Targowisko Ludwin – stworzenie miejsca do handlu lokalnego w Ludwinie
19 lutego 2013

Numer ogłoszenia: 67710 – 2013; data zamieszczenia: 18.02.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ludwin , Ludwin 51, 21-075 Ludwin, woj. lubelskie, tel. 0-81 7570901, faks 0-81 7570028.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ludwin.powiatleczynski.pl
Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.ludwin.powiatleczynski.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Targowisko Ludwin – stworzenie miejsca do handlu lokalnego w Ludwinie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Rozbiórka istniejącego budynku gospodarczego o powierzchni 35,5 m2, 2. Wykonanie kanalizacji deszczowej o średnicy 250 mm wraz z separatorem z wykonaniem drenażu odwodnieniowego. 3. Wykonanie przyłącza wodociągowego i przykanalika kanalizacji sanitarnej. 4. Wykonanie przebudowy i rozbiórki sieci energetycznej, w tym: budowę stacji transformatorowej, wymianę słupa przelotowego linii napowietrznej SN na wirowany, posadowienie słupa krańcowego linii NN, budowę linii napowietrznej SN, budowę trzech linii kablowych do zasilania sieci napowietrznej, budowę linii kablowej do zasilania urządzeń TP S.A., budowę linii kablowej do zasilania hali sportowej, przepięcie na projektowany słup przyłączy napowietrznych. 5. Wykonanie budynku garażowo-sanitarnego o kubaturze 413,8 m3 wraz instalacjami. 6. Wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki brukowej wraz z wykonaniem robót ziemnych, podbudowy o łącznej powierzchni 2 685, 7 m2. 7. Wykonanie wiaty targowej o konstrukcji stalowej o wymiarach 14,0 x 23,5 m. 8. Wykonanie ogrodzenia terenu targowiska o długości 63,13 mb. 9. Zakup kontenerów na śmieci (2 szt.), koszy plastikowych na śmieci (3 szt.), ławek bez oparć (4 szt.). Szczegółowy zakres robót przedstawia dokumentacja techniczna, STWiR oraz przedmiary. Wymagania jakościowe i materiałowe. 1. Do wykonania zamówienia Wykonawcy zobowiązani są użyć materiałów urządzeń gwarantujących najwyższą jakość o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w dokumentacji projektowej, STWOR i przedmiarze robót. 2. Wskazanie materiałów z nazwy w załączonej dokumentacji projektowej należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych materiałów stosowanych do realizacji przedmiotu zamówienia, a zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych spełniających te parametry techniczne i jakościowe. 3. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust 3 ustawy, dopuszcza składanie ofert z użyciem materiałów i urządzeń równoważnych do materiałów i urządzeń określonych w dokumentacji projektowej, pod warunkiem, że ich parametry będą odpowiadały parametrom określonym w dokumentacji projektowej. W przypadku zaoferowania urządzeń bądź materiałów równoważnych, Wykonawca składający ofertę na materiały i urządzenia równoważne będzie obowiązany do zapewnienia i udokumentowania ich równoważności. Wykonawca jest zobowiązany do załączenia do oferty wykazu wyspecyfikowanych wszystkich tych urządzeń wraz z podaniem nazwy producenta, dokładnego i jednoznacznego typu urządzenia oraz załączenia stosownych dokumentów, takich jak: deklaracja zgodności producenta, aprobata techniczna, karta katalogowa producenta zawierająca wszystkie parametry techniczno – eksploatacyjne oraz okres gwarancji producenta. Brak w złożonej ofercie któregokolwiek z wymaganych dokumentów dotyczących urządzeń równoważnych lub zastosowania urządzeń niezgodnych ze wszystkimi parametrami określonymi w projekcie i specyfikacji technicznej będzie powodowało odrzucenie oferty. Podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 29 i 7 Ustawy, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. 4. Zabrania się stosowania materiałów nie odpowiadających wymaganiom Polskiej Normy oraz innym określonym w projekcie. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na ich zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa jakości). 5. Wykonawca zapewni , aby tymczasowo składowane materiały i urządzenia , do czasu gdy będą one wbudowane były zabezpieczone przed kradzieżą , zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru i ponosi odpowiedzialność za szkody, kradzieże i inne uszkodzenia materiałów i urządzeń. 6. Montaż poszczególnych urządzeń winien być zgodny z DTR producenta. 7. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty, określenie ceny zamówienia i podpisania umowy tj. zapoznał się dokumentacją projektową i w odniesieniu do niej dokonał weryfikacji przedmiarów robót oraz dokonał wizji lokalnej w miejscu realizacji zadań. W przypadku zauważonych rozbieżności Wykonawca winien porozumieć się z Zamawiającym i uzyskać informacje na zasadach określonych w niniejszej specyfikacji..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.11.12.40-2, 45.11.12.91-4, 45.11.13.00-1, 45.11.10.00-8, 45.21.31.40-6, 45.22.31.00-7, 45.23.20.00-2, 45.23.21.00-3, 45.23.21.30-2, 45.23.22.00-4, 45.26.00.00-7, 45.26.10.00-4, 45.26.11.00-5, 45.26.25.00-6, 45.26.23.11-4, 45.30.00.00-0, 45.31.00.00-3, 45.34.20.00-6, 45.40.00.00-1, 45.42.00.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 40 000,00 zł 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz.275, z póź. zm.) 4. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić na rachunek bankowy: Nr konta : 52 8191 1055 2001 0000 0042 0006 Bank Spółdzielczy Cyców z dopiskiem: Dotyczy sprawy znak: Za.271.4.2013 5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Wadium należy wnieść najpóźniej przed upływem terminu składania ofert, przy czym za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku bankowego (tj. wpływ środków finansowych na rachunek Zamawiającego). 7. Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. Oferta nie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie odrzucona 8. Gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 3) kwotę gwarancji, 4) termin ważności gwarancji, 5) zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż: a) Wykonawca, którego ofertę wybrano odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) Wykonawca, którego ofertę wybrano nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, d) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. Postanowienia ust 8 pkt. 5 stosuje się również do poręczeń określonych w ust. 3 pkt. 2, 5 W przypadku, gdy gwarancja lub poręczenie, o których mowa powyżej, nie określą którejkolwiek z sytuacji opisanych w ust. 8 pkt. 5 Zamawiający uzna, że oferta Wykonawcy nie została zabezpieczona wymaganym wadium. 9. Wadium wnoszone w formie poręczenia lub gwarancji należy złożyć w formie oryginału w Urzędzie Gminy Ludwin, sekretariat – pokój nr 5, a w ofercie należy umieścić poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię. 10. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem ust 12. 11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3 ustawy nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art.25 ust.1 ustawy lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniesie należytego zabezpieczenia wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 15. W zakresie wadium obowiązują uregulowania zawarte w art.45 i 46 ustawy.

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia jako kierownicy budowy lub robót, które legitymują się kwalifikacjami odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone w rozumieniu art. 12, art. 12a oraz art. 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394) oraz przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego, a) kierownik budowy – minimum jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami konstrukcyjno-budowlanymi – b) kierownik robót branży drogowej – minimum jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami drogowymi, c) kierownik robót branży sanitarnej – min. jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, d) kierownik robót branży elektrycznej – minimum jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz posiadać ważne świadectwo kwalifikacyjne D i E powyżej 1 kV. Ponadto Zamawiający wymaga przynajmniej 2 osób z personelu przewidzianego do realizacji zamówienia w branży elektrycznej (oprócz kierownika robót) posiadające ważne świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych powyżej 1 kV na stanowisku eksploatacji (grupa E), w tym jedna z tych osób posiadającą dodatkowe uprawnienia do wykonywania pomiarów. Oświadczą, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia – załącznik Nr 6 do SIWZ

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawcy spełnią ten warunek poprzez wykazanie, że wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej: a) 1 (jedną) robotę budowlaną polegającą na budowie placu utwardzonego z kostki brukowej o powierzchni nie mniejszej niż 2000 m2, oraz b) 1 (jedną) robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie budynku o kubaturze minimum 1000 m3, oraz c) 1 (jedną) robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie sieci kanalizacji deszczowej lub kanalizacji sanitarnej o średnicy minimum 250 mm oraz długości minimum 100 m, oraz d) 1 (jedną) robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie linii elektroenergetycznej średniego napięcia minimum 10 kV oraz budowie lub przebudowie stacji transformatorowej minimum 10/0,4 kV.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia jako kierownicy budowy lub robót, które legitymują się kwalifikacjami odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone w rozumieniu art. 12, art. 12a oraz art. 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394) oraz przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego, a) kierownik budowy – minimum jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami konstrukcyjno-budowlanymi – b) kierownik robót branży drogowej – minimum jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami drogowymi, c) kierownik robót branży sanitarnej – min. jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, d) kierownik robót branży elektrycznej – minimum jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz posiadać ważne świadectwo kwalifikacyjne D i E powyżej 1 kV. Ponadto Zamawiający wymaga przynajmniej 2 osób z personelu przewidzianego do realizacji zamówienia w branży elektrycznej (oprócz kierownika robót) posiadające ważne świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych powyżej 1 kV na stanowisku eksploatacji (grupa E), w tym jedna z tych osób posiadającą dodatkowe uprawnienia do wykonywania pomiarów. Oświadczą, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia – załącznik Nr 6 do SIWZ

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawcy spełnią ten warunek poprzez wykazanie, że: a) posiadają rachunek potwierdzający wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową na kwotę w wysokości co najmniej 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych), b) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę w wysokości co najmniej 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych),

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć kosztorys ofertowy w formie uproszczonej sporządzony zgodnie z dokumentacją projektową: projektem budowlanym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, wg przedmiarów robót stanowiących załącznik do SIWZ. W przypadku rozbieżności przedmiarów robót z dokumentacją projektową należy uwzględnić dokumentację nanosząc odpowiednie korekty. Załączony kosztorys ma charakter pomocniczy i będzie służył między innymi do określenia wartości robót, w celu sporządzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz wykonania kosztorysu powykonawczego.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera projekt umowy na wykonanie przedmiotowego zamówienia. Zostanie on uzupełniony wyłącznie zgodnie ze wskazaniami zawartymi w SIWZ o dane dotyczące wykonawcy oraz o dane zawarte w ofercie. 2. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie zmiany terminu wykonania umowy w następujących sytuacjach: 1) wstrzymanie realizacji robót spowodowanej z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, 2) działania siły wyższej, 3) warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację robót, (powodzie, długotrwałe ciągłe opady atmosferyczne i inne nietypowe dla danej pory roku anomalie pogodowe), 4) wstrzymania robot budowlanych przez uprawniony organ. 3. Fakty, o których mowa w pkt. 2, 3, 4 muszą mieć istotny wpływ na termin realizacji oraz być stwierdzone przez Inspektora Nadzoru, Kierownika Budowy i zatwierdzone przez Zamawiającego w sporządzonym na tę okoliczność protokole. Strony ustalą nowy termin z uwzględnieniem przerwy w realizacji robót w formie aneksu do umowy. Ocena okoliczności mających istotny wpływ na przedłużenie terminu realizacji zamówienia należy wyłącznie do Zamawiającego. 4. W przypadku wystąpienia wyżej wymienionych okoliczności, Zamawiający wydłuży termin wykonania zamówienia o określoną liczbę dni. 5. Zmiany wynagrodzenia umownego: W przypadku zmniejszenia zakresu robót, będącego wynikiem zmian w stosunku do dokumentacji projektowej, Zamawiający zastrzega sobie prawo korekty wartości przedmiotu umowy zgodnie z danymi wynikającymi z kosztorysu ofertowego. W tym celu Wykonawca przedstawi kosztorys powykonawczy. 6. Pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami: 1) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację zamówienia, 2) zmiana osób pełniących funkcję kierownika budowy pod warunkiem posiadania takich samych uprawnień, 3) zmiana osób, które będą nadzorować wykonaniem zamówienia pod warunkiem posiadania takich samych uprawnień, 4) zmiany nazwy lub adresu Wykonawcy spowodowane zmianą formy organizacyjno prawnej – przekształceniem.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ludwin.powiatleczynski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Ludwinie, Ludwin 51, 21-075 Ludwin, budynek Agronomówki pokój nr 13.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.03.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Ludwinie, Ludwin 51, 21-075 Ludwin, pokój nr 5.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie pn. Targowisko Ludwin – stworzenie miejsca do handlu lokalnego w Ludwinie współfinansowane jest ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013 w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej w zakresie budowa, przebudowa lub modernizacja targowiska stałego.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Branża Architektoniczno-Budowlana
Branża Architektoniczno-Budowlana
Branża Architektoniczno-Budowlana
Branża Architektoniczno-Budowlana
Branża Architektoniczno-Budowlana
Branża Architektoniczno-Budowlana
Branża Architektoniczno-Budowlana
Branża Architektoniczno-Budowlana
Branża Architektoniczno-Budowlana
Branża Architektoniczno-Budowlana
Branża Architektoniczno-Budowlana
Branża Architektoniczno-Budowlana
Branża Architektoniczno-Budowlana
Branża Architektoniczno-Budowlana
Branża Architektoniczno-Budowlana
Branża Architektoniczno-Budowlana
Branża Architektoniczno-Budowlana
Branża Architektoniczno-Budowlana
Branża Architektoniczno-Budowlana
Branża Architektoniczno-Budowlana
Branża Architektoniczno-Budowlana
Branża Architektoniczno-Budowlana
Branża Architektoniczno-Budowlana
Branża Architektoniczno-Budowlana
Branża Architektoniczno-Budowlana
Branża Architektoniczno-Budowlana
Branża Architektoniczno-Budowlana
Branża Architektoniczno-Budowlana
Branża Architektoniczno-Budowlana
Branża Architektoniczno-Budowlana
Branża Architektoniczno-Budowlana
Branża Architektoniczno-Budowlana

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!