Opracowanie kompleksowej dokumentacji dotyczącej poprawy atrakcyjności terenów turystycznych nad jeziorem Piaseczno i Łukcze
22 października 2015

Numer ogłoszenia: 282482 – 2015; data zamieszczenia: 22.10.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Opracowanie kompleksowej dokumentacji dotyczącej poprawy atrakcyjności terenów turystycznych nad jeziorem Piaseczno i Łukcze poprzez ustawienie altan oraz kontenerów sanitarnych, przyłączy elektrycznych, przyłączy kanalizacyjnych oraz wody poprzez wykonanie niezbędnych spinek gminnych sieci wodociągowych zabezpieczających ciągłą dostawę wody do kontenerów w weekendy sezonu turystycznego.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ludwin , Ludwin 51, 21-075 Ludwin, woj. lubelskie, tel. 0-81 7570901, faks 0-81 7570028.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ludwin.powiatleczynski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie kompleksowej dokumentacji dotyczącej poprawy atrakcyjności terenów turystycznych nad jeziorem Piaseczno i Łukcze poprzez ustawienie altan oraz kontenerów sanitarnych, przyłączy elektrycznych, przyłączy kanalizacyjnych oraz wody poprzez wykonanie niezbędnych spinek gminnych sieci wodociągowych zabezpieczających ciągłą dostawę wody do kontenerów w weekendy sezonu turystycznego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych dokumentów do zadania pt. Wykonanie planów infrastruktury turystycznej nad jeziorem Piaseczno i Łukcze. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został poprzez Program funkcjonalno-użytkowy planowanej inwestycji stanowiący załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zadanie 1 : Projekt infrastruktury nad jeziorem Łukcze, w miejscowości Rogóźno, na działkach nr 649/2 i 649/3 (od strony dawnego ośrodka WSK). Zadanie 2 : Projekt infrastruktury nad jeziorem Piaseczno, w miejscowości Rozpłucie Pierwsze, na działkach nr 95/4 (obok ośrodka Uniwersytetu Przyrodniczego) i działce nr 95/4 (od strony Kaniwoli). Zadanie 3 : Projekt spinki gminnej sieci wodociągowej w miejscowościach Rogóźno i Zezulin Drugi niezbędnej do sprawnego i ciągłego dostarczania zaopatrzenia w wodę do infrastruktury turystycznej..

II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.10.00-3, 71.32.20.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 29.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych) przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. 3. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Nr konta : 52 8191 1055 2001 0000 0042 0006 Bank: Bank Spółdzielczy Cyców w ramach projektu pn. Współfinansowanie z funduszy EOG, pochodzących z Islandii. Lichtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych. Wadium uważa się za wniesione w terminie, jeżeli kwota wadium znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Dowód wniesienia wadium powinien być dołączony do oferty. Dowód wniesienia wadium w innej formie niż pieniężnej należy załączyć do oferty w formie oryginału, a w przypadku dokonania wpłaty wadium w formie pieniężnej należy dołączyć do oferty dokument potwierdzający tą czynność. 4. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3. z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw. listy podmiotów należących do lej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym. że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a ustawy. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą. Art. 46 ust. 3 ustawy stanowi, że Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. W tym przypadku Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. W przypadku wniesienia odwołania od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu według wzoru – załącznik nr 2 do SIWZ

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże należyte wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej: a) jednej usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej dot. wykonania robót budowlanych, obejmującej, co najmniej zagospodarowania infrastruktury nad np. jeziorem lub innym zbiornikiem wodnym

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu według wzoru – załącznik nr 2 do SIWZ

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu według wzoru – załącznik nr 2 do SIWZ

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu według wzoru – załącznik nr 2 do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 – Cena – 95
2 – Termin płatności – 5

IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w sposób następujący: 1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy: a) w przypadku wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, b) wystąpienia sytuacji gdy wykonanie zamówienia w pierwotnym terminie nie leży w interesie zamawiającego (o okres umożliwiający osiągnięcie uzasadnionego interesu zamawiającego), c) nieuzyskania przez Wykonawcę od właściwych organów dokumentów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, pomimo dołożonej należytej staranności, d) w przypadku działania siły wyższej, za które uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w sposób należyty w określonym umownie terminie, e) z powodu zmian prawa o charakterze bezwzględnie obowiązującym: – powodujących konieczność wydłużenia procesu projektowania (dodatkowe czynności prawne i faktyczne nakazane prawem nie występujące w dacie zawarcia umowy chyba, że ww. zmiany prawa winny być znane stronom w sytuacji odłożonego ich wejścia w życie), f) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia; g) w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmiany terminu realizacji projektu, wytycznych lub zaleceń Instytucji, która przyznała środki na współfinansowanie zamówienia na wykonanie usługi. 2. Zmiany osobowe: a) zmiana osób przy pomocy których wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne spełniające warunki określone w SIWZ. Zamiana taka nie wymaga aneksu do umowy i może być przeprowadzona przy zachowaniu procedury wynikającej z przepisów prawa i SIWZ. b) możliwa jest zmiana umowy w zakresie podwykonawstwa, za uprzednią zgodą zamawiającego: możliwe jest powierzenie podwykonawcom innej części usługi niż wskazano w ofercie wykonawcy, a także możliwa jest zmiana podwykonawcy na etapie realizacji umowy o ile nie sprzeciwia się to postanowieniom SIWZ. Zamiana taka nie wymaga aneksu do umowy i może być przeprowadzona przy zachowaniu procedury zatwierdzenia podwykonawców wynikającej z przepisów prawa i SIWZ. c) Zamawiający dopuszcza możliwość wyrażenia zgody na wykonywanie usługi przez podwykonawców nie wskazanych w ofercie lub zakres nie wskazany w ofercie, jako planowany do powierzenia podwykonawcom. Zamiana taka nie wymaga aneksu do umowy i może być przeprowadzona przy zachowaniu procedury zatwierdzenia podwykonawców wynikającej z przepisów prawa i SIWZ. 3. Inne zmiany a) zmiany zakresu dokumentacji technicznej, wynikające z uzgodnień na etapie opracowywania, b) zmiany zasad płatności, c) zmiany zakresu prac powierzonych podwykonawcy lub zgłoszenia udział podwykonawcy, d) zmiany oznaczenia danych Stron, e) zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) przewiduje się możliwość zmiany kwoty brutto o różnicę wynikającą z lej zmiany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zmiana stawek pozostałych podatków nie będzie podstawą do zmiany wynagrodzenia. 4. Warunki dokonywania zmian: a) Inicjowanie zmian na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego. b) Wprowadzenie zmiany pozwoli na prawidłową realizacją przedmiotu umowy. c) Dokonanie zmiany za zgodą Zamawiającego. d) Forma pisemna w postaci aneksu do umowy pod rygorem nieważności umowy z wyłączeniem okoliczności wymienionych w rozdziale.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ludwin.powiatleczynski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Ludwinie, Ludwin 51, 21-075 Ludwin, pokój 12.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.10.2015 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy w Ludwinie, Ludwin 51, 21-075 Ludwin, pokój 5 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: W ramach projektu pn. Współfinansowanie z funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załącznik nr 4 do PFU (1).p
Załącznik nr 4 do PFU (1).p
Załącznik nr 4 do PFU (1).p
Załącznik nr 4 do PFU (1).p
Załącznik nr 4 do PFU (1).p
Załącznik nr 4 do PFU (1).p
Załącznik nr 4 do PFU (1).p
Załącznik nr 4 do PFU (1).p
Załącznik nr 4 do PFU (1).p
Załącznik nr 4 do PFU (1).p
Załącznik nr 4 do PFU (1).p
Załącznik nr 4 do PFU (1).p
Załącznik nr 4 do PFU (1).p
Załącznik nr 4 do PFU (1).p

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!