trzech dniach od zgłoszenia zagrożenia
4. Stan nawierzchni dróg na terenie Gminy Ludwin kontrolowany jest raz w miesiącu przez pracownika merytorycznego Urzędu Gminy w Ludwinie.
– Czas reakcji zarządcy na zgłaszane zagrożenia – niezwłocznie po uzyskaniu takiej informacji
– Niebezpieczne miejsca są likwidowane, a także w razie konieczności wcześniej oznakowywane.
5. Bieżące usuwanie zagrożeń nie jest zlecane firmom zewnętrznym – naprawy i oznakowanie wykonywane są we własnym zakresie.
6. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ rozdz. IV ppkt. d) jest wprowadzony podli mit na OC podwykonawców w wysokości 100 000 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w każdym rocznym okresie ubezpieczenia.

W związku z powyższymi odpowiedziami na zapytania Zamawiający nie przewiduje przesunięcia terminu składania ofert.

Wójt Gminy Ludwin
Andrzej Chabros

Ludwin, dnia 14.08.2013 r.

pyt. i odp.

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!