Świadczenie usługi prowadzenia obsługi bankowej budżetu Gminy Ludwin w tym jej jednostek organizacyjnych przez okres 3 lat
16 sierpnia 2011

Ludwin: Numer ogłoszenia: 243932 – 2011; data zamieszczenia: 12.08.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ludwin , Ludwin 51, 21-075 Ludwin, woj. lubelskie, tel. 0-81 7570901, faks 0-81 7570028.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ludwin.powiatleczynski.pl
Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Ludwin w tym jej jednostek organizacyjnych przez okres 3 lat.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Świadczenie usługi prowadzenia obsługi bankowej budżetu Gminy Ludwin w tym jej jednostek organizacyjnych przez okres 3 lat. w ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do 1. otwarcia rachunku, a. ilość rachunków na dzień opracowania siwz to 28. 2. prowadzenie rachunku bieżącego a. ilość rachunków bieżących 10. 3. prowadzenie rachunku pomocniczego a. ilość rachunków pomocniczych 18. Obsługi kasowej budżetu gminy w tym jednostek organizacyjnych ( przyjmowanie wpłat gotówkowych i realizacja wypłat gotówkowych w godzinach od 7.30 do 15.00). bank zobowiązuje sie do obsługi pracowników Urzędu i jednostek organizacyjnych po za kolejnością, głównie dotyczy to wpłat i wypłat dokonywanych w kasie banku. 4. przyjmowanie wpłat gotówkowych Wpłaty gotówkowe. do niniejszego przetargu przyjęto założenie na podstawie historii tych operacji w 2011 roku, że miesięczna kwota wpłat to 130000,00zł. W tym punkcie oferty Wykonawca powinien podać w zł kwotę prowizji od wpłat gotówkowych za jeden miesiąc. zapis w umowie będzie jako procent od konkretnej wartości. 5. realizacja wpłat gotówkowych. Wpłaty gotówkowe. Do niniejszego przetargu przyjęto założenie na podstawie historii tych operacji w 2011roku że miesięcznie jest to kwota wypłat w wysokości 110000,00zł. w tym punkcie Wykonawca powinien podać w złotych kwotę prowizji od wypłat gotówkowych za jeden miesiąc. Zapis w umowie będzie jako procent od konkretnej wartości przy czym zapis w umowie dotyczący OPS będzie jako 0,5 procenta od konkretnej wartości ( miesięcznie jest to kwota 60000,00zł). 6. realizacji przelewów wewnątrz banku pomiędzy rachunkami gminy i rachunkami gminna a inny klient. Do niniejszego przetargu przyjęto założenie na podstawie historii tych operacji w 2011 roku że miesięcznie jest to 500szt. przelewów. 7. realizacji przelewów od innych banków. Do niniejszego przetargu przyjęto założenie na podstawie historii tych operacji w 2011roku że miesięcznie jest to 600 szt. przelewów. 8. Sporządzenie dokumentu stanowiących załączniki do wyciągów. Do niniejszego przetargu przyjęto założenie na podstawie historii tych operacji w 2011roku że miesięcznie jest to 100szt. dokumentów. W ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie również do świadczenia bankowości elektronicznej. 9. Abonament miesięczny za 3 jednostki organizacyjne gminy. W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany będzie również do udzielania kredytu w rachunku bieżącym. dla porównania ofert przyjęto kredyt w wysokości 200000,00zł. Zamawiający zastrzega iż wysokość kredytu może być inna, gdyż wynika to z ewentualnego zapotrzebowania na kredyt w rachunku bieżącym do konkretnego budżetu w związku z tym iż zamawiający nie jest w stanie okresu w jakim kredyt może być wykorzystywany i w jakiej wysokości salda w konkretnym dniu, do oceny oferty należy obliczyć koszt odsetek za 31 dni, przy oprocentowaniu o poniższych parametrach. Do obliczenia wartości zamówienia w parametrze kredytu w rachunku bieżącym przyjęto średnio arytmetyczną stawkę WIBOR 3M za miesiąc lipiec. Formuła naliczania oprocentowania, zawarta w umowie będzie następująca cyt. kredyt jest oprocentowany wg zmiennej stopy procentowej w stosunku rocznym. Oprocentowanie będzie obliczane wg średniej arytmetycznej stawiki WIBOR3M za miesiąc poprzedni i stałej marży wynoszącej….. procent na następny miesiąc. Wzór na obliczenie odsetek za 31 dni powinien być następujący kapitał kredytu 200000,00zł x oprocentowanie ……… procent plus stała marża ……. procent razy 31 podzielić na 365 dni. 11 prowizje i opłaty wyrażane w złotych od kwoty udzielonego kredytu. W ramach zamówienia wykonawca zobowiązany będzie do oprocentowanie rachunków bieżących i rachunków pomocniczych przy wymaganej kwartalnej kapitalizacji odsetek. wymaga się od wykonawców, aby rachunki były oprocentowane według zmiennej stopy. oprocentowanie będzie obliczane według średniej arytmetycznej stawki WIBOR1M za miesiąc poprzedni oraz stałej marży banku wynoszącej procent na następny miesiąc. Dla porównania ofert, należy przyjąć średnia arytmetyczną stawkę WIBOR 1M za miesiąc lipiec. Wymaga się, aby taka formuła naliczania oprocentowania była zawarta w umowie, tworzenie lokat OVERNIGHT na koniec każdego dnia w wysokości nadwyżki środków powyżej 5000,00zł na rachunku bankowym ( min. 50 000,00zł) oprocentowanie lokat overnight według zmiennej stopy procentowej. Oprocentowanie będzie obliczane według średniej arytmetycznej stawki WIBOR 1M za miesiąc poprzedni oraz stałej marży banku wynoszącej……. procent na następny miesiąc. dla porównania ofert, należy przyjąć średnią arytmetyczną stawki WIBOR1M za miesiąc lipiec. Wymaga się przecinek aby tak formuła naliczania oprocentowania była zawarta w umowie..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.10.00.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek będzie spełniony jeśli bank wykaże posiadanie, bądź utworzy placówkę banku w miejscowości zamawiającego w ciągu 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy, wraz z wydzieleniem w banku odrębnego stanowiska do obsługi budżetu Gminy z wydzieloną linią telefoniczną wynika z dbałości o bankową obsługę budżetu w sposób funkcjonalny, wysokiej jakości, użyteczny, z szybkim wsparciem technicznym dotyczącym możliwie najszerszego doradztwa dla Gminy.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert – albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Oświadczenie o posiadaniu, bądź utworzeniu placówki banku w miejscowości zamawiającego w ciągu 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy, wraz z wydzieleniem w banku odrębnego stanowiska do obsługi budżetu Gminy z wydzieloną linią telefoniczną wynika z dbałości o bankową obsługę budżetu w sposób funkcjonalny, wysokiej jakości, użyteczny, z szybkim wsparciem technicznym dotyczącym możliwie najszerszego doradztwa dla Gminy. 2) formularz ofertowy (wg załącznika nr 1) – w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną. 3) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (dotyczy również wspólników spółki cywilnej). Treść pełnomocnictwa musi rozstrzygać, czy ustanowiony pełnomocnik jest uprawniony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, czy również do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna także identyfikować wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, jak również wskazywać ustanowionego pełnomocnika – w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 4) pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy, w przypadku gdy dokumenty składające się na ofertę podpisuje osoba nie uprawniona do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej)- w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 5) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 6) projekt umowy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana umowy może nastąpić w sytuacji, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ludwin.powiatleczynski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Ludwinie 21-075 Ludwin Ludwin 51.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.08.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Ludwinie 21-075 Ludwin Ludwin 51.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

siwz 12-08-2011[1]

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!