Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Dratowie
11 września 2014

Numer ogłoszenia: 290330 – 2014; data zamieszczenia: 01.09.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ludwin , Ludwin 51, 21-075 Ludwin, woj. lubelskie, tel. 0-81 7570901, faks 0-81 7570028.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ludwin.powiatleczynski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Dratowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Dratowie. Zakres robót obejmuje: 1) ocieplenie budynku i prace towarzyszące, 2) zmianę kolorystyki elewacji, 3) ocieplenie granulatem z wełny mineralnej stropodachu, 4) ocieplenie dachu styropapą, 5) remont kominów, 6) demontaż pokrycia dachowego, 7) nowe pokrycie dachowe wraz z obróbkami i orynnowaniem, 8) wymiana okien i drzwi. Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia stanowi załączona dokumentacja techniczna inwestycji, Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Budynek Szkoły Podstawowej będący przedmiotem zamówienia znajduje się w miejscowości Dratów na działce nr 665 w gminie Ludwin. Obowiązki Wykonawcy związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia określa projekt umowy. Dokładne zapoznanie się z projektem umowy jest konieczne dla właściwego przygotowania oferty. 3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji na okres 36 miesięcy. Okres gwarancji będzie liczony od daty końcowego odbioru robót. 4. Do wykonania zamówienia Wykonawcy zobowiązani są użyć materiałów urządzeń gwarantujących najwyższą jakość o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w dokumentacji projektowej, Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 5. Wskazanie materiałów z nazwy w załączonej dokumentacji projektowej należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych materiałów stosowanych do realizacji przedmiotu zamówienia, a zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych spełniających te parametry techniczne i jakościowe. 6. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust 3 ustawy, dopuszcza składanie ofert z użyciem materiałów i urządzeń równoważnych do materiałów i urządzeń określonych w dokumentacji projektowej, pod warunkiem, że ich parametry będą odpowiadały parametrom określonym w dokumentacji projektowej. W przypadku zaoferowania urządzeń bądź materiałów równoważnych, Wykonawca składający ofertę na materiały i urządzenia równoważne będzie obowiązany do zapewnienia i udokumentowania ich równoważności. Wykonawca jest zobowiązany do załączenia do oferty wykazu wyspecyfikowanych wszystkich tych urządzeń wraz z podaniem nazwy producenta, dokładnego i jednoznacznego typu urządzenia oraz załączenia stosownych dokumentów, takich jak: deklaracja zgodności producenta, aprobata techniczna, karta katalogowa producenta zawierająca wszystkie parametry techniczno – eksploatacyjne oraz okres gwarancji producenta. Brak w złożonej ofercie któregokolwiek z wymaganych dokumentów dotyczących urządzeń równoważnych lub zastosowania urządzeń niezgodnych ze wszystkimi parametrami określonymi w projekcie i specyfikacji technicznej będzie powodowało odrzucenie oferty. Podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 29 i 7 Ustawy, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. 7. Zabrania się stosowania materiałów nie odpowiadających wymaganiom Polskiej Normy oraz innym określonym w projekcie. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na ich zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa jakości). 8. Wykonawca zapewnia na własny koszt, aby tymczasowo składowane materiały i urządzenia , do czasu gdy będą one wbudowane były zabezpieczone przed kradzieżą , zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru i ponosi odpowiedzialność za szkody, kradzieże i inne uszkodzenia materiałów i urządzeń. 9. Montaż poszczególnych urządzeń winien być zgodny z DTR producenta. 10. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty, określenie ceny zamówienia i podpisania umowy tj. zapoznał się dokumentacją projektową i w odniesieniu do niej dokonał wizji lokalnej w miejscu realizacji zadań. W przypadku zauważonych rozbieżności Wykonawca winien porozumieć się z Zamawiającym i uzyskać informacje na zasadach określonych w niniejszej specyfikacji..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.20.00-0, 45.44.30.00-4, 45.26.10.00-4, 45.26.14.00-8, 45.42.00.00-7, 45.11.30.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10.000,00 (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Wadium może być wniesione w następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić na rachunek bankowy: Nr konta : 52 8191 1055 2001 0000 0042 0006 Bank: Bank Spółdzielczy Cyców Wadium wnoszone w formie poręczenia lub gwarancji należy złożyć w formie oryginału w Urzędzie Gminy Ludwin, pokój – nr 5 (sekretariat), wraz z ofertą.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca wykaże, że zrealizował w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, jako generalny wykonawca lub podwykonawca co najmniej dwa zadania odpowiadające rodzajem niniejszemu tj. polegające na remontowaniu, modernizacji lub termomodernizacji budynków oraz wartości robót brutto nie mniejszej niż 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) dla każdego zadania, wykonanych na wskazaną kwotę wyłącznie przez wykonawcę lub podwykonawcę (Załącznik nr 8 do SIWZ) wraz z referencjami.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca przedstawi w ofercie osoby, które spełniają następujące wymagania: – kierownik robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – minimum jedna osoba posiadająca kwalifikacje zawodowe; kwalifikacje zawodowe: osoby na tych stanowisku muszą spełniać warunki określone w art. 12 lub 12a ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z dnia 7 lipca 1994 r. z późn. zmianami) dotyczące uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz posiadająca minimalne doświadczenie: posiadanie uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przez co najmniej 5 lat (Załącznik nr 6 do SIWZ).

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca wykaże, że: a) posiada rachunek potwierdzający wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową na kwotę w wysokości co najmniej 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych), b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę w wysokości co najmniej 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy (załącznik nr 9 do SIWZ).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Istotne dla stron postanowienia zawarte zostały w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia następujących okoliczności: 1) w wypadku wystąpienia zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy, w zakresie tych zmian, 2) w wypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mają wpływ na realizację zamówienia lub uniemożliwiają wykonywanie robót budowlanych, w zakresie terminu, 3) w wypadku przedłużania się uzgodnień w instytucjach zewnętrznych i organach administracji publicznej z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, w zakresie terminu, 4) w przypadku gdy podczas realizacji zamówienia konieczne stanie się wprowadzenie zmian projektowych lub technologicznych, w zakresie terminu, 5) w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT, w zakresie wysokości wynagrodzenia w związku ze zmianą podatku, 6) w przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia w całości, w zakresie wysokości wynagrodzenia. 3. Warunkiem wprowadzenia zmian postanowień umowy oprócz udokumentowanych w formie pisemnej okoliczności, o których mowa w ust. 1 jest pisemny umotywowany wniosek.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ludwin.powiatleczynski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Ludwinie, 21-075 Ludwin, Ludwin 51, pokój nr 16.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.09.2014 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy w Ludwinie, 21-075 Ludwin, Ludwin 51, pokój nr 5 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

stolarka_dratow.p
stolarka_dratow.p
stolarka_dratow.p
stolarka_dratow.p
stolarka_dratow.p
stolarka_dratow.p
stolarka_dratow.p
stolarka_dratow.p
stolarka_dratow.p
stolarka_dratow.p
stolarka_dratow.p
stolarka_dratow.p
stolarka_dratow.p
stolarka_dratow.p
stolarka_dratow.p
stolarka_dratow.p
stolarka_dratow.p
stolarka_dratow.p
stolarka_dratow.p
stolarka_dratow.p
stolarka_dratow.p

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!