ZOSTANIE SPORZĄDZONY PLAN OGÓLNY GMINY LUDWIN
18 marca 2024

Rada Gminy Ludwin podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Ludwin. Do takiego działania obliguje ustawa. Wykonanie uchwały Rada Gminy powierzyła Wójtowi Gminy Ludwin.

Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz zmianie niektórych innych ustaw wprowadziła szereg zmian w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, które między innymi zobowiązują samorządy gminne do sporządzenia i uchwalenia planu ogólnego gminy. Plan ogólny zastąpi studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, które będzie obowiązywało tylko do 31 grudnia 2025 roku.

Do tego momentu należy uchwalić plan ogólny, który będzie aktem prawa miejscowego. Ustalenia zawarte w planie ogólnym będą wiążące dla planów miejscowych. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będzie musiała być zgodna z zapisami planu ogólnego.

Co ze studium?

Wnioski złożone do studium pozostaną więc bez rozpoznania.

Wszyscy, którzy składali wnioski do studium (lub do planu miejscowego ale wymagające zmiany studium), muszą to zrobić jeszcze raz w wyznaczonym terminie składania wniosków do planu ogólnego.

Wszystkie obowiązujące plany miejscowe zachowują moc, a wyznaczone w nich tereny inwestycyjne znajdą odzwierciedlenie w sporządzanym planie ogólnym gminy.

 

Jak złożyć wniosek do planu ogólnego?

Procedura sporządzenia projektu planu ogólnego będzie składać się m.in. z etapu składania wniosków, konsultacji społecznych, opinii i uzgodnień projektu.

Wnioski będzie można składać wyłącznie na formularzu zgodnym z rozporządzeniem ministra rozwoju i technologii. Formularz jest dostępny do pobrania na stronie:

 

Pismo dotyczące aktu planowania przestrzennego

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20230002509/O/D20232509.pdf

 

WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ W TERMINIE WYZNACZONYM

W OGŁOSZENIU DOTYCZĄCYM SKŁADANIA WNIOSKÓW

DO PLANU OGÓLNEGO

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!