Rekrutacja na rok szkolny 2016/2017
10 lutego 2016

Informacja o rekrutacji na rok szkolny 2016/2017 do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ludwin.

Przedszkola publiczne:
1. Od dnia 1 września 2016 r. dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.
2. Od dnia 1 września 2016 r. dziecko w wieku 4 i 5 lat ma prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.
3. Do przedszkola przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Ludwin: – dla dzieci uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym 2015/2016 na podstawie pisemnej deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym samym przedszkolu publicznym, złożonej w placówce przez rodziców dziecka w terminie od 8 do 22 luty 2016 r.,
– dla dzieci nie uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do przedszkola lub oddziału przedszkolnego po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na wolne miejsca na podstawie pisemnego wniosku o przyjęcie do przedszkola złożonego w placówce przez rodziców, od dnia 1 marca do 24 marca 2016r. (szczegóły rekrutacji określa Zarządzeniu Nr 163 Wójta Gminy Ludwin z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do przedszkoli publicznych, dla których Gmina Ludwin jest organem prowadzącym).
4. Dzieci zamieszkałe poza terenem Gminy Ludwin mogą być przyjęte do przedszkola po zapewnieniu miejsc dla wszystkich dzieci mieszkających w Gminie Ludwin.
5. W przypadku, gdy liczba kandydatów ubiegających się o przyjęcie do danego przedszkola będzie większa niż liczba wolnych miejsc, postępowanie rekrutacyjne będzie realizowane w dwóch etapach: – na pierwszym etapie brane są pod uwagę kryteria ustawowe wynikające z art. 20c ust.2 ustawy z dnia 6grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych ustaw Dz.U. z 2014r. poz.7, – na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria określone w Uchwale Nr V/16/2015 Rady Gminy Ludwin z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Ludwin.
6. Dokumenty związane z rekrutacją kandydatów do przedszkola lub oddziału przedszkolnego są udostępniane w sekretariacie szkoły.

Publiczne szkoły podstawowe:
1. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku.
2. Od 01 września 2016 roku obowiązkiem szkolnym są objęte dzieci, które w bieżącym roku kalendarzowym ukończą 7-lat.
3. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w 2016 r. kończy 6 lat, jeżeli korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2015/2016, albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, założoną zgodnie z art. 82 oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych.

a. Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej są przyjmowani do klasy pierwszej z urzędu, na podstawie zgłoszenia rodziców kandydata. Nie podlegają postępowaniu rekrutacyjnemu.
b. Zgłoszenia dziecka do szkoły podstawowej w obwodzie której dziecko mieszka należy dokonać w terminie od 1 lutego do 31 marca 2016 r.
c. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podlegają postępowaniu rekrutacyjnemu. Mogą być przyjęci do klasy pierwszej, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami (przyjęto wszystkich chętnych kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły). Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata.
d. W postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów z poza obwodu będą brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący. Ustalonym kryteriom organ prowadzący przyznał określoną liczbę punktów oraz określił dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia. (Uchwała NR XIII/66/2015 Rady Gminy Ludwin z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i publicznego gimnazjum prowadzonych przez Gminę Ludwin).
e. Złożenie wniosku o przyjęcie kandydata do szkoły z poza obwodu powinno nastąpić w terminie od 1 lutego do 31 marca 2016 r.
f. Organ prowadzący ustalił terminy i harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych dla uczniów z poza obwodu oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017. (Zarządzenie Nr 164 Wójta Gminy Ludwin z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych Gminy Ludwin w roku szkolnym 2016/2017).
g. Dokumenty związane z rekrutacją kandydata do klasy I są udostępniane w sekretariacie szkoły.

Rekrutacja na rok szkolny 2016-2017.do

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!