Organizacja gospodarki ściekowej na obszarze aglomeracji Ludwin, Gmina Ludwin: Dratów, Dąbrowa, Dratów- Kolonia – etap I
8 lipca 2010

Ludwin: data zamieszczenia: 06.07.2010

Numer ogłoszenia: 177929 – 2010;OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ludwin , Ludwin 51, 21-075 Ludwin, woj. lubelskie, tel. 0-81 7570901, faks 0-81 7570028.

* Adres strony internetowej zamawiającego: www.ludwin.powiatleczynski.pl
* Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja gospodarki ściekowej na obszarze aglomeracji Ludwin, Gmina Ludwin: Dratów, Dąbrowa, Dratów- Kolonia – etap I.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest operacja pod nazwą: Organizacja gospodarki ściekowej na obszarze aglomeracji Ludwin, Gmina Ludwin: Dratów, Dąbrowa, Dratów- Kolonia – etap I obejmująca wykonanie: Sieci kanalizacyjnej rozdzielczej odprowadzającej ścieki socjalno-bytowe z gospodarstw rolnych i siedlisk zlokalizowanych w miejscowościach: Dratów, Dąbrowa i Dratów Kolonia. Sieć kanalizacyjna ciśnieniowa wykonana będzie z rur PE 100 SDR 11 w zakresie: PE 160/14,6 mb 1 953.0 PE 125/11,4 mb 1 452.0 PE 110/10 mb 3 456.0 PE 90/8.2 mb 2 319.0 PE 75 6.8 mb 2 051.0 PE 63 5.8 mb 923.0 PE 63 5.8 (przyłącza) mb 5 428.0 przepompownia indywidualna szt 226 przepompownia indywidualna spec. szt 2 zestawy odpowietrzające szt 4 studzienki technologiczne szt 14 rurociągi grawitacyjne 160 mm mb 1 265.0 Oznaczenie zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV); 45.23.13.00-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 45.23.24.40-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków Pełny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został wskazany w takich dokumentach jak: projekt budowlany, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót stanowiące III część SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia. Do każdej z nazw firm, przykładowych znaków towarowych, typów urządzeń, które zostały wymienione w niniejszych projektach, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarach robót (stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ) – dodaje się słowo lub równoważne. Za równoważne rozumie się urządzenia lub materiały o parametrach nie gorszych niż wyszczególnione w SIWZ..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

* Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
* Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia w okresie 3 lat zamówienia uzupełniającego wg zasad określonych w art. 67, ust. 1, pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych i zamówień dodatkowych wg zasad określonych w art. 67 ust.1, pkt 5. Roboty uzupełniające i dodatkowe, których potwierdzona przez Zamawiającego konieczność wykonania wystąpi w toku realizacji przedmiotu umowy, a których zakres finansowy nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego, Wykonawca zobowiązany jest wykonać na dodatkowe zlecenie Zamawiającego, przy zachowaniu tych samych norm, parametrów i standardów oraz cen zawartych w ofercie przetargowej po podpisaniu przez strony umowy uzupełniającej, ustalającej zakres rzeczowy, finansowy i termin realizacji.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8, 45.23.24.40-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1 Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości: 100.000zł 2 Wadium może być wniesione w następujących formach: 1. pieniądzu, 2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3. gwarancjach bankowych, 4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 3 Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić na rachunek bankowy: Nr konta : 52 8191 1055 2001 0000 0042 0006 Bank: Bank Spółdzielczy Cyców

III.2) ZALICZKI

* Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

*

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia, nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.
*

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

wykonanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej lub ciśnieniowej o wartości zamówienia minimum 2.500.000, zł. brutto Należyte wykonanie zamówienia musi być potwierdzone dokumentem, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
*

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.
*

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Wykonawca wykaże że: dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadającymi uprawnienia budowlane: a) Kierownik Robót Sanitarnych posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych wydane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów lub odpowiadające im (równoważne) uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. b) Kierownik Robót Elektrycznych posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie siec, instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych wydane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów lub odpowiadające im (równoważne) uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Wymagane są uprawnienia budowlane uprawniające zgodnie z prawem budowlanym do kierowania robotami budowlanymi odpowiednio jako kierownik budowy lub kierownik robot, odpowiedniej specjalności i zakresie wymaganym dla przedmiotu zamówienia. Samodzielna funkcja techniczna może być pełniona także przez osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w Ustawie z dnia 18 marca 2008r o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 17.04.2008r nr 63, poz.. 394). Wykonawca oświadczy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia.
*

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

a) posiada środki finansowe w wysokości co najmniej 2.000.000 zł lub posiada zdolność kredytową w wysokości co najmniej 2.000.000 zł b) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej 1.000.000 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

*

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
o wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
o wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
o oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
o informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
o opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
*

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
*

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
o oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
o aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
o aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
o aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
o aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
o aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
*

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
o nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
o nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
o nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
*

III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert – albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Wszystkie zmiany do ustaleń niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, podpisanej przez strony i mogą być dokonane w zakresie przewidzianym w ustawie. 2. Nie dopuszcza się istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu. 3. Dopuszczalne przypadki zmian postanowień zawartej umowy 1) Zamawiający z zastrzeżeniem pkt. 2 dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach: a) urzędowa zmiana obowiązującej stawki VAT b) w uzasadnionych przypadkach lub innych okolicznościach niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy konieczna będzie zmiana terminu realizacji zamówienia, Zamawiający na wniosek Wykonawcy może przedłużyć termin realizacji zamówienia. Okolicznościami takimi będą: niesprzyjające warunki atmosferyczne, siła wyższa, awarie, katastrofy, akty wandalizmu, c) w innych uzasadnionych przypadkach, gdy zajdzie konieczność wprowadzenia zmian wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy (np.: w przypadku nie wyrażenia zgody na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego przez właściciela nieruchomości objętej projektem budowlano- wykonawczym, strony dokonują zmian umowy w formie aneksu dokonując jednocześnie stosownej zmiany wynagrodzenia przysługującego wykonawcy. Wynagrodzenie zostanie pomniejszone o kwotę ustaloną w oparciu o tabelę elementów obrazującą koszt wykonania przyłącza itp.) d) w przypadku, gdy zmiany postanowień zawartej umowy będą korzystne dla Zamawiającego, a zmiany wynikły w trakcie realizacji zamówienia, Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy w następujących przypadkach: e) zawieszenie robót przez Zamawiającego, f) zmian dokumentacji projektowej, dokonywanej na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, g) zastąpienia osób, które wraz z dokumentami potwierdzającymi ich kwalifikacje zostały wskazane w ofercie Wykonawcy – z powodu wystąpienia okoliczności losowych ( śmierci, choroby, zmiany pracodawcy ). W takim przypadku Wykonawca dostarczy pisemne oświadczenie uzasadniające konieczność dokonania takiej zmiany i wskaże osoby o wymaganych kwalifikacjach. 2) Zmiany dotyczące wydłużenia terminu realizacji zamówienia (wykonania umowy), będą możliwe jedynie w przypadku, gdy Zamawiający uzyska zgodę Instytucji Wdrażającej na wydłużenie terminu realizacji projektu. 4. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu. Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ludwin.powiatleczynski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Ludwinie Ludwin 51 21-075 Ludwin.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.07.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Ludwinie Ludwin 51 21-075 Ludwin pok. nr 5 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej. Objęty umową o przyznanie pomocy nr 00172-6921-UM0300071/09 w ramach działania PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ objętego PROW na lata 2007-2013..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Pełniący Funkcję Wójta
/-/ Sławomir Czubacki

Przedmiar Ludwin
Przedmiar Ludwin
Przedmiar Ludwin
Przedmiar Ludwin
Przedmiar Ludwin
Przedmiar Ludwin
Przedmiar Ludwin
Przedmiar Ludwin
Przedmiar Ludwin
Przedmiar Ludwin
Przedmiar Ludwin
Przedmiar Ludwin
Przedmiar Ludwin
Przedmiar Ludwin
Przedmiar Ludwin
Przedmiar Ludwin
Przedmiar Ludwin
Przedmiar Ludwin
Przedmiar Ludwin
Przedmiar Ludwin
Przedmiar Ludwin
Przedmiar Ludwin
Przedmiar Ludwin
Przedmiar Ludwin
Przedmiar Ludwin
Przedmiar Ludwin
Przedmiar Ludwin
Przedmiar Ludwin
Przedmiar Ludwin
Przedmiar Ludwin
Przedmiar Ludwin
Przedmiar Ludwin
Przedmiar Ludwin
Przedmiar Ludwin
Przedmiar Ludwin
Przedmiar Ludwin
Przedmiar Ludwin
Przedmiar Ludwin
Przedmiar Ludwin

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!