Pytania i wyjaśnienia – „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Ludwin w roku 2021”
14 grudnia 2020

Pytania i wyjaśnienia – „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Ludwin w roku 2021”

Znak sprawy: Za.271.09.2020

dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Ludwin w roku 2021”. Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07.12.2020 r. pod numerem: 763094-N-2020.

Wszyscy wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu

W związku z pytaniami do SIWZ pn. „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Ludwin w roku 2021” działając w oparciu o zapisy art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Zestaw pytań z dnia 11.12.2020 r.:

Pytanie 1.
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – DZIAŁ III – pkt.2, ppkt 1.
Zamawiający odsyła Wykonawcę do sprawozdawczości elektronicznej w BDO w celu zapoznania się z ilościami odpadów komunalnych zebranych w 2019 r. w Gminie.
Zamawiający robiąc sprawozdanie roczne do Marszałka Województwa, podaje ilości odpadów zebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, podmiotów gospodarczych oraz innych nieruchomości leżących na terenie gminy Ludwin.
Dane te nie odzwierciedlają ilości, które odnosiły by się do obecnego postępowania, czyli odpadów pochodzących bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Ludwin.
Wnosimy o sprecyzowanie faktycznych ilości odpadów komunalnych odebranych bezpośrednio od mieszkańców zamieszkałych na terenie gminy Ludwin.
Odpowiedź Ad. 1:
W załączniku z dnia 10.12.2020r. została określona dokładna masa odpadów do których Zamawiający ma zabezpieczone środki na wykonanie zadania.

Zmiana treści SIWZ – Za.271.09.2020 dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „ Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Ludwin w roku 2021”


Pytanie 2.
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – DZIAŁ III – pkt. 12, ppkt.3.
Wykonawca zobowiązany jest do przekazania liczby właścicieli nieruchomości od których zostały odebrane odpady komunalne.
W jaki sposób lub jak ma wyglądać forma dokumentu potwierdzająca liczbę właścicieli nieruchomości od których zostały odebrane odpady.
Odpowiedź Ad. 2:
Oświadczenie należy złożyć w formie papierowej.
Pytanie 3.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – DZIAŁ III – pkt. 2, ppkt 2.
W ramach zamówienia Zamawiający określa rodzaje odpadów jakie mają być odebrane.
Wskazuje m. in. Odpady ulegające biodegradacji, nie wykazując jednocześnie tych odpadów w sprawozdaniu do Marszałka oraz nie podając przewidywalnej ilości tych odpadów.
Wnosimy o podanie ilości odpadów ulegających biodegradacji wytworzonych w okresie obowiązywania ostatniej umowy.
Odpowiedź Ad. 3:
99% mieszkańców zadeklarowało zagospodarowanie odpadów bio we własnym kompostowniku, w roku 2020 nie były odbierane.
Pytanie 4.
IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – DZIAŁ III – pkt. 2, ppkt 3.
W ramach zamówienia Zamawiający nieprecyzyjnie określa rodzaje odpadów jakie mają być odebrane z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
Wnosimy o wyszczególnienie wszystkich rodzajów odpadów i ich ilości, jakie mają być przyjmowane na PSZOK.
Odpowiedź Ad. 4:
PSZOK w Dratowie przyjmuje następujące odpady:
– odpady poremontowe i budowlane,
– odpady wielogabarytowe (meble, wyposażenie wnętrz),
– kompletny zużyty sprzęt elektryczny,
– zużyte baterie i akumulatory,
– makulatura, szkło,
– przeterminowane lekarstwa,
– tworzywa sztuczne pochodzące z gospodarstw domowych,
– odpady ulegające biodegradacji.

Zamawiający informuje, że termin składania ofert nie ulega zmianie – 16.12.2020 godz. 11.00.

Wójt Gminy Ludwin
Andrzej Chabros

Ludwin, dn. 14.12.2020 r.

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!