Gminna Biblioteka Publiczna im. Andrzeja Łuczeńczyka w Ludwinie: „Biblioteka bramą Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego” – rozbudowa Gminnej Biblioteki Publicznej im. Andrzeja Łuczeńczyka w Ludwinie –etap III
5 kwietnia 2019

Ogłoszenie nr 534475-N-2019 z dnia 2019-04-05 r.

Gminna Biblioteka Publiczna im. Andrzeja Łuczeńczyka w Ludwinie: „Biblioteka bramą Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego” – rozbudowa Gminnej Biblioteki Publicznej im. Andrzeja Łuczeńczyka w Ludwinie –etap III.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

 

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

 

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

 

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gminna Biblioteka Publiczna im. Andrzeja Łuczeńczyka w Ludwinie, krajowy numer identyfikacyjny 43119583300000, ul. Ludwin  52 , 21-075  Ludwin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. +48817570087, e-mail [email protected], faks 81 757 00 28.
Adres strony internetowej (URL): www.gminaludwin.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.gminaludwin.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.gminaludwin.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Gminna Biblioteka Publiczna im. Andrzeja Łuczeńczyka w Ludwinie, Ludwin 52, 21-075 Ludwin

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Biblioteka bramą Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego” – rozbudowa Gminnej Biblioteki Publicznej im. Andrzeja Łuczeńczyka w Ludwinie –etap III.
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Biblioteka bramą Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego” – rozbudowa Gminnej Biblioteki Publicznej im. Andrzeja Łuczeńczyka w Ludwinie – etap III, na działce nr ew. 446/4 położonej w miejscowości Ludwin. 2. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca wykona zakres całego zamierzenia budowlanego, a w szczególności: 1) BRANŻA BUDOWLANA a) Wykonanie podłóż i posadzek pomieszczeń parteru i piętra budynku, m.in.: Izolacje przeciwwilgociowe i cieplne, warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej zbrojone siatką stalową, posadzki z terakoty 30×30, 40×40, 60×60 cm, wykładzin pcw, wykładzin dywanowych, parkiet. Okładziny schodów z płytek terakoty ; b) Izolacja termiczna dachu z wełny mineralnej wraz z paroizolacją; c) Murowanie ścianek działowych; d) Wykonanie nowych tynków i przecierki tynków istniejących; e) Okładziny ścian z płytek glazury f) Sufity podwieszane z płyt GK, MDF, kasetonowe z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych, zabudowy GK, okładziny z płyt MDF, fototapety, panel akustyczny z pianki technicznej; g) Zabudowy systemowe w WC; h) Dostawa i montaż stolarki aluminiowej, parapetów okiennych; i) Montaż balustrad schodowych, okiennych i dla niepełnosprawnych; j) Montaż siłowników klap ppoż; k) Roboty malarskie; l) Dostawa i montaż wyposażenia; m) Wykonanie utwardzeń z kostki betonowej; n) Założenie trawników. 2) BRANŻA SANITARNA a) INSTALACJE WEWNĘTRZNE aa) Instalacja Kanalizacji Sanitarnej: • Wykonać brakujące fragmenty elementów instalacji kanalizacji sanitarnej i technologicznej: – uzupełnić brakujące podejścia odpływowe z urządzeń sanitarnych – uzupełnić podłączenia pionów do rur wywiewnych – uzupełnić odcinki poziomów odpływowych zaprojektowanych pod stropem parteru, w tym ciąg odpływowy pomiędzy pionami P9 i P10 – uzupełnić odcinki odpowietrzenia kanalizacji sanitarnej i technologicznej instalowanych pod stropami parteru i piętra • Wykonać modernizację podejść odpływowych do misek ustępowych, dostosowując je do uzgodnionych rodzajów misek ustępowych ( miski wiszące na stelażach ) • Wykonać instalację odprowadzenia skroplin z jednostek wewnętrznych klimatyzacji • Wykonać rewizje na wykonanych ciągach odpływowych kanalizacji sanitarnej i technologicznej ułożonych pod posadzkami parteru. Do wstawienia rewizji na wykonanych ciągach odpływowych kanalizacji sanitarnej i technologicznej przewidzieć zakres robót: rozkucie betonowej posadzki, wykop, wstawienie trójnika i podejścia, zasypanie wykopu, montaż rewizji z pokrywą z blachy nierdzewnej, odtworzenie posadzki. • Dostawa i montaż uzgodnionych z Inwestorem przyborów sanitarnych: umywalki z półpostumentami, umywalki dla osób niepełnosprawnych, kompletne zestawy WC ( stelaże podtynkowe, miski ustępowe, przyciski spłukujące ), pisuary z zaworami spłukującymi, kabiny natryskowe z brodzikami. • Dostawa i montaż wpustów podłogowych. • Dostawa i montaż pochwytów dla osób niepełnosprawnych wykonanych ze stali nierdzewnej • Wykonać brakujące przejścia rurociągów przez przegrody budowlane • Wykonać i oznakować przejścia p.poż. rurociągów instalacji kanalizacji sanitarnej przez przegrody budowlane. ab) Instalacja wodociągowa ( wody zimnej gospodarczej, hydrantowej, ciepłej użytkowej i cyrkulacji ) • Odcinek rurociągu PE ( przyłącze ) wprowadzony do pomieszczenie kotłowni należy obudować materiałem o wymaganej odporności ogniowej • Zmiana sposobu sterowania zaworem elektromagnetycznym – zgodnie z projektem sterowanie zaworem elektromagnetycznym ma być wykonywane presostatem zainstalowanym na głównym przewodzie instalacji hydrantowej. • W zestawie pomiarowym dostarczyć i zainstalować zawór antyskażeniowy • W zestawie rozgałęzieniowym wody zimnej dostarczyć i zainstalować zawór antyskażeniowy oraz presostat na rurociągu instalacji hydrantowej • Wykonać instalacje wodociągowe( wody zimnej, ciepłej użytkowej i cyrkulacji, hydrantowej ) zgodnie z projektem i przedmiarem ( rurociągi, armatura odcinająca i regulująca, próby szczelności, izolacja termiczna rurociągów ). Instalacje podłączyć do wykonanych ciągów. • Dostawa i montaż uzgodnionej z Inwestorem armatury czerpalnej ( baterie umywalkowe, zlewozmywakowe, natryskowe, zawory czerpalne ). • Dostawa i montaż zestawów hydrantowych. • Badanie fizyko-chemiczne i bakteriologiczne wody. • Badanie skuteczności działania hydrantów. • Wykonać i oznakować przejścia p. pożarowe rurociągów przez ścianę w kotłowni oraz przez ścianę pomiędzy nowym i istniejącym budynkiem ( pomiędzy strefami pożarowymi ). ac) Instalacja gazowa • Wykonać fragment instalacji gazu zasilającej odbiorniki zlokalizowane w rozbudowywanej części budynku ( rurociągi, armatura, zabezpieczenie antykorozyjne rurociągów ) • Dostawa i montaż uzgodnionych z Inwestorem kuchenek gazowych • Po wykonaniu próby szczelności rurociągów z wynikiem pozytywnym zgłosić instalację do napełnienia gazem. • Likwidacja fragmentów nieczynnej, starej instalacji oraz szafki gazowej. • Wykonać i oznakować przejścia p.pożarowe rurociągu przez ścianę w kotłowni oraz przez ścianę pomiędzy nowym i istniejącym budynkiem ad) Instalacja centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego • Wykonać instalacje centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego zgodnie z projektem i przedmiarem ( rurociągi, armatura odcinająca i regulująca, układ zasilający nagrzewnicy centrali wentylacyjnej z pompą obiegową zaworem trójdrogowym , układy regulacji i sterowania klimakonwektorów, próby szczelności, zabezpieczenie antykorozyjne rurociągów, izolacja termiczna rurociągów, uruchomienia ). • Dostawa i montaż uzgodnionych z Inwestorem grzejników, zaworów grzejnikowych z głowicami termostatycznymi, klimakonwektorów kasetonowych. • Wykonać i oznakować przejścia p.poż. rurociągów instalacji c.o. i c.t. przez przegrody budowlane. ae) Instalacja wentylacji mechanicznej • Dostawa i montaż centrali wentylacyjnej • Dostawa i montaż wentylatorów wywiewnych kanałowych z regulatorami • Dostawa i montaż kanałów i kształtek wentylacyjnych z blachy stalowej, prostokątnych i kanałów i kształtek wentylacyjnych z blachy stalowej, kołowych typ Spiro z uzbrojeniem. • Dostawa i montaż nawiewników i wywiewników układów wentylacyjnych. • Izolacja termiczna przewodów wentylacyjnych • Dostawa i montaż układów klimatyzacji ( jednostki zewnętrzne i wewnętrzne z pompkami skroplin, rurociągi freonowe, przewody elektryczne zasilające i sterujące pomiędzy jednostkami, izolacja termiczna. próby szczelności, napełnianie czynnikiem układów, uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur. • Regulacja i pomiary skuteczności wentylacji af) Kotłownia • Wykonać instalację stanów alarmowych kotłowni z sygnalizacją dźwiękowo optyczną ( przekroczenia maksymalnej temperatury wody w kotle, brak wody w kotle – zadziałanie STB, awarii kotła ) • Wymiana uszkodzonego termometru zainstalowanego na rurze bezpieczeństwa • Wymiana izolacji termicznej rurociągów w kotłowni, przy zastosowaniu otulin z wełny mineralnej. Połączenia wzdłużne wzmocnić opaskami zaciskowymi z tworzyw sztucznych ( np. elektrycznymi trytytkami ) • Prace wykończeniowe studzienki schładzającej – oczyszczenie studzienki, przegląd techniczny i uruchomienie pompy tłoczącej ścieki do instalacji kanalizacji sanitarnej, rurociągi doprowadzających ścieki do studzienki schładzającej zakończyć kolankami z króćcami) • Sprawdzić stan techniczny elementów instalacji technologicznej, automatyki i sterowania kotłowni i wykonać ich rozruch. • Wykonać próbę szczelności instalacji technologicznej kotłowni ( rurociągi cieplne i przygotowania ciepłej wody użytkowej ) • W pomieszczeniu kotłowni umieścić schemat technologiczny z wykazem i oznakowaniem urządzeń i armatury. • Zgodnie ze schematem technologicznym oznakować w sposób trwały urządzenia i armaturę instalacji w kotłowni • Wykonać porządki w pomieszczeniu kotłowni i przygotować do odbioru • Zgodnie z przepisami wyposażyć pomieszczenie kotłowni w sprzęt p.poż., instrukcję p.poż i oznakowania takie jak Wyłącznik główny prądu, Kotłownia, Uwaga Gaz itd. • Przygotować i złożyć do UDT dokumentację odbiorową na kotłownię i urządzenia ciśnieniowe podlegające zgłoszeniu ( p x V> 300 ) – naczynia przeponowe 200 N oraz DT 60 , pojemnościowy podgrzewacz wody. • Wykonać i oznakować przejścia p.pożarowe rurociągu przez ścianę w kotłowni ag) Dodatkowe Instalacje sanitarne w pomieszczeniu na piętrze nie uwzględnione w projekcie podstawowym • Montaż instalacji kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i centralnego ogrzewania Zakres robót zgodny z pozycjami przedmiaru punkt 2.4.2 : – poz. 319 ÷ 325 instalacja kanalizacji sanitarnej – poz. 326 ÷ 339 instalacje wodociągowe – poz. 340 ÷ 355 instalacja centralnego ogrzewania ah) Inne – zasilenie ścianki wodnej – punkt 2.4.3 Przedmiaru • Montaż rurociągu z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20×2,8mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych PP PN16 b) PRZYŁĄCZA I INSTALACJE ZEWNĘTRZNE ba) Przyłącze wodociągowe • Odcinek rurociągu PE wprowadzony do pomieszczenie kotłowni należy obudować materiałem o wymaganej odporności ogniowej bb) Przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z wewnętrzną siecią kanalizacji sanitarnej • Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej, z wyłączeniem odcinka BS1 do S1 który nie będzie realizowany ( roboty ziemne – wykopy, podsypki i obsypka rurociągów z piasku, zasypka wykopów z zagęszczaniem ), montaż rurociągów z rur PVC SN 8 Litych . Trasa przyłączy – zgodna z projektem • Profile przyłączy – ze zmianami w stosunku do projektu. • Z uwagi na uwarunkowania konstrukcyjne wyprowadzenie ciągów odpływowych z budynku zostało wykonane nad ławami fundamentowymi, a nie jak w projekcie pod ławami. W związku z tym należy wykonać ocieplenia zewnętrznych odcinków przyłączy kanalizacji sanitarnej i technologicznej ( których przykrycie gruntem jest mniejsze od wymaganego ) keramzytem lub łupkami styropianowymi do montaż bezpośredni w ziemi ( np. EPS 100 lub EPS 200 ) • Wykonanie sieci wewnętrznej kanalizacji sanitarnej zgodnie z projektem ( roboty ziemne – wykopy, podsypki i obsypka rurociągów z piasku, zasypka wykopów z zagęszczaniem ), montaż rurociągów z rur PVC SN 8 Litych, montaż studzienek z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm z włazami żeliwnymi B 125 oraz systemowych z tworzywa o średnicy 600 mm . • Wykonanie podłączenie istniejącej studzienki kanalizacji sanitarnej do której podłączone jest przyłącze odprowadzające ścieki z istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku nie modernizowanym, do realizowanej według projektu sieci zewnętrznej na terenie działki Użytkownika. • Wykonanie zalewowej próby szczelności wykonanych przyłączy i sieci kanalizacji sanitarnej. • Podłączenie wykonanej wewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej do istniejącej sieci zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej • Likwidacja istniejącej nitki kanalizacji sanitarnej bc) Przyłączę kanalizacji technologicznej • Wykonanie przyłącza kanalizacji technologicznej na odcinku BT1 do ST 1 – separator tłuszczu ( roboty ziemne – wykopy, podsypki i obsypka rurociągów z piasku, z piasku, zasypka wykopów z zagęszczaniem ), montaż rurociągów z rur PVC SN 8 Litych . Trasa przyłącza – zgodna z projektem • Profile przyłączy – ze zmianami w stosunku do projektu. • Należy wykonać ocieplenia zewnętrznego odcinka przyłącza kanalizacji technologicznej . • Dostawa i montaż separatora tłuszczu z podłączeniem go do przyłącza kanalizacji technologicznej i wewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej • Wykonanie zalewowej próby szczelności wykonanego przyłącza i separatora tłuszczu . bd) Przełożenie odcinka kanalizacjj sanitarnej tłocznej • Wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur polietylenowych ( PE, PEHD) łączonych metodą zgrzewania czołowego, zgodnie z projektem ( roboty ziemne – wykopy, podsypki i obsypka rurociągów z piasku, z piasku, zasypka wykopów z zagęszczaniem, oznakowanie rurociągu taśmą ) • Wykonanie j próby szczelności wykonanych przyłączy i sieci kanalizacji sanitarnej. • Wykonanie podłączenia ułożonego rurociągu do istniejącej sieci – na wlocie i wylocie • Likwidacja odciętej nitki kanalizacji tłocznej 3) BRANŻA ELEKTRYCZNA a) Instalacje elektryczne ogólne aa) Wykonanie zasilanie od złącza kablowo-licznikowego do rozdzielnicy głównej wewnętrznej ab) Wykonanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu – uzupełnienie oprzewodowania, montaż wyłącznika z wyzwalaczem i przełącznikiem faz, montaż przycisków sterujących, sprawdzenie i uruchomienie ac) Wykonanie rozdzielnic elektrycznych – wyposażenie, prefabrykacja, pomiary i opisy ad) Wykonie brakujących fragmentów tras kablowych ae) Wykonanie brakujących obwodów zasilających do gniazd, oświetlenia i obwodów technologicznych oraz zasilania dla ścianki wodnej w bibliotece (obw. dodatkowy) af) Uzupełnienie okablowania instalacji gniazd, oświetlenia i obwodów technologicznych, ag) Uzupełnienie puszek instalacyjnych i łączeniowych ah) Sprawdzenie i pomiary rezystancji izolacji obwodów elektrycznych ai) Dostarczenie i montaż osprzętu elektrycznego – gniazda i łączniki oświetlenia aj) Dostarczenie i montaż opraw oświetleniowych ak) Pomiary natężenia oświetlenia i ochrony przeciwporażeniowej al) Wykonanie połączeń wyrównawczych am) Zabezpieczenia przejść pożarowych dla instalacji elektrycznych i teletechnicznych an) Wykonanie dokumentacji powykonawczej instalacji elektrycznych b) Instalacje oddymiania ba) Uzupełnienie okablowania do urządzeń systemu oddymiania bb) Dostarczenie i montaż 3 kpl. urządzeń oddymiania klatek schodowych bc) Sprawdzenie i uruchomienie oddymiania klatek schodowych c) Instalacja odgromowa ca) Sprawdzenie ciągłość instalacji uziemienia i uzupełnienie połączeń systemu uziemień cb) Pomiary i uzupełnienie uziomów do wymaganej wartości rezystancji cc) Wykonanie siatki zwodów poziomych na dachu i połączeń do obróbki dachu cd) Przedstawienie metryki i protokołów z wynikami pomiarów instalacji odgromowej d) Kotłownia da) Uzupełnienie osprzętu elektrycznego w pomieszczeniu kotłowni db) Wykonanie połączeń wyrównawczych w kotłowni dc) Wykonanie uziemienia gazowego węzła redukcyjno-pomiarowego dd) Sprawdzić i uruchomić system wykrywania gazu w kotłowni de) Uzupełnić opisy i oznaczenia w tablicy oraz wyłącznika kotłowni e) Instalacje teletechniczne ea) Wykonanie instalacji teletechnicznych logicznych kat.6 – uzupełnienie okablowania, montaż puszek i osprzętu eb) Wykonanie instalacji gniazd wtykowych dedykowanych dla sieci logicznych – uzupełnienie okablowania, montaż puszek i osprzętu ec) Dostarczenie i montaż szafy teletechnicznej z wyposażeniem , terminowanie przewodów ed) Wykonanie instalacji antenowej wraz z montażem urządzeń i uruchomieniem ee) Wykonanie systemu prezentacji wizualnej – dostarczenie, montaż i uruchomienie rzutników i ekranów multimedialnych ef) Uzupełnienie tras kablowych dla instalacji teletechnicznych eg) Wykonanie kanalizacji (trasy kablowej) od GPD do zewnątrz budynku w kierunku pkt. styku dla przyłącza teletechnicznego eh) Wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej dedykowanej oraz torów transmisyjnych 3. Ogólna charakterystyka obiektu: 1) powierzchnia zabudowy projektowanej – 922,40 m2 2) powierzchnia utwardzeń projektowanych – 218,35 m2 3) powierzchnia zieleni – 6319,60 m2 4. Lokalizacja: 21-075 Ludwin 52, nr działki 446/4 5. Szczegółowy opis zakresu robót oraz technologia ich wykonania określone zostały w dokumentacji projektowej, która stanowi załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45210000-2
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
45100000-8
45410000-4
45420000-7
45430000-0
45440000-3
45450000-6
45300000-3
45351200-8
45331100-7
45332300-6
45332200-5
45232410-9
45231000-5

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-05-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Spełnieniem warunku będzie wykazanie się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę w wysokości co najmniej 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Spełnieniem warunku będzie wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 zamówienie obejmujące roboty budowlane podobne do robót stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia o wartości co najmniej 300.000,00 zł brutto (słownie: trzysta tysięcy złotych brutto) każda, a także dysponowanie minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie: – kierownik robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – minimum jedna osoba posiadająca kwalifikacje zawodowe, – kierownik robót w specjalności sanitarnej – minimum jedna osoba posiadająca kwalifikacje zawodowe, – kierownik robót w specjalności elektrycznej – minimum jedna osoba posiadająca kwalifikacje zawodowe.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

 

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

– zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; – zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
– wykaz robót budowlanych opisanych w punkcie XIII.1.2) SIWZ wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; – wykaz osób posiadających uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie: specjalności konstrukcyjno-budowlanej – minimum jedna osoba posiadająca kwalifikacje zawodowe, specjalności sanitarnej – minimum jedna osoba posiadająca kwalifikacje zawodowe, w specjalności elektrycznej – minimum jedna osoba posiadająca kwalifikacje zawodowe wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, a także informacją o podstawie zatrudnienia, – polisę od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia opisaną w punkcie XIII.1.3) SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)

– oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz ewentualne dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu, – Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także oświadczenia i dokumenty dotyczące tego podmiotu, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium 75.000,00 PLN (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych). 2. Wadium winno być wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 24.04.2019 .r. do godz. 11.00. 3. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego • Bank Spółdzielczy w Cycowie, Oddział w Ludwinie • Nr rachunku : 55 8191 1055 2007 7000 0096 0004 z dopiskiem na blankiecie przelewu „ wadium na zabezpieczenie oferty przetargowej – „Rozbudowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Ludwinie – etap III” Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. 4. Wadium może być wniesione również w jednej lub kilku innych formach jak: 1) gwarancjach bankowych; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r., poz. 359). 5. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona. 6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem następnych ustępów. 7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania: Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
Cena wykonania zamówienia 60,00
Okres gwarancji na robotę budowlaną wraz z wbudowanymi materiałami (od 24 miesięcy do 60 miesięcy) 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

1. Umowa zostanie zawarta z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, o treści zgodnej ze wzorem umowy stanowiącym załącznik do SIWZ i uzupełnionej o dane z oferty., wraz z gwarancją, będącą załącznikiem do umowy. 2. Zawarcie umowy może nastąpić w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, – jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 3. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminów, o których mowa w ust. 2, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia: 1) została złożona tylko jedna oferta lub 2) upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 PZP lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze. 4. Podpisanie umowy o realizację zamówienia nastąpi w siedzibie Zamawiającego; o terminie i miejscu zawarcia umowy Zamawiający zawiadomi wybranego Wykonawcę odrębnym pismem. 5. Jeżeli Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ważnych ofert, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust.1 PZP. 6. Wykonawca na żądanie i w terminie ustalonym przez Zamawiającego przedstawi oryginalne dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań technicznych materiałów i urządzeń (w tym aprobaty techniczne, certyfikaty i inne). 7. Przed zawarciem umowy z Zamawiającym wykonawca przedstawi do akceptacji umowy/projekty umów z podwykonawcami wymienionymi w ofercie; w przypadku niezgodności z wymaganiami Zamawiającego, zawarcie umowy z wykonawcą i akceptacja podwykonawcy nastąpi dopiero po uzupełnieniu umowy z podwykonawcą.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

1. Wybrany wykonawca przed zawarciem umowy obowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej. 2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewyko¬nania lub nienależytego wykonania umowy. Zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości. 3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wyko¬nawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przed¬siębiorczości. 4. Należną kwotę zabezpieczenia wykonawca zobowiązany będzie wnieść w całości przed zawarciem umowy. 5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. 6. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 7. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowa je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pie¬niędzy na rachunek bankowy wykonawcy. 8. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w ust. 3. 9. Zamawiający zwróci 70 % wniesionego zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 10. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji jakości wynosić będzie 30% wysokości zabezpieczenia. 11. Kwota, o której mowa w ust. 10, zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji jakości, co zostanie potwierdzone bezusterkowym odbiorem pogwarancyjnym robót. 12. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej lub w formie gwarancji ubezpieczeniowej w treści gwarancji winny znaleźć się określenia mówiące, że jest ona nieodwołalna, bezwarunkowa i płatna na pierwsze żądanie; brak powyższego zapisu będzie traktowany jako niespełnienie warunku art. 147 ustawy Prawo zamówień publicznych i w oparciu o art. 94 ust. 3 Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert z uwagi na nie wniesienie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wykonawca ponosi również konsekwencje wynikające z art. 46 ust. 5, tj. zostanie zatrzymane wadium.

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
8. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku, gdy zachodzi jedna z następujących okoliczności: 1) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego, c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej; 2) zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej; 3) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy lub w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców; 4) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e PZP; 5) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP i jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 6) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, co powoduje konieczność zmiany umowy w zakresie terminu wykonania zamówienia lub wysokości wynagrodzenia; 7) wystąpi konieczności zmiany osób wskazanych w ofercie (śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy, inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezależne od Wykonawcy) przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy. Przedmiotowa zmiana jest możliwa pod warunkiem zaproponowania innych osób, spełniających określone na dzień składania ofert, warunki postawione przez Zamawiającego w specyfikacji; 8) zmiana podwykonawcy robót wskazanych w ofercie, pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego na zatrudnienie nowego podwykonawcy; 9) wystąpi konieczność zmiany osób wykonujących prace na rzecz Wykonawcy, w przypadku gdy Zamawiający uzna, że osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób, na inne spełniające na dzień składania ofert warunki określone w specyfikacji, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku Zamawiającego; 10) wystąpi nieprzewidziana w chwili zawarcia umowy konieczność wprowadzenia zmian w harmonogramie realizacji przedmiotu umowy poprzez: przesunięcie w czasie, uszczegółowienie spowodowane obiektywnymi czynnikami, niezależnymi od Wykonawcy, uniemożliwiającymi realizację przedmiotu umowy zgodnie z pierwotną wersją harmonogramu; 11) powstanie konieczność zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, np. wystąpienia zwłoki w wydaniu przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, na skutek działania siły wyższej lub zawinionego działania osób trzecich, 12) zmiana obowiązującej stawki podatku VAT na skutek zmiany przepisów prawa; 13) zmiana kierownika budowy lub kierowników robót. Warunkiem zmiany będzie posiadanie przez te osoby uprawnień, takich jak wskazane w ofercie; 14) poprawa jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu robót budowlanych lub zmiana technologii na korzystniejszą, nowocześniejszą oraz tańszą niż określona w SIWZ; 15) aktualizacja rozwiązań projektowych, z uwagi na postęp technologiczny lub zmianę obowiązujących przepisów; 16) zmiana wymiarów, położenia lub wysokości elementów związanych z robotą budowlaną, jeżeli zmiana powstała na skutek ujawnienia błędów w przygotowanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej; 17) konieczność zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku: – ujawnienia konieczności wykonania zamówień dodatkowych warunkujących wykonanie przedmiotu zamówienia, – ujawnienia konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji, – wstrzymania wykonania całości lub części robót na skutek wystąpienia okoliczności niezależnych od wykonawcy, w tym zmiany warunków terenowych (np. kolizja z niezinwentaryzowanymi instalacjami i urządzeniami podziemnymi, drzewami, niewypały i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne), – utrzymywania się niskich temperatur i pokrywy śniegu uniemożliwiających prawidłową realizację robót; Zmiana terminu będzie możliwa pod warunkiem potwierdzenia przez inspektora nadzoru w dzienniku korespondencji wystąpienia okoliczności uzasadniających zmianę terminu. 9. Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego przedłużenia terminu wykonania umowy i zwiększenia wynagrodzenia w zakresie, w jakim konieczność dokonania zmiany została spowodowana przez jakikolwiek błąd lub opóźnienie ze strony wykonawcy, włącznie z błędem lub opóźnionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikającego z obowiązków wykonawcy. 10. Dokonanie zmian wymaga podpisania przez strony aneksu do umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-24, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

SIWZ – 1

oferta – 1

gwarancja – 1

zalaczniki – 1

wzor umowy – 1

1.2 KLATKA SCHDOWA

1.3 SZATNIE

1.5 ZAPLECZE BIBLIOTEKI

1.6 SALA WIELOFUNKCYJNA SCIANY 2

1.6 SALA WIELOFUNKCYJNA SCIANY

1.7 KOMUNIKACJA

1.8 ZAPLECZE KUCHENNE ZESTAWIENIE

1.8 ZAPLECZE KUCHENNE

1.14 KLATKA SCHODOWA 2

1.17 WC DAMSKIE

1.19 WC NPS

1.20 WC MESKIE

1.22 KOMUNIKACJA 2

1.24 KLATKA SCHODOWA 3 RZUT

1.24 KLATKA SCHODOWA 3 SCIANY 2

1.24 KLATKA SCHODOWA 3 SCIANY 3

1.24 KLATKA SCHODOWA 3 SCIANY

1.25 SZTANIA

1.26 WYPOZYCZALNIA I CZYTELNIA MEBLE 1

1.26 WYPOZYCZALNIA I CZYTELNIA MEBLE 4

1.26 WYPOZYCZALNIA I CZYTELNIA MEBLE 4A

1.26 WYPOZYCZALNIA I CZYTELNIA MEBLE 5

1.26 WYPOZYCZALNIA I CZYTELNIA MEBLE 6

1.26 WYPOZYCZALNIA I CZYTELNIA MEBLE 7

1.26 WYPOZYCZALNIA I CZYTELNIA MEBLE 8

1.26 WYPOZYCZALNIA I CZYTELNIA MEBLE 9

1.26 WYPOZYCZALNIA I CZYTELNIA MEBLE 10

1.26 WYPOZYCZALNIA I CZYTELNIA MEBLE 11, 12

1.26 WYPOZYCZALNIA I CZYTELNIA MEBLE 13

1.26 WYPOZYCZALNIA I CZYTELNIA MEBLE 16

1.26 WYPOZYCZALNIA I CZYTELNIA SCIANY 2

1.26 WYPOZYCZALNIA I CZYTELNIA SCIANY

1.27 ZAPLECZE BIBLIOTEKI

1.30 MAGAZYN BIBLIOTEKI

RZUT SUFITOW PARTER

SALA WIELOFUNKCYJNA

WYPOZYCZALNIA I CZYTELNIA

1.2 KLATKA SCHDOWA

1.3 SZATNIE

1.5 ZAPLECZE BIBLIOTEKI

1.6 SALA WIELOFUNKCYJNA SCIANY 2

1.6 SALA WIELOFUNKCYJNA SCIANY

1.7 KOMUNIKACJA

1.8 ZAPLECZE KUCHENNE ZESTAWIENIE

1.8 ZAPLECZE KUCHENNE

1.14 KLATKA SCHODOWA 2

1.17 WC DAMSKIE

1.19 WC NPS

1.20 WC MESKIE

1.22 KOMUNIKACJA 2

1.24 KLATKA SCHODOWA 3 RZUT

1.24 KLATKA SCHODOWA 3 SCIANY 2

1.24 KLATKA SCHODOWA 3 SCIANY 3

1.24 KLATKA SCHODOWA 3 SCIANY

1.25 SZTANIA

1.26 WYPOZYCZALNIA I CZYTELNIA MEBLE 1

1.26 WYPOZYCZALNIA I CZYTELNIA MEBLE 4

1.26 WYPOZYCZALNIA I CZYTELNIA MEBLE 4A

1.26 WYPOZYCZALNIA I CZYTELNIA MEBLE 5

1.26 WYPOZYCZALNIA I CZYTELNIA MEBLE 6

1.26 WYPOZYCZALNIA I CZYTELNIA MEBLE 7

1.26 WYPOZYCZALNIA I CZYTELNIA MEBLE 8

1.26 WYPOZYCZALNIA I CZYTELNIA MEBLE 9

1.26 WYPOZYCZALNIA I CZYTELNIA MEBLE 10

1.26 WYPOZYCZALNIA I CZYTELNIA MEBLE 11, 12

1.26 WYPOZYCZALNIA I CZYTELNIA MEBLE 13

1.26 WYPOZYCZALNIA I CZYTELNIA MEBLE 16

1.26 WYPOZYCZALNIA I CZYTELNIA SCIANY 2

1.26 WYPOZYCZALNIA I CZYTELNIA SCIANY

1.27 ZAPLECZE BIBLIOTEKI

1.30 MAGAZYN BIBLIOTEKI

RZUT SUFITOW PARTER

SALA WIELOFUNKCYJNA

WYPOZYCZALNIA I CZYTELNIA

2.1 CZYTELNIA STRAŻAKA

2.2 GABINET DOŚWIADCZEŃ RZUT

2.2 GABINET DOŚWIADCZEŃ SCIANY

2.2 STUDIO NAGRAŃ

2.3 POKOJ ZABAW DLA DZIECI SCIANY

2.3 POKOJ ZABAW DLA DZIECI

2.4 MAGAZYNEK A4

2.5 TOALETY DLA DZIECI

2.6 TOALETY DLA DZIECI

2.7 MAGAZYNEK

2.8 KORYTARZ RZUT

2.8 KORYTARZ SCIANY

2.9 PRACOWNIA PLASTYCZNA

2.10 POKOJ ADMINISTRATORA

2.11 SALA SZKOLENIOWO INFORMATYCZNA

2.12 ROZDZIAŁ POSIŁKÓW

2.13 KORYTARZ PIETRO

2.14 WC DAMSKIE

2.16 WC NPS

2.17 WC MESKIE

2.19 KOMUNIKACJA

2.21 STUDIO NAGRAŃ

2.23 SALA PATRONA BIBLIOTEKI RZUT

2.23 SALA PATRONA BIBLIOTEKI SCIANYpdf

2.24 PRZYSTAŃ SENIORA RZUT

2.24 PRZYSTAŃ SENIORA SCIANY

RZUT SUFITOW PIETRO

2.1 CZYTELNIA STRAŻAKA

2.2 GABINET DOŚWIADCZEŃ RZUT

2.2 GABINET DOŚWIADCZEŃ SCIANY

2.2 STUDIO NAGRAŃ

2.3 POKOJ ZABAW DLA DZIECI SCIANY

2.3 POKOJ ZABAW DLA DZIECI

2.4 MAGAZYNEK A4

2.5 TOALETY DLA DZIECI

2.6 TOALETY DLA DZIECI

2.7 MAGAZYNEK

2.8 KORYTARZ RZUT

2.8 KORYTARZ SCIANY

2.9 PRACOWNIA PLASTYCZNA

2.10 POKOJ ADMINISTRATORA

2.11 SALA SZKOLENIOWO INFORMATYCZNA

2.12 ROZDZIAŁ POSIŁKÓW

2.13 KORYTARZ PIETRO

2.14 WC DAMSKIE

2.16 WC NPS

2.17 WC MESKIE

2.19 KOMUNIKACJA

2.21 STUDIO NAGRAŃ

2.23 SALA PATRONA BIBLIOTEKI RZUT

2.23 SALA PATRONA BIBLIOTEKI SCIANYpdf

2.24 PRZYSTAŃ SENIORA RZUT

2.24 PRZYSTAŃ SENIORA SCIANY

RZUT SUFITOW PIETRO

OPIS TECHNICZNY

SZCZEGÓŁOWY OPIS MEBLI

opis techniczny zamienny_BUDYNEK

opis techniczny zamienny_pzt

RYS. 1

RYS. 1_PZT

RYS. 2

RYS. 2_PZT

RYS. 3

RYS. 4

RYS. 5

RYS. 6

RYS. 7

RYS. 8

opis techniczny zamienny

RYS. 1.

RYS. 1

RYS. 2.

RYS. 2

RYS. 3

RYS. 4

RYS. 5

RYS. 6

RYS. 7

RYS. 8

RYS. 9

RYS. 10

RYS. 11

RYS. 12

IE-1

IE-2

IE-3

IE-4

IE-5

IE-6

IE-7

IE-8

IE-9

IE-10

IE-11

IE-12

IE-13

PW-bilans mocy ludwin

PW-dobor kabli ludwin

PW-IE_Opis techniczny_Ludwin

ZE_Warunki_Ludwin

IE-1

IE-2

IE-3

IE-4

IE-5

PBWZ-IE_Bilans mocy_LUD

PBWZ-IE_Opis techniczny_LUD

PBWZ-IE_Sala_LUD

PBWZ-Str. tyt. OT_LUD

PBZ_LUDWIN_WEWNĘTRZNE_OPIS

PBZ_LUDWIN_WEWNĘTRZNE_OSW

PBZ_LUDWIN_WEWNĘTRZNE_RYS_1

PBZ_LUDWIN_WEWNĘTRZNE_RYS_2

PBZ_LUDWIN_WEWNĘTRZNE_RYS_3

PBZ_LUDWIN_WEWNĘTRZNE_RYS_4

PBZ_LUDWIN_WEWNĘTRZNE_RYS_5

PBZ_LUDWIN_WEWNĘTRZNE_RYS_6

PB_WENTYL_VENTPACK_NS

PB_WENTYL_VENTPACK_TR

PB_WENTYL_VENTPACK_W1

PB_WENTYL_VENTPACK_W2

PB_WENTYL_VENTPACK_WB

PB_WENTYL_VENTPACK_WK

PB_WENTYL_VENTPACK-N1

PW_INST_WEW_SANIT_OPIS

PW_INST_WEW_SANIT_RYS_1

PW_INST_WEW_SANIT_RYS_2

PW_INST_WEW_SANIT_RYS_3

PW_INST_WEW_SANIT_RYS_4

PW_INST_WEW_SANIT_RYS_5

PW_INST_WEW_SANIT_RYS_6

PW_INST_WEW_SANIT_RYS_7

PW_INST_WEW_SANIT_RYS_8

PW_INST_WEW_SANIT_RYS_9

PW_INST_WEW_SANIT_RYS_10pdf

PW_INST_WEW_SANIT_RYS_11

PW_INST_WEW_SANIT_RYS_12A

PW_INST_WEW_SANIT_RYS_12B

PW_INST_WEW_SANIT_RYS_13

PW_INST_WEW_SANIT_RYS_14A

PW_INST_WEW_SANIT_RYS_14B

PW_INST_WEW_SANIT_RYS_15

PW_INST_WEW_SANIT_RYS_16

PW_LUDWIN_SIECI_PRZYLACZE_OPIS

PW_LUDWIN_ZEW_SANIT_BLOK_PODPOROWY_RYS_6

PW_LUDWIN_ZEW_SANIT_PLAN_RYS_1

PW_LUDWIN_ZEW_SANIT_POSAD_RUR_KS_WODA_RYS_3B

PW_LUDWIN_ZEW_SANIT_POSADOWIENIE_RUR_RYS_3A

PW_LUDWIN_ZEW_SANIT_PROFILI_RYS_2_A

PW_LUDWIN_ZEW_SANIT_PROFILI_RYS_2_B

PW_LUDWIN_ZEW_SANIT_PROFILI_RYS_2_C

PW_LUDWIN_ZEW_SANIT_STUDNIE_RYS_4

PW_LUDWIN_ZEW_SANIT_WODOMIERZ_RYS_5

PW_LUDWIN_ZEW_SANIT_ZABEZP_KABLI_RYS_7

E01

E02

E03

E04

E05

E06

E07

E08

E09

Ludwin TT IE opis

SPEC IE Ludwin

przedmiar robót elektryczne – uzupełnienia

przedmiar robót_budowlane

przedmiar robót_elektryczne

przedmiar robót_IT

przedmiar robót_sanitarne

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!