Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
3 kwietnia 2017

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) – Wójt Gminy Ludwin podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży tj. działka oznaczona w ewidencji gruntów wsi Rogóźno nr 459/10 o pow. 0,0800 ha.

Dla nieruchomości tej jest prowadzona Księga Wieczysta w Sądzie Rejonowym Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku V Wydział Ksiąg Wieczystych nr LU1I/00153764/8.
Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Wsi Rogóźno położona jest w terenie oznaczonym symbolem ML – mieszkalnictwo letniskowe.
Działka położona jest w kompleksie działek rekreacyjno-wypoczynkowych, oddalona od jeziora Łukcze około o 0,5 km, usytuowana na obrzeżu tego kompleksu.
Działka zlokalizowana przy drodze polnej, częściowo utwardzonej, oddalonej od drogi utwardzonej – szosy około 50 m, położona w terenie płaskim w pobliżu małego kompleksu leśnego. Działka zagospodarowana, ogrodzona, zabudowana domkiem letniskowym.
Cena nieruchomości wynosi 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100).
Nieruchomość ta została przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w trybie art. 37 ust. 2 pkt. 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami na rzecz użytkowników wieczystych.
Wykaz podaje się do publicznej wiadomości wywieszając go na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i u sołtysa wsi Rogóźno, a informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do prasy tj. Dziennik Wschodni. Ponadto ogłoszenie opublikowano na stronie internetowej Urzędu Gminy Ludwin.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 w/w ustawy mogą składać wniosek o nabycie w terminie nie krótszym
niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Ludwin, dnia 03.04.2017 r.

wykaz wnuk.do

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!