Zmiana treści SIWZ, przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert – Za.271.09.2020
9 grudnia 2020

Zmiana treści SIWZ, przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert – Za.271.09.2020

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „ Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Ludwin w roku 2021”

Zamawiający
Ogłoszenie nr 540538562-N-2020 z dnia 09.12.2020 r.
Ludwin:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 763094-N-2020
Data: 07/12/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Ludwin, Krajowy numer identyfikacyjny 54060100000000, ul. Ludwin 51, 21-075 Ludwin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 0-81 7570901, e-mail [email protected], faks 0-81 7570028.
Adres strony internetowej (url): www.gminaludwin.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II.
Punkt: II.4)
W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest: 1) odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Ludwin w 2021 roku bezpośrednio od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy gospodarstw domowych 2) transport odebranych odpadów do miejsc segregacji, odzysku lub unieszkodliwienia, 3). Usługa realizowana będzie w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z obowiązującymi w trakcie realizacji umowy przepisami prawa, w tym prawa miejscowego, m.in. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ludwin oraz uchwały Rady Gminy Ludwin w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest odebrać następujące rodzaje odpadów komunalnych : 1) Zmieszane odpady komunalne – ilość odpadów wytworzonych w okresie obowiązywania ostatniej umowy dostępna jest w Elektronicznej Bazie Danych o Odpadach lub w załączniku nr 7 do SIWZ – aktualne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi z dnia 30.10.2020 r. 2) Odpady zebrane selektywnie: a) pojemnik ( worek) koloru niebieskiego, oznaczony napisem „Papier” do zbiórki frakcji, w skład której wchodzą odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury; b) pojemnik ( worek) koloru białego, oznaczony napisem „Szkło bezbarwne” do zbiórki frakcji, w skład której wchodzą odpady ze szkła bezbarwnego, w tym odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego; c) pojemnik ( worek) koloru zielonego, oznaczony napisem „Szkło kolorowe” do zbiórki frakcji, w skład której wchodzą odpady ze szkła kolorowego, w tym odpady opakowaniowe ze szkła kolorowego; d) pojemnik ( worek) koloru żółtego, oznaczony napisem „Metale i tworzywa sztuczne” do zbiórki frakcji w skład której wchodzą odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe; e) pojemnik (worek) koloru brązowego, oznaczony napisem „Bio” do zbiórki frakcji w skład której wchodzą odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów; f) popioły (worek polipropylenowy 25kg) max 100kg z jednego gospodarstwa w miesiącach grudzień-marzec (w worek zaopatruje się właściciel posesji) 3) Odpady zgromadzone w PSZOK (szacunkowa ilość 10Mg/miesiąc) popioły, gruz, odpady budowlane i inne 4) Odbiór i wywóz odpadów komunalnych Wykonawca będzie realizował również z punktów zbiorczych zlokalizowanych w miejscowości Dratów (Remiza OSP), Dratów Kolonia (Świetlica wiejska), Zezulin Pierwszy (remiza OSP) i Kaniwola (stara kotłownia) ze zmienną częstotliwością wynikającą z ilością powstałych odpadów w danym okresie roku kalendarzowego. Odbiory będą realizowane z częstotliwością zapewniającą możliwość stałego dostarczania odpadów do punktów zbiorczych przez mieszkańców 3. Odbioru odpadów wymienionych w ust. 2 należy dokonywać różnymi samochodami dla poszczególnych frakcji odpadów tj. zmieszane odpady komunalne, selektywnie zebrane odpady komunalne. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia dojazdu do nieruchomości również tych trudno dostępnych (szczególnie zimą i w okresie wzmożonych opadów deszczu i śniegu lub w czasie remontów dróg) poprzez zorganizowanie środków transportu, które umożliwią odbiór odpadów z punktów adresowych o problematycznej lokalizacji wynikających ze złych parametrów technicznych dróg. Gdy nie jest możliwa realizacja usługi zgodnie z umową, sposób i termin odbioru odpadów będzie każdorazowo uzgadniany pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, i może polegać w szczególności na wyznaczeniu zastępczych miejsc gromadzenia odpadów przez właścicieli nieruchomości, oraz innych terminów ich odbioru. W takich przypadkach Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. UWAGA: Zalecane jest przed złożeniem oferty dokonanie wizji w terenie w celu zapoznania się z warunkami lokalnymi i specyfiką terenu gminy Ludwin 4.W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie odbierać odpady komunalne (zmieszane oraz selektywnie zebrane)w następujących częstotliwościach: 1) zabudowa zagrodowa i jednorodzinna – raz w miesiącu, 2) zabudowa wielorodzinna – dwa razy w miesiącu 5. Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów z poszczególnych nieruchomości w ustalonych w harmonogramie usuwania odpadów komunalnych terminach z zastrzeżeniem, że odbiór w/w odpadów musi odbywać się od poniedziałku do soboty w godzinach 7.00 – 20.00, 6. -Wykonawca zobowiązany jest przygotować (przed podpisaniem umowy) harmonogram odbioru odpadów komunalnych, zgodny z częstotliwością ich odbioru wymienioną w ust. 4. Wykonawca zobowiązany jest poinformować każdego właściciela nieruchomości o harmonogramie odbioru odpadów komunalnych oraz o zmianie tego harmonogramu. Dodatkowo Wykonawca wykona harmonogram w formie naklejki samoprzylepnej odpornej na czynniki atmosferyczne którą umieści na przykrywie pojemnika na odpady w każdym gospodarstwie objętym umową przy pierwszym odbiorze tj. styczeń 2021. -Wykonawca w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy zobowiązany będzie do jednorazowego przygotowania, wydruku oraz i dystrybucji wśród mieszkańców, ulotek informacyjnych na temat prawidłowej segregacji odpadów komunalnych. Ulotki w ilości 2000 szt. Wykonawca dostarczy również do siedziby Zamawiającego, celem propagowania informacji wśród mieszkańców. Wykonawca prześle również koordynatorowi umowy projekt ww. informacji, celem zamieszczenia jej na stronie internetowej Zamawiającego. 7. Na terenie gminy Ludwin w dniu ogłoszenia przetargu zamieszkuje około 5768 mieszkańców (wg danych USC) w około 1647 gospodarstwach domowych (wg. deklaracji mieszkańców) 8. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów komunalnych gromadzonych na terenie poszczególnych nieruchomości w pojemnikach o pojemności 120 l, 240 l, 1100 l, 7000 l i innych występujących na terenie gminy, oraz workach 120 l z folii LDPE i pojemnikach od 800 l do 7000 l przeznaczonych na gromadzenie odpadów w sposób selektywny. 9. Wykonawca zobowiązany jest w ramach zamówienia do wyposażenia na swój koszt w dniu odbierania odpadów, właścicieli nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej od których, odbierane są odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny przeźroczyste (niebieskie, białe) worki 120 l z folii LDPE grubości min. 0,06mm w ilości odpowiadającej wystawionym workom w danym miesiącu, przy czym przed pierwszym odbiorem odpadów komunalnych Wykonawca wyposaży każdą nieruchomość w 5 worki każdego koloru. 10. Wykonawca zobowiązany jest zorganizować dwukrotnie w trakcie trwania umowy zbiórkę sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz mebli i innych odpadów wielkogabarytowych z terenu wszystkich nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Ludwin. Terminy zbiórek zostaną ustalone przed podpisaniem umowy. 11. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania Zamawiającemu, kart przekazania odpadów potwierdzonych przez instalację . 12. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania półrocznego sprawozdania załącznik nr 1, oraz: 1) informacje o masie poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych 2) informacje o masie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji: a) przekazanych do składowania na składowisku odpadów, b) nieprzekazanych do składowania na składowisku odpadów i sposobie ich zagospodarowania; 3) liczbę właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane odpady komunalne; 4) wskazanie właścicieli nieruchomości, którzy zbierają odpady komunalne w sposób niezgodny z regulaminem utrzymania czystości i porządku na obszarze gminy Ludwin. Do takiego wykazu należy dołączyć dokumentację fotograficzną (na elektronicznym nośniku danych) każdego stwierdzonego przypadku 13. W celu weryfikacji danych zawartych w sprawozdaniu, o którym mowa w pkt. 12 Wójt Gminy Ludwin może zobowiązać Wykonawcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości do okazania dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów. 14. Odpady komunalne zebrane z terenu gminy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do instalacji wskazanej w granicach Regionu Gospodarki Odpadami, do którego należy gmina Ludwin. 15. Celem prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do przestrzegania zapisów: 1) rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U z 2016 r., poz. 2167), 2) rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017 r., poz. 2412).
W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest: 1) odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Ludwin w 2021 roku bezpośrednio od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy gospodarstw domowych 2) transport odebranych odpadów do miejsc segregacji, odzysku lub unieszkodliwienia, 3). Usługa realizowana będzie w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z obowiązującymi w trakcie realizacji umowy przepisami prawa, w tym prawa miejscowego, m.in. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ludwin oraz uchwały Rady Gminy Ludwin w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest odebrać następujące rodzaje odpadów komunalnych : 1) Zmieszane odpady komunalne – ilość odpadów wytworzonych w okresie obowiązywania ostatniej umowy dostępna jest w Elektronicznej Bazie Danych o Odpadach lub w załączniku nr 7 do SIWZ – aktualne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi z dnia 30.10.2020 r. 2) Odpady zebrane selektywnie: a) pojemnik ( worek) koloru niebieskiego, oznaczony napisem „Papier” do zbiórki frakcji, w skład której wchodzą odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury; b) pojemnik ( worek) koloru białego, oznaczony napisem „Szkło bezbarwne” do zbiórki frakcji, w skład której wchodzą odpady ze szkła bezbarwnego, w tym odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego; c) pojemnik ( worek) koloru zielonego, oznaczony napisem „Szkło kolorowe” do zbiórki frakcji, w skład której wchodzą odpady ze szkła kolorowego, w tym odpady opakowaniowe ze szkła kolorowego; d) pojemnik ( worek) koloru żółtego, oznaczony napisem „Metale i tworzywa sztuczne” do zbiórki frakcji w skład której wchodzą odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe; e) pojemnik (worek) koloru brązowego, oznaczony napisem „Bio” do zbiórki frakcji w skład której wchodzą odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów; f) popioły (worek polipropylenowy 25kg) max 100kg z jednego gospodarstwa w miesiącach grudzień-marzec (w worek zaopatruje się właściciel posesji) 3) Odpady zgromadzone w PSZOK (szacunkowa ilość 10Mg/miesiąc) popioły, gruz, odpady budowlane i inne 4) Odbiór i wywóz odpadów komunalnych Wykonawca będzie realizował również z punktów zbiorczych zlokalizowanych w miejscowości Dratów (Remiza OSP), Dratów Kolonia (Świetlica wiejska), Zezulin Pierwszy (remiza OSP) i Kaniwola (stara kotłownia) ze zmienną częstotliwością wynikającą z ilością powstałych odpadów w danym okresie roku kalendarzowego. Odbiory będą realizowane z częstotliwością zapewniającą możliwość stałego dostarczania odpadów do punktów zbiorczych przez mieszkańców 3. Odbioru odpadów wymienionych w ust. 2 należy dokonywać różnymi samochodami dla poszczególnych frakcji odpadów tj. zmieszane odpady komunalne, selektywnie zebrane odpady komunalne. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia dojazdu do nieruchomości również tych trudno dostępnych (szczególnie zimą i w okresie wzmożonych opadów deszczu i śniegu lub w czasie remontów dróg) poprzez zorganizowanie środków transportu, które umożliwią odbiór odpadów z punktów adresowych o problematycznej lokalizacji wynikających ze złych parametrów technicznych dróg. Gdy nie jest możliwa realizacja usługi zgodnie z umową, sposób i termin odbioru odpadów będzie każdorazowo uzgadniany pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, i może polegać w szczególności na wyznaczeniu zastępczych miejsc gromadzenia odpadów przez właścicieli nieruchomości, oraz innych terminów ich odbioru. W takich przypadkach Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. UWAGA: Zalecane jest przed złożeniem oferty dokonanie wizji w terenie w celu zapoznania się z warunkami lokalnymi i specyfiką terenu gminy Ludwin 4. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie odbierać odpady komunalne (zmieszane oraz selektywnie zebrane) zgodnie z Uchwałą Nr XV/113/2020 Rady Gminy Ludwin z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ludwin (Załącznik nr 8 do SIWZ). 5. Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów z poszczególnych nieruchomości w ustalonych w harmonogramie usuwania odpadów komunalnych terminach z zastrzeżeniem, że odbiór w/w odpadów musi odbywać się od poniedziałku do soboty w godzinach 7.00 – 20.00, 6. -Wykonawca zobowiązany jest przygotować (przed podpisaniem umowy) harmonogram odbioru odpadów komunalnych, zgodny z częstotliwością ich odbioru wymienioną w ust. 4. Wykonawca zobowiązany jest poinformować każdego właściciela nieruchomości o harmonogramie odbioru odpadów komunalnych oraz o zmianie tego harmonogramu. Dodatkowo Wykonawca wykona harmonogram w formie naklejki samoprzylepnej odpornej na czynniki atmosferyczne którą umieści na przykrywie pojemnika na odpady w każdym gospodarstwie objętym umową przy pierwszym odbiorze tj. styczeń 2021. -Wykonawca w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy zobowiązany będzie do jednorazowego przygotowania, wydruku oraz i dystrybucji wśród mieszkańców, ulotek informacyjnych na temat prawidłowej segregacji odpadów komunalnych. Ulotki w ilości 2000 szt. Wykonawca dostarczy również do siedziby Zamawiającego, celem propagowania informacji wśród mieszkańców. Wykonawca prześle również koordynatorowi umowy projekt ww. informacji, celem zamieszczenia jej na stronie internetowej Zamawiającego. 7. Na terenie gminy Ludwin w dniu ogłoszenia przetargu zamieszkuje około 5768 mieszkańców (wg danych USC) w około 1647 gospodarstwach domowych (wg. deklaracji mieszkańców) 8. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów komunalnych gromadzonych na terenie poszczególnych nieruchomości w pojemnikach o pojemności 120 l, 240 l, 1100 l, 7000 l i innych występujących na terenie gminy, oraz workach 120 l z folii LDPE i pojemnikach od 800 l do 7000 l przeznaczonych na gromadzenie odpadów w sposób selektywny. 9. Wykonawca zobowiązany jest w ramach zamówienia do wyposażenia na swój koszt w dniu odbierania odpadów, właścicieli nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej od których, odbierane są odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny przeźroczyste (niebieskie, białe) worki 120 l z folii LDPE grubości min. 0,06mm w ilości odpowiadającej wystawionym workom w danym miesiącu, przy czym przed pierwszym odbiorem odpadów komunalnych Wykonawca wyposaży każdą nieruchomość w 5 worki każdego koloru. 10. Wykonawca zobowiązany jest zorganizować dwukrotnie w trakcie trwania umowy zbiórkę sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz mebli i innych odpadów wielkogabarytowych z terenu wszystkich nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Ludwin. Terminy zbiórek zostaną ustalone przed podpisaniem umowy. 11. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania Zamawiającemu, numerów kart przekazania odpadów potwierdzonych przez instalację . 12. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania rocznego sprawozdania, oraz: 1) informacje o masie poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych 2) informacje o masie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji: a) przekazanych do składowania na składowisku odpadów, b) nieprzekazanych do składowania na składowisku odpadów i sposobie ich zagospodarowania; 3) liczbę właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane odpady komunalne; 4) wskazanie właścicieli nieruchomości, którzy zbierają odpady komunalne w sposób niezgodny z regulaminem utrzymania czystości i porządku na obszarze gminy Ludwin. Do takiego wykazu należy dołączyć dokumentację fotograficzną (na elektronicznym nośniku danych) każdego stwierdzonego przypadku 13. W celu weryfikacji danych zawartych w sprawozdaniu, o którym mowa w pkt. 12 Wójt Gminy Ludwin może zobowiązać Wykonawcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości do okazania dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów. 14. Odpady komunalne zebrane z terenu gminy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do instalacji wskazanej w granicach Regionu Gospodarki Odpadami, do którego należy gmina Ludwin. 15. Celem prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do przestrzegania zapisów: 1) rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U z 2016 r., poz. 2167), 2) rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017 r., poz. 2412).

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: IV.1.2)
W ogłoszeniu jest: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium 15.000,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych). 2. Wadium winno być wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 15.12.2020 r. do godz. 11.00.
W ogłoszeniu powinno być: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium 15.000,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych). 2. Wadium winno być wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 16.12.2020 r. do godz. 11.00.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 15.12.2020, godzina: 11:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 16.12.2020, godzina: 11:00,

aktualna.SIWZ Odpady 2021 – Kopia – 09.12
aktualny.Zalacznik-nr-2-projekt-umowy-Kopia.09.12
Regulamin – Załącznik nr 8
zmiana siwz

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!