Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników
15 września 2020
Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika składa pracodawca w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu zawodowego.
 2. Do wniosku załącza potwierdzone obustronnie za zgodność z oryginałem kopie dokumentów przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu:
 3. Kopie dokumentów potwierdzających, że pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych;
 4. Kopię dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej szkolenie w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej u pracodawcy;
 5. Kopia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania zawodowego;
 6. Kopia świadectwa pracy młodocianego pracownika (jeśli umowa o pracę z młodocianym pracownikiem została rozwiązana na mocy porozumienia stron należy przedłożyć oświadczenie z inicjatywy której ze stron umowy nastąpiło jej rozwiązanie, jeśli fakt ten nie wynika z przedłożonego świadectwa pracy);
 7. Kopia odpowiednio dyplomu, świadectwa potwierdzającego zdanie lub zaświadczenie (oryginał) potwierdzające zdanie tego egzaminu przez młodocianego pracownika;
 8. Dokumenty potwierdzające status pracodawcy jako rzemieślnika;
 9. Pełnomocnictwo w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika (oryginał lub kopia uwierzytelniona zgodnie z art. 33 § 3KPA);
 10. Kopia umowy spółki cywilnej;
 11. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
 12. Oświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie (wraz z wydrukiem z systemu SUDOP potwierdzającym wysokość pomocy wskazanej w oświadczeniuhttps://sudop.uokik.gov.pl/search/aidBeneficiary);

Inne dokumenty/informacje na prośbę organu. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do treści przedłożonych dokumentów/informacji, organ ma prawo prosić wnioskodawcę o dodatkowe dokumenty/informacje niezbędne do ich wyjaśnienia.

Załączniki, które mogą być złożone w formie kopii muszą być obustronnie poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu.

 

 

 

Formularze do pobrania

Informacja dla pracodawcy wraz z załącznikami:

1.    informacja dla pracodawców,

2.    wzór wniosku,

3.    oświadczenie pracodawcy o otrzymaniu pomocy de minimis lub o nieotrzymaniu takiej pomocy,

4.    zaświadczenie o zawarciu umowy z młodocianym,

5.    oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania,

6.    formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,

7.    lista wykluczeni w ramach pomocy de minimis,

8.    wykaz zawodów.

 

 

Sposób załatwienia sprawy

Wniosek o dofinansowanie kształcenia młodocianego pracownika składa pracodawca w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu zawodowego wraz z kompletem dokumentów. Zachowanie terminu jest warunkiem koniecznym – wniosek złożony po upływie tego terminu nie może być pozytywnie rozpatrzony (decyzja odmowna). Załączone kopie dokumentów składane przez wnioskodawcę (każda strona) zawierają potwierdzenie ich zgodności z oryginałem, datę oraz podpis i pieczątkę pracodawcy. Jeżeli osoby uprawnione do reprezentowania wnioskodawcy nie posiadają pieczątek imiennych, podpis musi być złożony z podaniem pełnego imienia i nazwiska (w sposób czytelny) oraz pełnionej funkcji. Jeżeli wniosek lub dokumentacja dołączona do wniosku nie spełniają wymagań formalnych, Wójt Gminy wskazuje szczegółowo stwierdzone braki i wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia w terminie 7 dni wraz z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

 

Zebrany materiał dowodowy jest postawą przyznania (lub nie przyznania) przez Wójta Gminy dofinansowania pracodawcy kosztów kształcenia młodocianego pracownika w formie decyzji administracyjnej. W sytuacji przyznania pracodawcy kosztów kształcenia młodocianego – załącznikiem do przekazanej decyzji jest zaświadczenie o przyznaniu pomocy de minimis. Pracodawca odbiera decyzję osobiście lub za pośrednictwem poczty na wskazany we wniosku adres – za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Pracodawca otrzymuje dofinansowanie na wskazane we wniosku konto, po uprawomocnieniu się decyzji administracyjnej oraz przekazaniu środków Funduszu Pracy przez Wojewodę na konto Gminy.

Wysokość dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika zależy od okresu kształcenia wynikającego z umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego i zgodnie z art.122 ustawy Prawo oświatowe wynosi:

 1. w przypadku nauki zawodu do 8 081,00 zł, przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy, jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia,
 2. w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy, za każdy pełny miesiąc kształcenia – 254,00zł.

Od 1 września 2019 r. pracodawcy prowadzący naukę zawodu w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego, otrzymają zwiększone do 10 000 zł dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika (art. 122 ust. 2a w/w ustawy). Warunkiem otrzymania wyższej kwoty dofinansowania jest wskazanie zawodu w prognozie publikowanej co roku w monitorze polskim.

Komórka

odpowiedzialna  Referat Oświaty Urzędu Gminy w Ludwinie (tel.81 75 70 903 )

Opłaty                      Nie pobiera się.

Czas załatwienia sprawy       Do 30 dni od daty złożenia wniosku.

W sprawach skomplikowanych w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

 

Tryb odwoławczy         Od wydanej decyzji strona ma prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie za pośrednictwem Wójta Gminy, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie składa strona w Urzędzie Gminy Ludwin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podstawa prawna

 1. Art. 122 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910),
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.),
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2010 r. poz. 244 z późn. zm.),
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018 r. poz.2010),
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 13 grudnia 2016 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2094),
 6. Ustawa z 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz.708)
 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przed podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 z. późn. zm.),
 8. Art. 190-206 ustawy z 27 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.),
 9. Rozporządzenie Komisji UE Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz.UE L 352 z 24 grudnia 2013r.).
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inne informacje

Miejsce złożenia dokumentów: Wójt Gminy Ludwin, Ludwin 51, tel. 81 75 70 903

 1. O zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, zamieszkałym na terenie Gminy Ludwin, pracodawca powiadamia Wójta Gminy. Wraz z zawiadomieniem pracodawca załącza umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego.
 2. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika przyznaje właściwy Wójt (Burmistrz) ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego.
 3. Wniosek o dofinasowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika – pracodawca składa w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu zawodowego, lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy.
 4. Pracodawca składa jeden wniosek o dofinansowanie kosztów dla jednego młodocianego.
 5. Do czasu złożenia przez wnioskodawcę wymaganych dokumentów (informacji, zaświadczeń, oświadczeń) – Wójt Gminy nie udziela pracodawcy kosztów dofinansowania na młodocianego pracownika (art. 37 ust. 7 ustawy z 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej – Dz. U. z 2020r., poz.708).
 6. W przypadku, jeżeli umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z przyczyn niezależnych od pracodawcy, a młodociany pracownik podjął naukę zawodu na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego u innego pracodawcy – przysługującą kwotę dofinansowania dzieli się między wszystkich pracodawców, proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzonej przez nich nauki zawodu. Dofinansowanie nie przysługuje temu pracodawcy, z którym umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z winy pracodawcy.

 

Zal. nr 2 Wniosek

Zal. nr 4 Zawiadomienie o zawarciu umowy

Zal. nr 5 Oswiadczenie_ozrzeczeniu_sie_prawa_do_odwolania_decyzji

Zal._nr_1_-_Informacja_dla_pracodawcow

Zal._nr_3_-_Oswiadczenie_o_otrzymaniu_pomocy_de_minimis

Zal._nr_6_-_Formularz_informacji__pomoc_de_minimis-1

Zal._nr_7_-_Wykluczenia-de-minimis

Zal._nr_8_-_Wykaz_zawodow
Oświadczenie instruktora

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!